Návod k použití CANON PIXMA IP4840

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce CANON PIXMA IP4840. Doufáme, že uživatelská příručka pro CANON PIXMA IP4840 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku CANON PIXMA IP4840.


CANON PIXMA IP4840 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (9153 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   CANON PIXMA IP4840 (8851 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze CANON PIXMA IP4840

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Canon iP4800 series Pírucka online Jak pouzívat tuto pírucku Vytistní této pírucky Stránka 1 z 480 stránek MC-5253-V1. 00 Prvodce pro zacínající uzivatele Poskytuje pehled o tomto produktu. Prvodce pro pokrocilé esení potízí uzivatele Podrobn popisuje jednotlivé funkce tohoto produktu. iP4800 series Prvodce pro zacínající uzivatele Stránka 2 z 480 stránek Jak pouzívat tuto pírucku Vytistní této pírucky Tisk etiket disku MP-5126-V1. 00 Prvodce pro pokrocilé uzivatele Obsah Seznámení s tiskárnou Hlavní soucásti Bzná údrzba Výmna nádrzky s inkoustem Nejasný tisk nebo tisk nesprávných barev Cistní válecku podávání papíru Cistní podlozky v kazet Tisk Tisk fotografií (Easy-PhotoPrint EX) Tisk dokument Tisk webových stránek (Easy-WebPrint EX) Spoustní rzných softwarových aplikací Otevení obrazovky údrzby Dodatek Právní omezení pouzívání výrobku a pouzívání obraz Rady k pouzívání tiskárny Dalsí moznosti pouzití Tisk fotografií ze zaízení kompatibilního se standardem PictBridge Vkládání papíru Vkládání papíru Seznámení s tiskárnou Prvodce pro pokrocilé uzivatele Obsah > Seznámení s tiskárnou Stránka 3 z 480 stránek esení potízí Seznámení s tiskárnou Tato cást popisuje názvy jednotlivých soucástí tiskárny a jejich funkci. Hlavní soucásti Pohled zepedu Pohled zezadu Pohled dovnit Zacátek stránky Hlavní soucásti Prvodce pro pokrocilé uzivatele Obsah > Seznámení s tiskárnou > Hlavní soucásti Stránka 4 z 480 stránek esení potízí C001 Hlavní soucásti Pohled zepedu Pohled zezadu Pohled dovnit Pohled zepedu (1) Horní kryt Po otevení je mozné vymnit nádrzky s inkoustem nebo vyjmout z tiskárny zachycený papír. (2) Vodítka papíru Vodítka posute tak, aby byla zarovnaná s obma okraji papíru. (3) Zadní pihrádka Vlozte fotografický papír nebo obálky, které lze pouzívat v tiskárn. Najednou lze vlozit i dva a více list stejného typu a velikosti, pístroj je bude zavádt po jednom. Viz cást Vkládání papíru . (4) Oprka papíru Po otevení a vytazení oprky mzete vlozit papír do zadní pihrádky. (5) Kazeta Do kazety vlozte bzný papír formátu A4, B5, A5, nebo Letter a vlozte ji do tiskárny. Najednou lze vlozit více list bzného papíru stejné velikosti. Pístroj je bude zavádt po jednom. Viz cást Vkládání papíru . (6) Port pro pímý tisk Do tohoto portu mzete pipojit zaízení kompatibilní se standardem PictBridge, napíklad digitální fotoaparát, a tisknout pímo z nho. Viz cást Tisk fotografií ze zaízení kompatibilního se standardem PictBridge . Varování Do portu pro pímý tisk nepipojujte zaízení, která nejsou kompatibilní se standardem PictBridge. [. . . ] Pokud chcete nastavení zmnit, vyberte ze seznamu jinou velikost stránky. V seznamu jsou zobrazeny pouze velikosti, které mohou být pouzity pro tisk bez ohranicení. 4. Nastavte velikost pesahu papíru Podle poteby nastavte velikost pesahu pomocí posuvníku Velikost pesahu (Amount of Extension). Posunutím posuvníku doprava lze zvýsit velikost pesahu papíru, posunutím posuvníku doleva lze pesah snízit. Ve vtsin pípad doporucujeme posuvník nastavit do druhé polohy zprava. Dlezité Pokud posuvníkem posunete úpln doprava, mohou se na zadní stran papíru vytváet rozmazané inkoustové skvrny. 5. Dokoncete nastavení Klepnte na tlacítko OK. Po spustní tisku budou data vytistna na papír zcela bez ohranicení. Dlezité Pokud je vybrána velikost stránky, kterou nelze pouzít pro tisk bez ohranicení, velikost se automaticky zmní na velikost stránky pouzitelnou pro tisk bez ohranicení. Je-li v seznamu Typ média (Media Type) na kart Hlavní (Main) vybrána moznost High Resolution Paper, Nazehlovací listy (T-Shirt Transfers) nebo Obálka (Envelope), nelze pouzít tisk bez ohranicení. Je-li zaskrtnuta moznost Bez ohranicení (Borderless), zobrazí se nastavení Velikost papíru v tiskárn (Printer Paper Size), Oboustranný tisk (Duplex Printing), Sesívaná strana (Staple Side) a tlacítko Razítko/Pozadí. . . (Stamp. . . )) na kart Vzhled stránky (Page Setup) sed a nejsou k dispozici. V závislosti na typu média pouzitého k tisku bez ohranicení mze být kvalita tisku v horní a dolní cásti listu zhorsena nebo se mohou vytvoit skvrny. Pokud se pomr výsky a síky lisí od rozmr obrazových dat, potom se na média nkterých velikostí pravdpodobn nevytiskne cást obrazu. V takovém pípad v aplikaci oíznte obrazová data podle velikosti papíru. Poznámka Pokud je v seznamu Typ média (Media Type) na kart Hlavní (Main) vybrána moznost Bzný papír (Plain Paper), tisk bez ohranicení se nedoporucuje. Pokud pro zkusební tisk pouzíváte bzný papír, vyberte moznost Bzný papír (Plain Paper) a klepnte na tlacítko OK. Zvtsení vytistné oblasti dokumentu Nastavení velkého pesahu umozuje bezproblémový tisk bez ohranicení. Cást dokumentu pesahující velikost papíru se vsak nevytiskne. Nkteré objekty blízko obvodu fotografie mohou na vytistném obraze chybt. Pokud nejste s výsledkem tisku bez ohranicení spokojeni, snizte hodnotu velikosti pesahu. Velikost pesahu se snízí posunutím posuvníku Velikost pesahu (Amount of Extension) doleva. Dlezité Po zmensení velikosti pesahu se mze na výtisku v závislosti na velikosti papíru necekan objevit okraj. Poznámka Spustní tisku bez ohranicení Po nastavení posuvníku Velikost pesahu (Amount of Extension) do polohy zcela vpravo se obrazová data vytisknou ve skutecné velikosti. Je-li na kart Hlavní (Main) zaskrtnuto polícko Náhled ped tiskem (Preview before printing), mzete ped tiskem potvrdit, zda chcete tisknout bez ohranicení. Stránka 267 z 480 stránek Zacátek stránky Tisk pizpsobený velikosti stránky Stránka 268 z 480 stránek Prvodce pro pokrocilé uzivatele > Tisk z pocítace > Tisk z jiného aplikacního softwaru pizpsobený velikosti stránky > Rzné metody tisku > Tisk P004 Tisk pizpsobený velikosti stránky Postup tisku automaticky zvtseného nebo zmenseného dokumentu tak, aby se pizpsobil velikosti stránky, je následující: 1. Nastavte tisk pizpsobený velikosti stránky Ze seznamu Rozvrzení stránky (Page Layout) na kart Vzhled stránky (Page Setup) vyberte moznost Pizpsobené velikosti stránky (Fit-to-Page). 3. Vyberte velikost papíru pro data Pomocí nastavení Velikost stránky (Page Size) vyberte velikost stránky nastavené v pouzívané aplikaci. 4. Vyberte pozadovanou velikost papíru V seznamu Velikost papíru v tiskárn (Printer Paper Size) vyberte velikost papíru, který je vlozen v Tisk pizpsobený velikosti stránky tiskárn. Pokud je Velikost papíru v tiskárn (Printer Paper Size) mensí nez Velikost stránky (Page Size), obraz stránky bude zmensen. [. . . ] V nabídce Soubor (File) vyberte moznosti Spustit jako správce (Run as administrator) -> Vlastnosti serveru. . . (Server Properties. . . ). Zruste zaskrtnutí polícka Zobrazovat informacní upozornní pro síové tiskárny (Show informational notifications for network printers) na kart Upesnit (Advanced) a poté restartujte pocítac. Pokud pouzíváte systém Windows XP: V systému tiskového serveru otevete pomocí nabídky Soubor (File) v okn Tiskárny a faxy (Printer and Faxes) dialogové okno Vlastnosti serveru (Server Properties). Na kart Upesnit (Advanced) zruste zaskrtnutí polícka Oznámit tisk vzdálených dokument (Notify when remote documents are printed) a restartujte pocítac. Funkce obousmrné komunikace je zablokována a mze se stát, ze nebude rozpoznán správný stav tiskárny. Funkce obousmrné komunikace serveru tiskárny mze být zakázána také tehdy, pokud uzivatel klienta oteve okno vlastností ovladace tiskárny (v systému Windows 7 pouzijte k zobrazení vlastností tento postup: stisknte klávesu Alt a v zobrazené nabídce Soubor (File) vyberte polozku Vlastnosti tiskárny (Printer properties)) a potom klepne na tlacítko OK, kdyz je na kart Porty (Ports) zaskrtnuto polícko Povolit obousmrnou komunikaci (Enable bidirectional support). [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky CANON PIXMA IP4840

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu CANON PIXMA IP4840 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag