Návod k použití CANON IXUS 1000 HS

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce CANON IXUS 1000 HS. Doufáme, že uživatelská příručka pro CANON IXUS 1000 HS bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku CANON IXUS 1000 HS.


CANON IXUS 1000 HS : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (10749 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   CANON IXUS 1000 HS (9281 ko)
   CANON IXUS 1000 HS QUICK GUIDE (13034 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze CANON IXUS 1000 HS

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Uzivatelská pírucka k fotoaparátu · Ped pouzitím fotoaparátu si pectte tuto pírucku, a to vcetn cásti , , Bezpecnostní upozornní". · Pírucku si poté ulozte na bezpecném míst pro její mozné budoucí pouzití. CESKY Kontrola obsahu balení Zkontrolujte, zda balení fotoaparátu obsahuje následující polozky. Pokud nkterá z polozek chybí, obrate se na prodejce, u kterého jste fotoaparát zakoupili. Fotoaparát Akumulátor NB-9L (s krytkou kontakt) Nabíjecka akumulátor CB-2LB/CB-2LBE Kabel rozhraní IFC-400PCU Stereofonní AV kabel AVC-DC400ST emínek na zápstí WS-DC7 Pírucka Zacínáme CD-ROM DIGITAL CAMERA Solution Disk Brozura zárucního systému Canon Pouzití pírucek Informace naleznete také na disku CD-ROM DIGITAL CAMERA Manuals Disk. · Uzivatelská pírucka k fotoaparátu (tato pírucka) Jakmile zvládnete základy práce s fotoaparátem, zacnte pouzívat slozitjsí funkce fotoaparátu pro získání nárocnjsích snímk. [. . . ] Pro rozsíení rozsahu zachovaných barev o podobné barvy nastavte kladnou hodnotu. Stisknutím tlacítka n potvrdíte nastavení a vrátíte se na obrazovku rezimu fotografování. · Pouzití blesku mze v tomto rezimu vést k neocekávaným výsledkm. · Za urcitých podmínek mohou být snímky zrnité. 94 Poizování dlouhých expozic Rychlost závrky lze nastavit na hodnotu mezi 1 s a 15 s a poizovat snímky s dlouhými expozicemi. Je vsak teba upevnit fotoaparát na stativ, aby se zamezilo rozmazání snímk vlivem chvní fotoaparátu. Vyberte polozku . V krocích 1 ­ 2 na str. 61 vyberte polozku . Zvolte rychlost závrky. Po stisknutí tlacítka m vyberte stisknutím tlacítek op nebo otocením ovladace  polozku a potom znovu stisknte tlacítko m. Stisknutím tlacítek op nebo otocením ovladace  vyberte rychlost závrky a stisknte tlacítko m. Potvrte expozici. Po namácknutí tlacítka spoust do poloviny se na obrazovce zobrazí expozicní parametry pro zvolenou rychlost závrky. · Jas snímk se mze lisit od jasu viditelného v kroku 3 v okamziku namácknutí tlacítka spoust do poloviny. · Pi rychlostech závrky 1, 3 s nebo pomalejsích jsou snímky po poízení zpracovány zpsobem, který eliminuje sum. Ped poízením dalsího snímku je teba vyckat urcitou dobu, nez skoncí zpracovávání pedchozího snímku. · Pi poizování snímk ze stativu se doporucuje nastavit v polozce [Rezim IS] moznost [Vyp] (str. Dojde-li k odpálení záblesku, mze být výsledný snímek peexponovaný. a opakujte snímek. 95 Poizování snímk pomocí funkce Stitch Assist Velké objekty lze rozdlit do nkolika snímk, které mzete posléze spojit na pocítaci pomocí pilozeného softwaru a vytvoit tak panoramatický snímek. Vyberte polozku x nebo v. Podle pokyn v krocích 1 ­ 2 na str. 61 vyberte polozku x nebo v. Poite první snímek. Pi prvním snímku bude nastavena expozice a vyvázení bílé. Poizujte dalsí snímky. Poite druhý snímek tak, aby se cástecn pekrýval s prvním. Mensí nesoulad pekrývajících se cástí snímk lze upravit pi spojování snímk. Stejným postupem lze zaznamenat az 26 snímk. Dokoncete fotografování. Stisknte tlacítko m. Spojte snímky za pomoci pocítace. Podrobnosti o spojování snímk naleznete v pírucce Pírucka k softwaru. Tato funkce není dostupná pi pouzití televizoru ve funkci monitoru fotoaparátu (str. 82). 96 6 Poizování filmových záznam s vyuzitím rzných funkcí Tato kapitola slouzí jako pokrocilejsí verze cástí , , Záznam film" a , , Prohlízení film" kapitoly 1 a popisuje pouzití rzných funkcí pro záznam a prohlízení film. · Tato kapitola vychází z pedpokladu, ze je pepínac rezim nastaven na rezim E. · Druhá cást kapitoly popisuje pehrávání a úpravy film a pedpokládá aktivaci rezimu pehrávání stisknutím tlacítka 1. Poizování film v jiných rezimech nez E · Pi nastavení pepínace rezim na rezim A provádí fotoaparát automaticky vsechna potebná nastavení pro záznam film (str. · Filmy je mozné poizovat stisknutím tlacítka filmu, avsak nkterá nastavení provedená v rezimu ø a nabídkách rezimu fotografování se automaticky zmní, aby odpovídala nastavení pro záznam film. · Po dokoncení záznamu filmu se nastavení vrátí zpt na hodnoty platné ped zahájením záznamu filmu. 97 Poizování film v rezimu E Pejdte do rezimu E. Nastavte pepínac rezim do polohy E. Upravte nastavení podle vlastních pedstav (str. Chcete-li ukoncit záznam filmu, stisknte znovu tlacítko filmu. Zmna nastavení rezimu Film Mzete vybírat z pti rezim Film. Vyberte rezim Film. Po stisknutí tlacítka m vyberte stisknutím tlacítek op nebo otocením ovladace  polozku E a potom znovu stisknte tlacítko m. Stisknutím tlacítek op nebo otocením ovladace  vyberte rezim a potom stisknte tlacítko m. E Standardní Velmi pomalý pohyb Efekt miniatury Normální rezim. Zachycuje pomíjivé okamziky vysokou rychlostí pro moznost pomalého pehrávání pohybu (str. Umozuje poizovat filmy, které vypadají jako zábry zmensených model (str. V tchto rezimech mzete pi záznamu zmnit vsechny barvy krom vámi zvolené barvy na cernobílou stupnici a/nebo nahradit vybranou barvu jinou barvou. Dalsí informace naleznete v kapitole , , Poizování snímk se zmnnými barvami" (str. Ped zahájením záznamu filmu mzete zvolit barvu, kterou chcete zmnit nebo ponechat. > Zdraznit barvu z Zamnit barvu Za urcitých podmínek nemusí rezimy > a z poskytovat ocekávané barvy. · Stisknutím tlacítka filmu v rezimu se aktivuje záznam filmu v rezimu E. · I pi stisknutí tlacítka filmu v rezimu T nebo Y mzete poizovat filmy s vyuzitím funkcí Zdraznit barvu (str. [. . . ] 117 Otácení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 Oznacení snímk jako oblíbených . . . . . . . . . 122 P P (rezim fotografování). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19, 75 Formátování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky CANON IXUS 1000 HS

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu CANON IXUS 1000 HS bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag