Návod k použití CANON I-SENSYS MF4430

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce CANON I-SENSYS MF4430. Doufáme, že uživatelská příručka pro CANON I-SENSYS MF4430 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku CANON I-SENSYS MF4430.


CANON I-SENSYS MF4430 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (9550 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   CANON I-SENSYS MF4430 BROCHURE (668 ko)
   CANON I-SENSYS MF4430 (6027 ko)
   CANON I-SENSYS MF4430 BROCHURE (586 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze CANON I-SENSYS MF4430

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Peníze Známky Dluhopisy Akcie Bankovní výpisy Seky Pasy idicské prkazy V nkterých zemích jsou polohy hlavního vypínace oznaceny "I" a " " namísto "ON" a "OFF". Je-li kopírka takto oznacena, "I" znamená zapnuto a " " znamená vypnuto. Varování!Kopírku lze zcela odpojit od pívodu energie vytazením kabelu z elektrické zásuvky. Zásuvka by se mla nacházet poblíz zaízení a mla by být dobe pístupná. Varování: Kopírovací stroj pedstavuje výrobek tídy A. [. . . ] Opakujte tento krok az budou vsechny zbývající originály (sada B ve výse uvedeném píkladu) naskenovány. Ped zalozením nové sady originál odeberte sadu pedchozí. ACC. #-C 5 Stisknte tlacítko [KONEC CTENÍ]. Spustí se kopírování. 3 Zalozte originál(y) na podavac RSPF. 23) Pro zrusení funkce vytváení úlohy stisknte na obrazovce speciálních rezim tlacítko [VYTVÁENÍ ÚLOHY] aby toto jiz nebylo zvýraznno. (Viz obrazovka kroku 1. ) 45 UZITECNÉ FUNKCE KOPÍROVÁNÍ VÍCENÁSOBNÝ TISK Funkce vícenásobný tisk slouzí pro okopírování dvou nebo cty originál v urcitém uspoádání na jeden list papíru. Píklad: kopírování cty originál na jeden list papíru (Pocet stran: 4v1 ( ), uspoádání: ( )) Jednostranná kopie z jednostranného originálu · Pi pouzití funkce vícenásobného tisku zalozte originály, zvolte pozadovanou velikost papíru a zvolte rezim kopírování a teprve potom zvolte z obrazovky speciálních funkcí funkci vícenásobného tisku. Kopie Jednostranná kopie z oboustranného originálu · Pi pouzití funkce vícenásobného tisku se zvolí odpovídající mítko automaticky podle velikosti originálu, velikosti papíru a poctu originál, které se kopírují na jeden list. (Minimální mítko je 50% pi pouzití podavace RSPF. ) V závislosti na velikosti originálu, velikosti papíru a poctu originál, které se kopírují na jeden list mze zstat cást originálu neokopírována. 1 Na obrazovce speciálních rezim stisknte tlacítko [VÍCENÁSOBNÝ TISK]. Zobrazí se obrazovka nastavení vícenásobného tisku. Na obrazovce se téz zobrazí ikona vícenásobného tisku ( , a pod. ) indikující, ze je funkce zapnuta. 4 Zvolte typ ohranicující cáry. Zvolte mezi [ nebo [ ]. ], [ ], 5 6 7 2 Na obrazovce vícenásobného tisku stisknte tlacítko [OK]. Tím se vrátíte na obrazovku speciálních rezim. Na obrazovce vícenásobného tisku zvolte pocet originál, které se budou kopírovat na jeden list. Na obrazovce speciálních rezim stisknte tlacítko [OK]. Tím se vrátíte na hlavní obrazovku rezimu kopírování. Zvolte pocet kopií a dalsí pípadná nastavení a potom stisknte tlacítko [START] ( ). [Pi pouzití podavace RSPF:] Kopírování se spustí po naskenování vsech originál. 3 Zvolte uspoádání. Zvolte uspoádání, ve kterém se zobrazí originály na kopii. 8 9 [Pi pouzití skla originál:] Zalozte dalsí originál a stisknte tlacítko [START] ( ). Tento krok opakujte az do naskenování posledního originálu a potom stisknte tlacítko [KONEC CTENÍ]. · Podle poctu originál a orientace originál a papíru mze dojít k otocení obrazu. · Pro zrusení funkce vícenásobného tisku stisknte na obrazovce vícenásobného tisku tlacítko [ZRUSIT] (Viz obrazovka kroku 2). 46 UZITECNÉ FUNKCE KOPÍROVÁNÍ VELIKOST ORIGINÁLU Pokud chcete pouzívat velikost originálu jinou nez zvolenou automaticky, ve speciálních rezimech je mozno zadat velikost originálu. V levém horním rohu obrazovky se téz zobrazí ikona pohlednice ( ) indikující, ze je funkce zapnuta. · Jako první se zobrazí X (síka). Zadejte rozmr X a potom stisknte tlacítko Y ( ) pro zadání rozmru Y. · Pro zmnu hodnoty X nebo Y zpt na výchozí hodnotu stisknte tlacítko [OBNOVIT VELIKOST]. Výchozí hodnoty je mozné nastavit v uzivatelských programech. (Viz "Pírucka klícového operátora". ) · Pro zmensení nebo zvtsení obrazu vhodným mítkem podle velikosti originálu tak, aby pední i zadní strana vysla na zvolenou velikost papíru stisknte tlacítko [PIZPSOB. NA STRÁNKU]. 4 Stisknte tlacítko [OK]. OK ZRUSIT OK OBNOVIT VELIKOST PIZPSOB. NA STRÁNKU Vrátíte se na hlavní obrazovku rezimu kopírování. 51 UZITECNÉ FUNKCE KOPÍROVÁNÍ 5 Polozte originál na sklo originál. Polozte pední stranu originálu stranou dol a sklopte víko originál/RSPF. 6 Zvolte pocet kopií a dalsí nastavení pro kopírování, a potom stisknte tlacítko [START] ( ). Bude se skenovat pední strana pohlednice. ACC. #-C 7 8 Polozte zadní stranu originálu stranou dol na sklo originál. Stisknte tlacítko [START] ( ). Bude se skenovat zadní strana pohlednice a spustí se kopírování. · Originál musí být zalozen na skle originál. NA STRÁNKU], mzete na hlavní obrazovce rezimu kopírování stisknout tlacítko [MÍTKO] a mítko zvolit manuáln. · Pro zrusení funkce pohlednice stisknte na obrazovce nastavení pohlednice tlacítko [ZRUSIT] (obrazovka kroku 4). 52 4 Kapitola 4 UZIVATELSKÁ NASTAVENÍ UZIVATELSKÁ NASTAVENÍ Uzivatelská nastavení vám umozní nastavit nkteré funkce stroje tak, aby vyhovovaly co nejlépe vasim potebám. Uzivatelská nastavení obsahují následující moznosti: STAV POCÍTADEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] a mohou být téz registrované v jistých jurisdikcích. HGGothicB, HGMinchoL, HGPGothicB a HGPMinchoL jsou obchodní známky firmy Ricoh Company, Ltd. a mohou být téz registrované v jistých jurisdikcích. Wingdings je obchodní známkou firmy Microsoft Corporation ve Spojených státech a v dalsích zemích. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky CANON I-SENSYS MF4430

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu CANON I-SENSYS MF4430 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag