Návod k použití CANON I-SENSYS MF5840DN

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce CANON I-SENSYS MF5840DN. Doufáme, že uživatelská příručka pro CANON I-SENSYS MF5840DN bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku CANON I-SENSYS MF5840DN.


CANON I-SENSYS MF5840DN : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (9014 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   CANON I-SENSYS MF5840DN BROCHURE (468 ko)
   CANON I-SENSYS MF5840DN (8694 ko)
   CANON I-SENSYS MF5840DN BROCHURE (452 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze CANON I-SENSYS MF5840DN

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Výrobce tohoto pøístroje si vyhrazuje právo provést zmìny na výrobku, který je popsán v této uivatelské pøíruèce, v jakémkoliv okamiku a bez pøedchozího upozornìní. Uvedené zaøízení bylo schváleno rozhodnutím 98/482/CE Rady pro celoevropské pøipojování jako jednokoncové zaøízení k analogické síti PSTN. Z dùvodu rozliností sítí v jednotlivých zemích, schválení výrobku není samo o sobì zárukou správné funkènosti ve vech koncových bodech sítì PSTN. V pøípadì potíí se obrate v první øadì na prodejce. Výrobce prohlauje na vlastní zodpovìdnost, e uvedený výrobek odpovídá platným pøedpisùm Smìrnice 1999/05/CE (úplné prohláení je k dispozici na konci této pøíruèky). [. . . ] Celkový poèet stránek, které jste odeslali/ obdreli. Vysled Výsledek operace: - OK: pokud operace probìhla úspenì. - CHYBOVÝ KÓD XX: neprobìhla-li operace úspìnì z dùvodu chybného kódu (viz "Chybové kódy", kapitola "Problémy a øeení"). PØIPRAVEN a na spodním øádku, pøedem nastavená hodnota kontrastu: "NORMÁLNå". Výchozí hodnota rozliení je: " " (standardní). Chcete-li, mùete zmìnit hodnoty kontrastu a rozliení dle pøedchozího popisu. Stisknìte na víc ne jednu vteøinu numerické tlaèítko (0-9), pod kterým jste pøedem uloili do pamìti èíslo faxu pøíjemce, kterému chcete zaslat dokument, na pø. : Na displeji se ukáe kód èísla faxu, které jste mu pøiøadili (viz " Naprogramování telefonního seznamu"). Bylo-li uloeno i jméno, objeví se takté na displeji. Po volbì, pøenos pokraèuje normálnì, co je Vám u známé. Tisk zpráv a seznamù Zprávy Vytitìním zpráv, Vám faxový pøístroj umoní zkontrolovat výsledky vekerých uskuteènìných (odeslání a pøíjmù), rozsah zpracovaných dokumentù a mnoho dalích informací. Faxový pøístroj tiskne následující zprávy: Zprávu o pøeruení dodávky energie: vytiskne se vdy automaticky, jsou-li v pamìti nìjaké dokumenty právì po pøeruení elektrického proudu. Po obnovení provozních podmínek, fax vytiskne automaticky zprávu s uvedením poètu stránek v pamìti a do doby o kterou jste pøili. Pro potvrzení nastavení, stisknìte tlaèítka: Seznamy V p r ù b ì h u j a k é h o k o l i v o k a m i k u s i m ù e t e vytisknout k o m p l e t n í seznamy instalaèních a konfiguraèních parametrù a vyøazených èísel , t é vytisknout údaje uloené v telefonním seznamu. Vyádáte-li si vytitìní instalaèních a konfiguraèních parametrù, mùete mít k dispozici aktuální zprávu o implicitních hodnotách a o hodnotách, které jste nastavili pro pøizpùsobení faxu Vaim provozním poadavkùm. 31 Vytitìní seznamu instalaèních parametrù 1. Stisknìte tlaèítko: Na displeji se ukáe: Tisk seznamu parametrù konfigurace pøíjmu 1. Stisknìte tlaèítko: Na displeji se ukáe: MENU KONFIG. Stisknìte tlaèítka: dokud se na displeji neukáe: MENU KONFIG. Stisknìte tlaèítko: Na displeji se ukáe: MENU INSTALACE 3. Stisknìte tlaèítko: Na displeji se ukáe: KONFIG. Stisknìte tlaèítka: dokud se na displeji neukáe: INSTALACE JMÉNO ADRESÁTA 4. Stisknìte tlaèítka: dokud se na displeji neukáe: KONFIG. Pro potvrzení volby, stisknìte tlaèítko: Faxový pøístroj se po vytitìní navrátí automaticky do svého klidového reimu. INSTALACE TISK INSTAL. 5. Pro potvrzení volby, stisknìte tlaèítko: Faxový pøístroj se po vytitìní navrátí automaticky do svého klidového reimu. Tisk seznamu èísel z èerné listriny Faxový pøístroj pomocí naprogramování (viz v následujícím "Nastavení seznamu nepøiputìných èísel" , k a p i t o l a "Operace pro pokroèilé" je schopen omezovat urèitý poèet èísel pøíjemcù, od kterých nechcete obdret ádný doklad. [. . . ] nebezpeèí zásahu elektrickým proudem provoz dle norem " Bezpeènostní pokyny ! I Identifikaèní kód odesílatele jméno a èíslo faxu umístìní "' Identifikaèní odesílatele èíslo faxu jméno poloha ! ! C Charakteristiky linky pøejít z jedné veøejné linky na privátní Chybové kódy #" K Kód ovládání ze vzdáleného místa "$ Konf. param. telefonního záznamníku tisk " Konfigurace poadavky homologace " tisk parametrù konfigurace !Kopírování ' parametr reprodukce ' Kryt èitìní $ D Datum a èas nastavení data a èasu zmìnit datum a èas Displej % chybová hláení ## dalí hláení #$ Dokumenty automatický podavaè originálù (ADF) #, ! E ECM (Reim Oprava chyb) # Èitìní elektrické kontakty #' kryt $ optický snímaè $ Elektrická kontakty nosièe tiskové hlavy $ N Napìtí není proud #! O Odesílání odeslání dokumentu " odeslání nejrychlejím zpùsobem !odeslání pomocí vyhledávání v telefonním seznamu ' Optický snímaè èitìní $ Originály automatický podavac originálù (ADF) % jaké dokumenty lze odeslat !odstraòování zachycených dokumentù $ Ovládací panel # Ovládací panel telefonního záznamníku !! [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky CANON I-SENSYS MF5840DN

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu CANON I-SENSYS MF5840DN bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag