Návod k použití CANON I-SENSYS MF5880DN

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce CANON I-SENSYS MF5880DN. Doufáme, že uživatelská příručka pro CANON I-SENSYS MF5880DN bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku CANON I-SENSYS MF5880DN.


CANON I-SENSYS MF5880DN : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (9014 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   CANON I-SENSYS MF5880DN BROCHURE (476 ko)
   CANON I-SENSYS MF5880DN (8694 ko)
   CANON I-SENSYS MF5880DN BROCHURE (461 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze CANON I-SENSYS MF5880DN

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Rezidentní písma 2580/2581 2590/2591 Tisk s prolozením 10, 12, 15, 17 a Tisk s prolozením 10, 12, 15, 17, 20 cpi a dále proporcionální 20 a 24 cpi a dále proporcionální prolození znak prolození znak Fast Draft Draft Gothic Courier Fast Draft Draft Gothic Courier Prestige Presentor Orator Script Dvojnásobná výska Dvojit peskrtnuto Dvojnásobná síka Zvýraznno Kurzíva Nadtrzení Dolní index Horní index Podtrzení Stínování Obrys · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Styly tisku Poznámka: Tato vlastnost je pístupná prostednictvím píkaz tiskárny. Schopnost zvýraznní: Schopnost zvýraznní: · · · · · · · · · Dvojnásobná výska Dvojit peskrtnuto Dvojnásobná síka Zvýraznno Kurzíva Nadtrzení Dolní index Horní index Podtrzení Tisk grafiky Poznámka: Tato vlastnost podporuje stávající grafické programy. Skládané formuláe Rozlisení az 144 x 240 dpi Rozlisení az 360 x 360 dpi Tiskne se originál plus pt kopií (sestidílný formulá) Vsechny modely Tiskne se originál plus ti kopie (tídílný formulá) Vlastnost/funkce Ovládací panel Tlacítkové ovladace pro funkce zalození/vyjmutí, odtrhnutí, písmo, nastavení, prolození znak, makro a pohyb papíru. Kontrolky ovládacího panelu ukazují aktuální stav. Zámek písma · Uzamkne výbr písma provedený z ovládacího panelu, aby jej vás program nemohl zmnit. · Zámek písma se zrusí, jakmile tiskárnu vypnete, pokud není zámek písma nastaven jako výchozí nastavení tiskárny. Informace o tiskárn 7 Vlastnost/funkce Zámek roztece Vsechny modely · Uzamkne výbr roztece provedený z ovládacího panelu, aby jej vás program nemohl zmnit · Zámek roztece se zrusí, jakmile tiskárnu vypnete, pokud není zámek roztece nastaven jako výchozí nastavení tiskárny. Load/Unload (Zalozit/vyjmout) Funkce Makro Zakládá a uvoluje papír nekonecného formuláe (podávání traktorovým podavacem) Za úcelem zvýsení flexibility pi tisku rzných styl pedtistných formulá je tiskárna schopna ulozit ctyi formáty dokumentu. Rucní pední zakládání jednotlivých list Umozuje tisk na jednotlivé listy nebo obálky Pepázka pro odtrhávání · Pomáhá odtrhnout vytistné nekonecné formuláe v míst perforace · Pomáhá odtrhnout neperforované formuláe · Snizuje mnozství pouzitého papíru, a tím snizuje náklady Nastavitelný traktorový podavac Umozuje manipulovat s nekonecným papírem, aniz byste si museli dokupovat dalsí píslusenství. [. . . ] Pozice prvního tistného ádku je oznacena symbolem [A. Poznámky: · Nastavení levého okraje v programu se pidá k nastavení levého okraje v tiskárn. Pokud napíklad nastavíte levý okraj v tiskárn ve vzdálenosti 2 cm a ve svém programu také ve vzdálenosti 2 cm, zacne tiskárna tisknout 4 cm od levého okraje stránky. · Umístní symbolu [A závisí na pozici jednotky traktorového podavace. · Pro úcely tohoto návodu je traktorový podavac zobrazen v tlacné pozici s nekonecným papírem. 1 Vyhledáním polohy symbolu [A na tiskárn zjistíte polohu levého okraje pro nekonecné formuláe. 1 2 1 2 Traktorový podavac (v tlacné pozici) Pravá zajisovací pácka 2 Vkládejte papír s vyuzitím rzných drah papíru v závislosti na tom, zda máte nainstalovaný tlacný nebo tazný traktorový podavac. Nápovdu naleznete v jedné z následujících cástí této kapitoly: · · · · , , Zavádní nekonecných formulá pomocí tlacného traktorového podavace" na str. 18 , , Pední zavádní nekonecných formulá pomocí tazného traktorového podavace" na str. 21 , , Spodní zavádní nekonecných formulá pomocí tazného traktorového podavace" na str. 25 , , Rucní zalození jednoduchého formuláe nebo obálky" na str. 29 Zakládání papíru 31 Nastavení zacátku formuláe Zacátek formuláe pedstavuje první tistný ádek. Chcete-li ulozit nastavení zacátku formuláe u nekonecných formuláí, samostatných formulá a pro kazdé povolené makro, pouzijte ovládací panel. Nastavení zacátku formuláe pro nekonecné formuláe v tlacném rezimu 1 Uvolnte dráhu papíru. Pokud není zalozen zádný papír, bliká kontrolka Chybí papír. Tato cást popisuje, jak zmnit pozici jednotky podavace. Pozice tlacného traktorového podavace Tiskárna má v pední cásti z výroby nainstalovanou jednotku traktorového podavace v pozici tlacného traktorového podavace. Pouzití pedního tlacného traktorového podavace je nejpohodlnjsí zpsob vkládání nekonecných formulá a umozuje pouzívat funkci odtrhnutí. Pozice tazného traktorového podavace Jednotku pedního traktorového podavace je mozné sejmout a nainstalovat na horní cást tiskárny. Pak pracuje jako tazný podavac a podporuje pední a spodní zakládání papíru. Zmna pozice traktorového podavace z tlacného na tazný 1 Zkontrolujte, zda je tiskárna vypnutá. 2 Zkontrolujte, zda v tiskárn není zalozen papír. Zmna pozic traktorového podavace 37 3 Zvednte pední kryt a sejmte jej. 4 Podrzte zajisovací pácky a zárove zvednte a vytáhnte jednotku traktorového podavace z tiskárny. 1 2 1 2 Jednotka traktorového podavace Zajisovací pácky 5 Odstrate kryt pístupu k pásce. 6 Otocte traktorový podavac tak, aby zajisovací pácky smovaly kolmo nahoru smrem k vám. 7 Podavac umístte na zadní sikmou plochu tiskárny podél vodicích list pro podavac. Zmna pozic traktorového podavace 38 8 Traktorový podavac vlozíte do tiskárny takto: a Podrzte zajisovací pácky a jemn zatlacte traktorový podavac do tiskárny, dokud se nezastaví. b Stále drzte zajisovací pácky a naklote traktorový podavac smrem k pední stran tiskárny, dokud hácky na konci zajisovacích pácek nezapadnou do kolík v rámu tiskárny. c Uvolnte zajisovací pácky. Poznámka: Jednotka traktorového podavace je umístna v úhlu 40°. Zmna pozice traktorového podavace z tazného na tlacný 1 Zkontrolujte, zda je tiskárna vypnutá. 2 Zkontrolujte, zda v tiskárn není zalozen papír. 3 Podrzte zajisovací pácky a zárove zvednte a vytáhnte jednotku traktorového podavace z tiskárny. 4 Zvednte pední kryt a sejmte jej. Zmna pozic traktorového podavace 39 5 Zkontrolujete, zda je pácka výbru papíru v poloze . 6 Podrzte zajisovací pácky a zárove pipevnte pravý a levý zámek do podpr v tiskárn. 7 Uvolnte zajisovací pácky. 8 Zavete pední kryt. Zmna pozic traktorového podavace 40 Popis rezimu Setup a mozností v nabídkách Písmo, roztec, délka formuláe a dalsí nastavení jsou v tiskárn pednastavena od výrobce. Tomuto nastavení se íká výchozí tovární nastavení. [. . . ] Poznámka: Rychlost tisku se v rezimu Quiet snízí. Moznosti emulace Poznámka: V rezimu Setup lze tiskárnu nakonfigurovat podle vlastních poteb. Podrobnjsí informace jsou uvedeny v cásti , , Pouzití rezimu Setup" na str. Chcete-li vytisknout seznam veskerého výchozího nastavení, stisknte tlacítko LineFeed (Posun ádku) v hlavní nabídce. Vyberte moznosti emulace z rezimu IBM (výchozí tovární nastavení), Epson nebo OKI. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky CANON I-SENSYS MF5880DN

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu CANON I-SENSYS MF5880DN bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag