Návod k použití CANON I-SENSYS MF4580DN

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce CANON I-SENSYS MF4580DN. Doufáme, že uživatelská příručka pro CANON I-SENSYS MF4580DN bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku CANON I-SENSYS MF4580DN.


CANON I-SENSYS MF4580DN : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (9550 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   CANON I-SENSYS MF4580DN BROCHURE (824 ko)
   CANON I-SENSYS MF4580DN (6027 ko)
   CANON I-SENSYS MF4580DN BROCHURE (740 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze CANON I-SENSYS MF4580DN

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Toto nové císlo odpovdné obsluhy si pecliv zapamatujte, protoze je nutné ho zadat pokazdé pi následujících vstupech do program obsluhy. (Jako kód odpovdné obsluhy je mozno naprogramovat jen jedno císlo. ) Zmna kódu odpovdné obsluhy viz "POUZÍVÁNÍ PROGRAM OBSLUHY" na následující stran. Kód odpovdné obsluhy je z výroby nastaven na výchozí hodnotu "00000". 1 POUZÍVÁNÍ PROGRAM OBSLUHY Pi prvním vstupu do program obsluhy zmte výchozí kód odpovdné obsluhy, nastavený ve výrob na kód nový. (Krok 3 az krok 5) 1 Stisknte tlacítko [UZIVATELSKÁ NASTAVENÍ]. 5 Pomocí císelné klávesnice zadejte nový 5-místný kód odpovdné obsluhy. 2 Stisknte tlacítko [PROGRAMY OBSLUHY]. Jako kód odpovdné obsluhy nepouzívejte císlo, které bylo pouzito jako císlo úctu pro rezim ----00000 auditoru (císlo, které bylo pouzito jako císlo úctu nelze pouzít). Zadané císlo bude pedstavovat nový kód odpovdné obsluhy. [. . . ] Po ukoncení nastavení limitu pro jeden úcet mzete pokracovat v nastavování limit pro dalsí úcty. Nastavení limitu pro vsechny úcty Stisknte tlacítko [LIMIT]. Na obrazovce zadání císla úctu se zobrazí [VSE]. Stejným zpsobem jako výse pro jeden úcet zadejte limit pro vsechny úcty. Na závr stisknte tlacítko [OK]. ZABEZPECENÍ CÍSLA ÚCTU Tento program slouzí pro zobrazení varování a pro zabránní zadávání císel úct po dobu jedné minuty v pípad, ze bylo pi zapnuté funkci "REZIM AUDITORU" zadáno tikrát po sob chybné císlo úctu. (Takto se zabrání neautorizovaným osobám v pokusech uhádnout njaké císlo úctu. ) ZRUSIT ÚLOHY NEPLATNÝCH ÚCT Tento program slouzí pro ovládání funkce tisku v pípad, ze je zapnuta funkce "REZIM AUDITORU". Tato funkce vám umozní snízit náklady na elektrickou energii a pomáhá téz setit pírodní zdroje a snizuje znecistní ovzdusí. Dobu je mozno nastavit do celkové doby 240 minut po krocích jedna minuta. · Dobu si nastavte tak, aby vyhovovala co nejlépe vasemu zpsobu pouzívání stroje. · Je-li funkce "AUTO VYPNUTÍ NAPÁJENÍ" vyazena z cinnosti, nastavení casu téz není funkcní. 10 VSEOBECNÉ PROGRAMY NASTAVENÍ PROVOZU ZVUK PI DOTEKU KLÁVES Tento program slouzí pro volbu, zda se má pi stisku tlacítka ozvat zvukový signál nebo ne, a v pípad zvukového signálu o jaký typ se jedná. Program se téz pouzívá pro volbu, zda se má ozvat speciální signál pi volb hodnoty výchozího nastavení. Programy "NASTAVENÍ PROVOZU" se vztahují k základnímu provozu stroje a jsou slozeny z následujících program: VOLBA DOBY NÁVRATU DISPLEJE VOLBA DOBY ZOBRAZENÍ HLÁSENÍ ZVUK PI DOTEKU KLÁVES NASTAVENÍ FUNKCE KLÁVES ZABL. PERUSENÍ TISKOVÉ ÚLOHY REZIM PRBZNÉHO ZAKLÁDÁNÍ NASTAVENÍ JAZYKA VYPNOUT ZOBRAZENÍ PRODLEVY ZABLOKOVÁNÍ NASTAVENÍ ZÁSOBNÍKU Tlacítko . . . Toto tlacítko stisknte pro volbu krátkého pípnutí. Jedno krátké pípnutí oznacuje platnou volbu a dvojí krátké pípnutí oznacuje neplatnou volbu. Pi prvním pouzití stroje by mla odpovdná obsluha (administrátor stroje) zmnit kód obsluhy nastavený ve výrob na svj vlastní 5-místný kód. (Nelze pouzít císlo, které je naprogramováno jako císlo úctu. ) Je mozno naprogramovat jen jeden kód odpovdné obsluhy. Tovární výchozí nastavení kódu odpovdné obsluhy je 00000. PRODUKTOVÝ KLÍC (Je-li nainstalován TISKOVÝ MODUL) Tyto programy pouzijte pro zadání produktových klíc pro následující píslusenství. MODUL PS3 (Je-li nainstalován TISKOVÝ MODUL) Tento program slouzí pro zadání produktového klíce, který umozní pouzívat stroj jako postscriptovou tiskárnu. Produktový klíc vám sdlí vase servisní stedisko. MODUL SÍOVÉHO SKENOVÁNÍ (Je-li nainstalován TISKOVÝ MODUL a PÍDAVNÁ PAM) Tento program slouzí pro zadání produktového klíce pro funkci síového skeneru. Produktový klíc vám sdlí vase servisní stedisko. VAROVÁNÍ A STAV ELEKTRONICKOU POSTOU (Je-li nainstalován TISKOVÝ MODUL) Tento program slouzí pro zadání produktového klíce pro funkci VAROVÁNÍ A STAV ELEKTRONICKOU POSTOU, která umozní správu výrobku pes pocítacovou sí. Produktový klíc vám sdlí vase servisní stedisko. SÉRIOVÉ CÍSLO Tento program pouzijte pro zobrazení sériového (výrobního) císla stroje. Výrobní císlo je nezbytné pro získání produktového klíce pro MODUL PS3, pro MODUL SÍOVÉHO SKENOVÁNÍ a pro VAROVÁNÍ A STAV ELEKTRONICKOU POSTOU. 14 PROGRAMY PRO KOPÍROVÁNÍ Tato kapitola popisuje programy obsluhy pro rezim kopírování. NASTAVENÍ FUNKCÍ KOPIE NASTAVENÍ EXPOZICE Tento program slouzí pro nastavení úrovn expozice v rezimu kopírování pi volb "Auto". Úrove automatické expozice je mozno nastavit samostatn pro sklo originál a pro podavac RSPF. Nejsvtlejsí úrove je [1] a nejtmavsí úrove je [5]. NASTAVENÍ AUTOMATICKÉ VOLBY PAPÍRU Programy "NASTAVENÍ FUNKCÍ KOPIE" sestávají z následujících program: NASTAVENÍ POCÁTECNÍHO STAVU NASTAVENÍ ROTACE KOPIE NASTAVENÍ EXPOZICE NASTAVENÍ AUTOMATICKÉ VOLBY PAPÍRU NASTAVENÍ MAXIMÁLNÍHO POCTU KOPIÍ VÝBR AUTOMATICKÉHO TÍDNÍ NELZE SMAZAT PROGRAMY ÚLOH Tento program slouzí pro volbu typu papíru*, který se pouzívá pi zapnuté funkci automatické volby papíru. Je mozno zvolit "BZNÝ PAPÍR" nebo "BZNÝ A RECYKLOVANÝ PAPÍR". Pomocí tohoto programu je téz mozno auto volbu papíru vypnout. [. . . ] Tovární výchozí nastavení je "AUTO". Pokud nedochází k castým poruchám tisku, doporucuje se ponechat nastavení na "AUTO". 17 PROGRAMY PRO TISK ZPSOB VÝMNY PORTU (Je-li nainstalován TISKOVÝ MODUL) Tento program slouzí pro volbu zpsobu pepínání port tiskárny. Stroj mze pouzívat následující ti porty tiskárny: · Paralelní port · USB port · Síový port Volba VÝMNA NA KONCI ÚLOHY PEPNOUT PO CASOVÉ PRODLEV I/O Popis Automatická volba portu tiskárny na konci kazdé tiskové úlohy. Automatická volba portu tiskárny po uplynutí casu, nastaveného v programu "CASOVÝ LIMIT I/O". NASTAVENÍ SÍT (Je-li nainstalován TISKOVÝ MODUL) Programy pro NASTAVENÍ SÍT slouzí pi pouzívání stroje jako síová tiskárna. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky CANON I-SENSYS MF4580DN

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu CANON I-SENSYS MF4580DN bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag