Návod k použití CANON PIXMA MG5140

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce CANON PIXMA MG5140. Doufáme, že uživatelská příručka pro CANON PIXMA MG5140 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku CANON PIXMA MG5140.


CANON PIXMA MG5140 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (17200 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   CANON PIXMA MG5140 (16507 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze CANON PIXMA MG5140

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Canon MG5100 series Pírucka online Jak pouzívat tuto pírucku Vytistní této pírucky Stránka 1 z 962 stránek MC-4873-V1. 00 Prvodce pro zacínající uzivatele Poskytuje pehled o tomto produktu. Prvodce pro pokrocilé esení potízí uzivatele Podrobn popisuje jednotlivé funkce tohoto produktu. MG5100 series Prvodce pro zacínající uzivatele Stránka 2 z 962 stránek Jak pouzívat tuto pírucku Vytistní této pírucky MP-4736-V1. 00 Prvodce pro pokrocilé uzivatele Obsah Seznámení se zaízením Hlavní soucásti Jak procházet nabídky na displeji Dalsí moznosti pouzití Tisk soubor PDF ulozených na pamové kart nebo jednotce USB Flash Tisk sablony, jakou je nap. linkovaný papír Pímý tisk fotografií z digitálního fotoaparátu nebo mobilního telefonu Tisk fotografií Tisk fotografií ulozených na pamové kart nebo jednotce USB Flash Pouzití rzných funkcí Vkládání pamové karty Nastavení pístroje Vkládání papíru a originál Vkládání papíru Pipojení jednotky USB Flash Vkládání originál Kopírování Vytváení kopií Pouzití rzných funkcí kopírování Bzná údrzba Výmna nádrzky s inkoustem Nejasný tisk nebo tisk nesprávných barev Cistní válecku podávání papíru Cistní podlozky v kazet Dotisk fotografií z vytistných fotografií Petisk vytistných fotografií Pouzití rzných funkcí Dodatek Právní omezení pouzívání výrobku a pouzívání obraz Rady k pouzívání zaízení Skenování Ulození naskenovaných dat do pocítace Pouzití rzných funkcí skenování Tisk z pocítace Tisk fotografií (Easy-PhotoPrint EX) Tisk dokument Tisk webových stránek (Easy-WebPrint EX) Spoustní rzných softwarových aplikací Seznámení se zaízením Prvodce pro pokrocilé uzivatele Obsah > Seznámení se zaízením Stránka 3 z 962 stránek esení potízí Seznámení se zaízením V této cásti jsou popsány názvy jednotlivých soucástí zaízení a základní postupy obsluhy, které potebujete znát. Hlavní soucásti Pohled zepedu Pohled zezadu Pohled dovnit Ovládací panel Jak procházet nabídky na displeji Výbr nabídek na obrazovce DOM (HOME) Výbr polozky nabídky nebo nastavení Ostatní operace Zacátek stránky Hlavní soucásti Prvodce pro pokrocilé uzivatele Obsah > Seznámení se zaízením > Hlavní soucásti Stránka 4 z 962 stránek esení potízí C001 Hlavní soucásti Pohled zepedu Pohled zezadu Pohled dovnit Ovládací panel Pohled zepedu (1) Kryt dokument Po jeho otevení mzete polozit originál na sklo skeneru. (2) Oprka papíru Po zvednutí a vyklopení zadní strany mzete vlozit papír do zadní pihrádky. (3) Zadní pihrádka Vlozte fotografický papír nebo obálky, které lze pouzívat v pístroji. Najednou lze vlozit i dva a více list stejného typu a velikosti, zaízení je bude zavádt po jednom. Viz cást Vkládání papíru . (4) Vodítka papíru Vodítka posute tak, aby byla zarovnaná s obma okraji papíru. (5) Displej LCD (Liquid Crystal Display) Zobrazuje zprávy, polozky nabídky a provozní stav. Ped tiskem si mzete fotografie prohlédnout na displeji LCD. Poznámka Pokud pístroj nebude piblizn 5 minut pouzíván, displej LCD zhasne. [. . . ] Upravíte-li soubor PDF chránný heslem, budou hesla odstranna. Hesla lze znovu nastavit v dialogovém okn Ulozit jako soubor PDF (Save as PDF file). Zadejte nastavení ukládání v dialogovém okn Ulozit jako soubor PDF (Save as PDF file) a potom klepnte na tlacítko Ulozit (Save). Obrazy budou ulozeny podle zadaného nastavení. Otevírání soubor PDF v aplikaci Soubory PDF vytvoené v programu MP Navigator EX mzete otvírat v pidruzených aplikacích, upravovat je Vytváení a úprava soubor PDF a tisknout. Stránka 537 z 962 stránek 1. Vyberte soubory a klepnte na polozku PDF. Dlezité Vybrat lze pouze soubory PDF vytvoené v programu MP Navigator EX. Nelze vybrat soubory formátu PDF vytvoené v jiných aplikacích. Nelze také vybrat soubory PDF upravené v jiných aplikacích. 2. V seznamu klepnte na tlacítko Otevít soubor PDF (Open PDF file). Operacní systém spustí aplikaci, která je piazena k pípon souboru . pdf. Dlezité Soubory PDF chránné heslem nelze otevít v aplikacích, které nepodporují zabezpecení soubor PDF. Není-li nainstalována aplikace umozující otvírání soubor PDF, soubory nemusí být mozné otevít. 3. Pomocí aplikace upravte nebo vytisknte soubor. Podrobnosti naleznete v pírucce k aplikaci. Dlezité V nkterých aplikacích se píkazy (tisk, úpravy apod. ) chránné heslem pro práva mohou lisit od píkaz v programu MP Navigator EX. Zacátek stránky Tisk dokument Stránka 538 z 962 stránek Prvodce pro pokrocilé uzivatele > Skenování > Skenování z pilozeného aplikacního softwaru > Vyuzití obraz v programu MP Navigator EX > Tisk dokument S502 Tisk dokument Pomocí programu MP Navigator EX lze tisknout více naskenovaných obraz najednou, tisknout v urcité kvalit apod. 1. Naskenujte dokumenty do programu MP Navigator EX a ulozte je, potom na obrazovce rezimu procházení otevete okno Zobr a pouzít (View & Use) a vyberte obrazy. Poznámka Informace o skenování obraz do programu MP Navigator EX naleznete v cásti skenováním . Mzete také vybrat obrazy ulozené na pamové kart nebo v pocítaci. Import obraz ulozených na pamové kart Otevení obraz ulozených v pocítaci Zacínáme se 2. Klepnte na polozku Tisk (Print) a potom v seznamu klepnte na tlacítko Tisknout dokument (Print Document). Dlezité Pokud je vybraný soubor PDF chránný heslem, budete pozádáni o zadání hesla. Otevírání a úpravy soubor PDF chránných heslem 3. Urcete nastavení tisku podle poteby. V zobrazeném dialogovém okn urcete pocet výtisk, kvalitu, mítko atd. Dialogové okno Tisknout dokument (Print Document) Tisk dokument Stránka 539 z 962 stránek Dlezité Pi normální velikosti (100 %) mohou být nkteré obrázky vytistny malé nebo mohou mít oíznuté nkteré cásti. V tomto pípad zmníte velikost tisku v pomru k velikosti papíru vybráním moznosti Automaticky (Auto). 4. Klepnte na tlacítko Tisk (Print). Spustí se tisk. Poznámka Pi tisku vícestránkového souboru PDF pomocí dialogového okna Tisknout dokument (Print Document) mze tisk, v závislosti na pouzitém pocítaci, trvat déle. V takovém pípad provete tyto kroky a zmte nastavení. V nabídce Start klepnte na polozku Zaízení a tiskárny (Devices and Printers). Klepnte pravým tlacítkem mysi na ikonu tiskárny a vyberte píkaz Vlastnosti tiskárny (Printer Properties). Vyberte moznost adit dokumenty do fronty a umoznit tím programm ukoncit rychleji tisk (Spool print documents so program finishes printing faster). [. . . ] Pokud v systému klienta nelze správn nastavit funkce na kart Údrzba (Maintenance), mze se stát, ze polozky budou zobrazeny sed. V takovém pípad zmte nastavení pomocí tiskového serveru. Pokud zmníte nastavení tiskového serveru, mli byste ze systému klienta odstranit ikonu sdílené tiskárny a pak v systému klienta znovu zadat nastavení sdílení. Pokud je nainstalován stejný ovladac tiskárny v systému tiskového serveru a jako místní Omezení týkající se sdílení tiskárny tiskárna v systému klienta Funkce procházení sít mze v systému klienta automaticky vytvoit ikonu síové tiskárny. Stránka 956 z 962 stránek Zacátek stránky Stazení prémiového obsahu Stránka 957 z 962 stránek Prvodce pro pokrocilé uzivatele > Dodatek > Stazení prémiového obsahu A006 Stazení prémiového obsahu Chcete-li stáhnout obsah, který lze vytisknout pomocí aplikace Easy-PhotoPrint EX nebo pomocí jiných aplikací, pejdte v aplikaci Solution Menu EX na web CREATIVE PARK PREMIUM. Dlezité Stazený nebo vytistný obsah lze pouzít pouze pro osobní úcely. V nabídce Start vyberte polozky Vsechny programy (All Programs) > Canon Utilities > Solution Menu EX a potom Solution Menu EX. Spustí se aplikace Solution Menu EX. 2. Vyberte polozku Webové sluzby Canon (Canon Web Service) a potom klepnte na ikonu CREATIVE PARK PREMIUM. Zobrazí se web CREATIVE PARK PREMIUM. Dlezité Pro pístup k webu je vyzadováno pipojení k Internetu. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky CANON PIXMA MG5140

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu CANON PIXMA MG5140 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag