Návod k použití CANON IMAGEPRESS C7010VP

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce CANON IMAGEPRESS C7010VP. Doufáme, že uživatelská příručka pro CANON IMAGEPRESS C7010VP bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku CANON IMAGEPRESS C7010VP.


CANON IMAGEPRESS C7010VP : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (184292 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   CANON IMAGEPRESS C7010VP (148596 ko)
   CANON IMAGEPRESS C7010VP BROCHURE (6119 ko)
   CANON IMAGEPRESS C7010VP DATASHEET (3802 ko)
   CANON IMAGEPRESS C7010VP PROFESSIONAL PUNCHER-B1 DATASHEET (1509 ko)
   CANON IMAGEPRESS C7010VP SDD SQUARE FOLD BOOKLET MAKER WITH TWO-KNIFE TRIMMER (2177 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze CANON IMAGEPRESS C7010VP

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 1-8 Uzitecné informace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-9 Zvlástní textové znacky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-9 2 Nastavení pro snímání Probíhá instalace tiskového ovladace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3 3 Snímání dokumentu 3. 1 3. 2 Pomocí automatického podavace originál . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] - Vsechny ostatní názvy výrobk a znacky jsou obchodními znackami nebo registrovanými obchodními znackami píslusných spolecností a organizací. Veskerá práva vyhrazena. 1 Ovladac TWAIN 1-3 1 Úvod Poznámka - Tato uzivatelská pírucka nesmí být bez povolení reprodukována v cástech ani jako celek. nenese zodpovdnost za zádné nehody zpsobené pouzitím této uzivatelské pírucky. - Informace uvedené v této uzivatelské pírucce se mohou mnit bez pedchozího upozornní. - Zobrazení zaízení se mze ve skutecnosti lisit od zobrazení pouzitých v této pírucce. 1-4 Ovladac TWAIN Úvod 1 Licencní ujednání s koncovým uzivatelem softwaru PED OTEVENÍM BALÍCKU S TÍMTO SOFTWAREM ("SOFTWARE"), JEHO STAZENÍM, INSTALACÍ NEBO POUZITÍM, SI NEJPRVE POZORN PECTTE NÍZE UVEDENÉ LICENCNÍ UJEDNÁNÍ. OTEVENÍ TOHOTO BALÍCKU, NEBO STAZENÍ, INSTALACE NEBO POUZITÍ TOHOTO SOFTWARU, BUDE POVAZOVÁNO ZA VÁS ZÁKONNÝ SOUHLAS S NÍZE UVEDENÝMI SKUTECNOSTMI A PODMÍNKAMI. POKUD S NIMI NESOUHLASÍTE, SOFTWARE NESTAHUJTE, NEINSTALUJTE A NEPOUZÍVEJTE, ANI BALÍCEK NEOTEVÍREJTE. AUTORSKÉ PRÁVO A PRÁVA DUSEVNÍHO VLASTNICTVÍ Toto je licencní ujednání, nikoli prodejní ujednání. ("Konica Minolta") vlastní nebo obdrzela licenci od jiných vlastník ("poskytovatel licence pro Konica Minolta"), autorská a jiná dusevní vlastnická práva k tomuto softwaru, a vsechna jiná práva týkající se softwaru i jakýchkoli z nj vytvoených kopií vlastnných spolecností Konica Minolta nebo poskytovateli licence Konica Minolta. Toto ujednání v zádném pípad nelze povazovat za pesunutí autorských práv ci práv k dusevnímu vlastnictví softwaru od Konica Minolta nebo poskytovatel licence pro Konica Minolta na vás. Tento software je chránn autorskými právy a mezinárodními smlouvami. % Vsímejte si vsech nebezpecí, aby nedocházelo k úrazm. 7 VÝSTRAHA Nerespektování pokyn zdraznných tímto zpsobem mze vést k váznému poranní nebo zpsobit vznik skod. % Vsímejte si vsech výstrah, aby nedocházelo k úrazm a bylo zaruceno bezpecné pouzívání stroje. 7 POZOR Nerespektování pokyn zdraznných tímto zpsobem mze vést k lehcím úrazm nebo zpsobit vznik skod. % Vsímejte si vsech upozornní, aby nedocházelo k úrazm a bylo zaruceno bezpecné pouzívání stroje. Poadí cinností 1 2 Císlo 1 formátované tímto zpsobem oznacuje první krok ady cinností. Dalsí císla formátovaná tímto zpsobem oznacují následné kroky v poadí cinností. Obrázek vlozený zde ukazuje cinnost, která musí být provedena. Text formátovaný tímto zpsobem obsahuje doplující informace. % Takto formátovaný text popisuje cinnost, která zarucí dosazení pozadovaného výsledku. ? 1-8 Ovladac TWAIN Úvod Uzitecné informace 1 2 Poznámka Text zvýraznný tímto zpsobem obsahuje uzitecné informace a rady pro zajistní bezpecného pouzití stroje. 2 Pipomenutí Takto zvýraznný text obsahuje informace, které je teba mít na pamti. ! Podrobnosti Takto zvýraznný text obsahuje odkaz na podrobnjsí popis. Zvlástní textové znacky Tlacítko [Stop] Názvy tlacítek na ovládacím panelu jsou psány výse uvedeným zpsobem. NASTAVENI STROJE Takto je uvádn text zobrazený na displeji. Ovladac TWAIN 1-9 1 Úvod 1-10 Ovladac TWAIN 2 Nastavení pro snímání Nastavení pro snímání 2 2 Nastavení pro snímání Jestlize je v pocítaci instalován pilozený ovladac TWAIN, lze stroj pouzívat ke snímání dokument a jejich odeslání do pocítace. Pro snímání je vyzadováno prostedí, které obsahuje následující pozadovaný software a hardware. Polozka Kompatibilní operacní systémy Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2003/ Windows 2000/Windows Me/Windows 98 SE Windows Vista x64 Edition/Windows Server 2003 x64 Edition/ Windows XP Professional x64 Edition Software na zpracování obrázk kompatibilní s TWAIN (nap. 2. 0, 10Base-T/100Base-TX (kdyz je instalovaná karta volitelného rozhraní NC-503 nebo obrazový adic IC-206) Pocítacové aplikace Propojovací port 2 Pipomenutí Tento ovladac TWAIN není kompatibilní s Windows 95/98/NT 4. 0. Probíhá instalace tiskového ovladace % Viz slozka "Installation" na CD. Ovladac TWAIN 2-3 2 Nastavení pro snímání 2-4 Ovladac TWAIN 3 Snímání dokumentu Snímání dokumentu 3 3 Snímání dokumentu Dokument lze snímat pomocí automatického podavace originál nebo z osvitového skla. 3. 1 Pomocí automatického podavace originál Automatický podavac originál slouzí ke spojitému podávání vtsího poctu dokument. 2 Poznámka Jako píslusenství lze pouzít automatický podavac originál DF-502 a zptný automatický podavac originál DF-605. 1 Spuste pocítacovou aplikaci (software na zpracování obrazu, Adobe Photoshop, atd. ). ­ Jako píklad je uveden postup pro Adobe Acrobat 6. 0 Professional. 2 3 4 Klepnte na "Soubor". Pejdte na "Vytvoit PDF" a klepnte na "Ze skeneru". V dialogovém rámecku zvolte zaízení, provete potebná nastavení a klepnte na tlacítko [Skenovat]. Ovladac TWAIN 3-3 3 5 Zadejte potebná nastavení. [. . . ] Jestlize je snímaný obraz mensí nez formát zvolený v roletové nabídce Formát dokumentu, bude obraz snímán ve zvoleném formátu. 4-4 Ovladac TWAIN Nastavení ovladace Rezim snímání V roletové nabídce "Rezim snímání" lze volit ze dvou nastavení. - Text: Toto nastavení zvolte pro normální dokumenty. - Fotografie: Toto nastavení zvolte pro fotografie. 4 Ovladac TWAIN 4-5 4 Rozlisení Nastavení ovladace V roletové nabídce "Rozlisení" lze volit ze tí nastavení. Podle pozadovaného úcelu zvolte vhodné nastavení. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky CANON IMAGEPRESS C7010VP

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu CANON IMAGEPRESS C7010VP bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag