Návod k použití CANON C2000 BROCHURE

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce CANON C2000. Doufáme, že uživatelská příručka pro CANON C2000 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku CANON C2000.


CANON C2000 BROCHURE: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2679 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   CANON C2000 BROCHURE (998 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze CANON C2000BROCHURE

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Jako doplnk hlavní nabídky obsahuje ovládací panel také tlacítko Rychlé menu (Quick Menu). To dovoluje stálý pístup k casto provádným úlohám a dokonce umozuje uzivatelm vytváet vlastní pracovní postupy a vzájemn sdruzovat i slozitjsí administrativní úkony tak, aby byly pístupné stisknutím jediného tlacítka. Zefektivnní administrativních pracovních postup Dvodem vzniku platformy imageRUNNER ADVANCE bylo umoznní hladké integrace s aplikacemi spolecnosti Canon i jiných výrobc. Schopnosti aplikacního rozsíení Adobe® Reader Extensions umozují elektronické sdílení a kontrolu dokument ­ bez nutnosti kupovat jakékoli softwarové licence. [. . . ] To lze provést prostednictvím kartového systému nebo pihlasovacího procesu, který pracuje obdobn, jako vase firemní pihlasovací procedura do sít ci do systému Windows. Zaízení se tím zabezpecí, zstává vsak snadno pístupné pro uzivatele, kteí s ním pracují. Chcete-li pedejít tomu, aby byly dokumenty prohlízeny nepovenými osobami, pouzijte funkci Zabezpecený tisk (Secure Printing)*. To znamená, ze dokumenty lze , , podrzet" az do ovení odpovídajícího uzivatele v zaízení. SCCP také umozuje shromázdit a tisknout dokumenty na nejvhodnjsím dostupném síovém zaízení, stací se pihlásit a tisknout. S volitelnou kartou IPSec Board lze data penáset po síti pomocí zabezpeceného IP protokolu, který zajisuje necitelnost síového provozu tetími stranami. Pevné disky zaízení lze zakódovat (v souladu s vseobecnými kritérii EAL3) a také snadno vyjmout za úcelem docasného ulození mimo pracovist, je-li teba. * Efektivní skenování, smrování a spolupráce Pouhým dotykem tlacítka lze snadno a bezpecn digitalizovat papírové dokumenty, ukládat a odesílat je mnoha lidem na rzná místa, napíklad do e-mailu, na fax, do síových slozek nebo do celopodnikových systém. Doplková funkce prohledávatelného formátu PDF vám umozuje nalezení informací nebo urcitých slov v rámci dokumentu. Hladká integrace Celá produktová ada je navrzena tak, aby umozovala hladkou integraci do vaseho pracovního prostedí. Vsechna zaízení imageRUNNER ADVANCE sdílejí spolecnou platformu i uzivatelské rozhraní, coz usnaduje IT oddlením práci pi rozsáhlých rozmísováních na více pocítac a poskytuje rozhraní, které je logické a uzivatelsky píjemné. ada imageRUNNER ADVANCE C2000 mze také poskytovat funkce vyssích systém iR ADVANCE, napíklad fax nebo adresáe, ci slouzit jako klientská zaízení ve vztahu server-klient. Integrace do systém jako Microsoft SharePoint, Abobe a do ady výkonných softwarových esení spolecnosti Canon pinese vasemu podniku nejefektivnjsí dosazitelné zpracování dokument. Nepropustné zabezpecení Vase síová multifunkcní zaízení jsou útocistm pro citlivé a z obchodního hlediska dlezité informace. Ohrození zabezpecení dokumentu a dat nebylo nikdy vyssí. Bezpecnostní a kontrolní balícek (Security and Cost Control Pack ­ SCCP) spolecnosti * pouze modely i VYSSÍ úrove ochrany zivotního prostedí ada imageRUNNER ADVANCE C2000 je od koncepce po výrobu a ke kanceláskému vyuzití navrzena k minimalizaci dopad na zivotní prostedí. [. . . ] Zaízení navíc dodrzuje ty nejpísnjsí normy týkající se zivotního prostedí, jako jsou RoHS, jez omezují pouzití nebezpecných látek. 6 Kazetový podstolek AF1 V yuzívající 5 rzných zdroj podávání papíru s celkovou kapacitu 2 000 list dává zaízení vsestrannost umozující vytváení nádherných barevných dokument kombinující média rzných typ a gramází. P adesátistránkový duplexní podavac dokument (DADF) umozuje vypoádat se se skenovanými a rozsáhlými kopírovacími úlohami s rozdílnou velikostí stránek. 2 Vnitní finiser C1 P romní jednoduchou barevnou zprávu v pln sesitý dokument. Sesívací kapacita je 50 list formátu A4 pi kapacit 750 stran A4 ­ A5R na jeden tiskový bh. 7 Rucní zásobník R ucní zásobník s kapacitou 100 list je urcen pro rzná média od formátu A5R po formát SRA3 az do gramáze 220 g/m2. 3 Vnitní výstupní pihrádka F1 D v výstupní pihrádky nabízejí moznost oddlit výstup kopírování, tisku nebo faxu do dvou pihrádek s kapacitou ­ 100 list v horní pihrádce ­ 250 list v dolní pihrádce 5 Kazeta na papír S tandardn je zaízení vybaveno dvma kazetami, kazetou na 250 list a kazetou na 500 list. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky CANON C2000

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu CANON C2000 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag