Návod k použití CANON P-150M

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce CANON P-150M. Doufáme, že uživatelská příručka pro CANON P-150M bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku CANON P-150M.


CANON P-150M : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (5112 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   CANON P-150M BROCHURE (255 ko)
   CANON P-150M BROCHURE (228 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze CANON P-150M

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] . 22 22 22 23 24 24 25 26 26 31 32 35 35 36 36 36 50 51 57 58 58 58 58 58 59 59 60 60 60 3 3 ZÁKLADY SKENOVÁNÍ . Jak docílit správného naskenování obrázku?RADY PRO DOCÍLENÍ LEPSÍCH VÝSLEDK SKENOVÁNÍ . 63 63 63 63 64 64 64 65 66 66 66 66 66 PORADCE PI POTÍZÍCH A CASTO KLADENÉ OTÁZKY . [. . . ] Oblast skenování uvedená v následující tabulce velikostí závisí na typu skeneru: Optické rozlisení skeneru 300/600 dpi (odrazové pedlohy) 300/600 dpi (prhledné pedlohy) 1200 dpi (odrazové pedlohy) 1200 dpi (prhledné pedlohy) Síka (v palcích) 8, 5 5 8, 5 8 Výska (v palcích) 11, 693 7 14 10 Je-li pro vybraný skenovací rámecek nastaveno otocení, nelze zadat síku a výsku, která by pesahovala okraj okna náhledu, a dosáhne-li nkterá strana rámecku okraje okna náhledu, nelze tento rámecek jiz dále zvtsovat. Velikost souboru se bude lisit v závislosti na zadaném rozlisení, typu obrázku a velikosti skenované oblasti. Podle tabulky na následující stránce mzete získat obecnou pedstavu o velikosti souboru (jednotka: kB). 33 33 75 dpi Èárová grafika 3×5 palcù 4×6 palcù 5×7 palcù A4 (210×297 mm) Legal (8, 5×14 palcù) Letter (8, 5×11 palcù) film nebo diapozitiv 35mm Sedý 3×5 palcù 4×6 palcù 5×7 palcù A4 Legal (8, 5×14 palcù) Letter (8, 5×11 palcù) film nebo diapozitiv 35mm Barva (24 bitù) 3×5 palcù 4×6 palcù 5×7 palcù A4 Legal (8, 5×14 palcù) Letter (8, 5×11 palcù) film nebo diapozitiv 35mm 11 18 26 71 85 67 1 83 133 193 548 656 516 7 248 396 578 1641 1964 1543 21 150 dpi 44 69 100 278 334 263 4 331 529 772 2181 2620 2059 29 990 1584 2310 6534 7850 6168 87 300 dpi 170 270 392 1101 1323 1039 16 1332 2114 3082 8716 10471 8227 116 3959 6333 9234 26129 31389 24662 348 600 dpi 670 1068 1553 4379 5261 4133 61 5282 8448 12316 34846 41860 32890 465 15829 25323 36926 104497 125532 98632 1390 1200 dpi 2659 4245 6184 17466 20981 16485 237 21111 33771 49243 139344 167392 131523 1855 63298 101271 147680 417950 502080 394491 5556 2400 dpi 10592 16929 24672 69757 83799 65842 938 84410 135042 196924 557294 669437 526014 7412 25316 405042 590674 1632256 1961000 1540096 22217 34 34 Pole výbru úlohy V poli výbru úlohy se zobrazují vsechny skenovací úlohy obsazené v aktuální skenovací relaci. Chcete-li urcit, zda má být provedeno skenování definované urcitou úlohou, zaskrtnte nebo zruste zaskrtnutí polícka u názvu této úlohy. Pole Destination [Cíl] Pi spustní programu MiraScan z aplikace odpovídající standardu TWAIN (rezim modulu Plug-in) je aplikace jediným mozným cílem, do kterého lze naskenovaný obrázek penést. Pokud program MiraScan pracuje v samostatném rezimu, zobrazí se po klepnutí na toto tlacítko vsechny výchozí podporované aplikace, které program MiraScan nalezne ve vasem pocítaci. Pokud jako cíl nevyberete nkterou aplikaci, bude pouzit výchozí cíl "Scan to File" [Ulození do souboru]. SCAN TO FILE [SKENOVAT DO SOUBORU] Je-li vybrána tato volba, budete po dokoncení skenování vyzváni k ulození naskenovaného obrázku do souboru. Výchozí podporované formáty soubor: BMP, GIF, TIF, PCX, JPG, TGA a PNG. SCAN TO PRINTER [SKENOVAT NA TISKÁRNU] Je-li vybrána tato volba, naskenovaný obrázek bude vytistn na tiskárn (tiskárna musí být zapojena a správn instalována). SCAN TO WEB [SKENOVAT PRO SÍ WWW] Je-li vybrána tato volba, naskenovaný obrázek se oteve v prohlízeci sít Internet (Internet Explorer nebo Netscape Navigator). SCAN TO OTHER APPLICATIONS [SKENOVAT PRO JINÉ APLIKACE] Pokud jsou ve vasem pocítaci instalovány jiné kompatibilní aplikace, objeví se zde také ikony píslusných program. Vyberete-li napíklad ikonu , bude naskenovaný obrázek automaticky peveden do programu Microsoft Word. 35 35 Pole ízení obrázku Pole ízení obrázku tvoí sada uzitecných nástroj, pomocí kterých mzete obrázek pesn upravit. Invert [Invertovat] Klepnutím na tlacítko Invert [Inverze] mzete získat inverzní obrázek: Pvodní obrázek Obrázek po pouzití funkce Invert [Invertovat] Image Adjustment [Úprava obrázku] Klepnutím získáte pístup k nástrojm pro úpravu obrázk, pomocí nichz mzete ve vasich obrázcích provést potebné zmny. Mzete upravit hodnoty Color Level [Úrove barev], Curve [Kivka], Brightness/Contrast [Jas a kontrast], Color Balance [Vyvázení barev], Color Adjustment [Úprava barev] a Threshold [Práh]. Po nastavení vsech pozadovaných parametr pouzijte zmny na daný obrázek klepnutím na tlacítko "Apply all" [Pouzít vse] nebo potvrte provedené zmny a zavete dialogové okno klepnutím na tlacítko "OK". Nejste-li s výsledkem úprav spokojení, obnovte výchozí nastavení obrázku klepnutím na tlacítko "Reset all" [Obnovit vse] a pokracujte v úpravách obrázku nebo zmny nastavení zruste a zavete dialogové okno klepnutím na tlacítko "Cancel" [Storno]. 36 36 BRIGHTNESS/CONTRAST [JAS A KONTRAST] Klepnte na kartu Brightness/Contrast volby. [Jas a kontrast]. Pokud stisknete tlacítko mysi na kivce a petazením zmníte její tvar, mzete upravit rozdíl mezi vstupní a výstupní úrovní jasu obrázku bez pracných úprav tmavých a svtlých oblastí. Porovnejte následující obrázky a jejich tónové mapy: 41 41 Pvodní obrázek a jeho tónová mapa. Kivka je rovná a vede úhlopícn. Petáhnte kivku doleva a oblast obrázku se stedními odstíny bude svtlejsí. Petáhnte kivku doprava a oblast obrázku se stedními odstíny bude tmavsí. Mzete také na kivku klepnout a pidat tak nové body, které umozní dále mnit její tvar: Klepnutím pidejte nový bod. 42 42 OBLAST STAVU VSTUPU A VÝSTUPU Zde mzete zjistit pesné vstupní a výstupní hodnoty. 43 43 LEVEL [ÚROVE] Nástroj Level [Úrove] umozuje zjistit informace o úrovni barev obrázku a upravit kvalitu obrázku. Následuje popis jednotlivých komponent dialogového okna a vysvtlení, jak ovlivují obrázek. POLE COLOR CHANNEL [BAREVNÝ KANÁL] Pomocí pole Color Channel [Barevný kanál] lze vybrat barevný kanál, který chcete upravit. To umozuje upravit histogram jednotlivých barevných kanál. HISTOGRAM Histogram zobrazuje stav rozlození tmavých a svtlých pixel v obrázku. Osa x je rozdlena na 256 stejných díl odpovídajících úrovni jasu od 0 do 255. Osa y slouzí k reprezentaci poctu pixel s píslusnou úrovní jasu. Následuje porovnání dvou obrázk a jejich histogram: 44 44 Svtlé obrázky mají svtlejsí pixely, a proto jsou sloupce v pravé cásti vyssí, nez vlevo. Tmavé obrázky mají tmavsí pixely, a proto jsou sloupce v levé cásti vyssí, nez vpravo. Pokud se nyní podíváme na dva následující obrázky: Obrázek 1 Obrázek 2 Je vidt, ze na obrázku 1 je vtsí kontrast mezi svtlými a tmavými cástmi obrázku. Svtlé a tmavé obrázky zabírají vtsí cást celého obrázku. Proto jsou v histogramu v levé (tmavé) a pravé (svtlé) cásti vyssí sloupce a uprosted jsou sloupce mnohem nizsí, coz znamená, ze v obrázku je pouze nkolik pixel se stedním odstínem. 45 45 V obrázku 2 pixely pokrývají vtsí úseky svtlých a tmavých odstín. Rozlození je také rovnomrnjsí, nez v obrázku 1. [. . . ] Pokud se vám ani poté nepodaí software spustit, znovu instalujte program MiraScan z instalacního disku. Problém: Proc program MiraScan zobrazuje zprávu , , Scanner is warming up" [Skener se zahívá] pi kazdém skenování nebo zobrazení náhledu poté, co zmním nastavení Original type [Typ pedlohy] nebo Scan Mode [Rezim skenování]?esení: Kdyz zmníte nastavení Original type [Typ pedlohy] nebo Scan Mode [Rezim skenování], skener potebuje zmnit pouzívanou lampu a proto je nutné zahívání. Problém: Kdyz zobrazuji náhled prhledných pedloh, proc se pi pemístní nebo úprav velikosti obdélníku výbru v oblasti náhledu mní barva náhledu obrázku? [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky CANON P-150M

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu CANON P-150M bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag