Návod k použití CANON FAX-L380

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce CANON FAX-L380. Doufáme, že uživatelská příručka pro CANON FAX-L380 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku CANON FAX-L380.


CANON FAX-L380 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (6984 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   CANON FAX-L380 (6664 ko)
   CANON FAX-L380 BROCHURE (186 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze CANON FAX-L380

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Zádná cást této publikace nesmí být reprodukována, penesena, pepsána, ulozena do jakéhokoli vyhledávacího systému nebo pevádna do libovolného jazyka vcetn pocítacového jazyka v jakékoli form a jakýmikoli prostedky - elektronickými, mechanickými, magnetickými, optickými, chemickými, rucními nebo jinými bez písemného souhlasu Canon Inc. Ochranné známky Canon je registrovaná ochranná známka a UHQ je ochranná známka spolecnosti Canon, Inc. Vsechna dalsí jména produkt a znacky jsou registrovanými ochrannými známkami, ochrannými známkami nebo servisními znackami píslusných vlastník. Firma Canon, jakozto partner ENERGY STAR®, zajistila, aby pístroj FAX-L295/L220 sploval kritéria ENERGY STAR® z hlediska energetické úcinnosti. ii Pedmluva Oznacení Super G3 je fráze popisující novou generaci faxových pístroj, která pouzívá modemy vyhovující standardu ITU-T V. 34 a pracující rychlostí 33, 6 kB/s*. Vysokorychlostní faxové pístroje Super G3 umozují dosahovat penosových cas okolo tí sekund* na jednu stránku, coz výrazn snizuje komunikacní náklady. * Odhadovaný cas tí sekund na penos jedné stránky dokumentu je stanoven podle Standardního faxového formuláe c. [. . . ] · Tímto zpsobem mzete zadat pouze jedno faxové císlo. Volba z adresáe Vyhledejte jméno druhého úcastníka. P: TEL=905 795 1111 P: 01 TEL=03 3758 2111 P: P: TEL= 2 887 0166 · · Zadáte-li nesprávné místo urcení, stisknte tlacítko C, potom zadejte správné místo urcení. Chcete-li si prohlédnout zadaná místa urcení, mzete jimi procházet pomocí nebo . 8 Stiskem Start/Kopie zahajte skenování dokumentu do pamti faxu. · V pednastaveném case zacne fax odesílat dokument na místo(a) urcení, které jste specifikovali v kroku 7. · · · Zaregistrovat mzete az 20 rzných operací odlozeného odesílání. Pokud se pi skenování dokumentu zaplní pamt' faxu, zobrazí se na LCD PAMET PLNA. Nastane-li tato situace, nebudete moci dokument v pednastaveném case odeslat. Odeberte zbývající listy dokumentu z ADF (mozná budete pi tom muset otevít ovládací panel). Protoze fax dokáze zpracovávat více úloh soucasn, mzete pi nastavení faxu na odlozené odesílání provádt dalsí úkoly. Kapitola 7 Odesílání fax 7-15 Odesílání fax Nkterou z níze uvedených metod zadejte az 116 faxových císel, na které se má dokument odeslat: Tisk dokumentu nastaveného pro odlozené odesílání Níze uvedeným postupem vytisknete dokument ulozený v pamti pro odlozené odesílání: Tisknete-li následujícím postupem dokument ulozený v pamti pro odlozené odesílání, tisk bude zmensen na 90 % originálu. 1 2 3 4 5 Stisknte Funkce. REGISTR. Pomocí nebo vyberte TISK. TISK P: Stisknte OK. C. VYS. /PR. ) znamená, ze dokument je práv odesílán, a nelze ho tudíz vybrat. ANO=( ) NE=(#) 7 Stiskem vytisknete pouze první stránku, stiskem # vytisknete vsechny stránky dokumentu. 8-2 8-2 8-2 8-4 8-4 8-5 8-7 8-7 8-7 8-9 8-9 8-9 8-10 8-10 8-11 Kapitola 8 Píjem fax 8-1 Píjem fax Zpsoby píjmu Fax nabízí nkolik zpsob píjmu faxových zpráv. Podle níze uvedené tabulky mzete zvolit pro vás nejvhodnjsí zpsob: Rezim píjmu Hlavní pouzití Fax Provoz Pozadavky Detaily REZIM POUZE FAX Pro pouzití faxu je nutno Fax pijme vsechna volání jako faxová volání. vyhradit samostatnou Automaticky pijímá faxy telefonní linku. Fax automaticky pepíná mezi faxovými voláními a hovory. Automaticky pijímá faxy a vyzvání u hovor. K faxu musí být pipojeno volitelné sluchátko nebo telefon. str. 8-4 RUCNI REZIM Tel Fax vyzvání pi kazdém K faxu musí být pipojeno volitelné volání, at'se jedná o faxové volání nebo hovor. Pi faxovém volání musíte rucn aktivovat píjem faxu. str. 8-7 REZIM ZAZNAMNIKU Fax/Tel Fax automaticky pijímá K faxu musí být pipojen str. dokumenty, picemz hlasová sdlení jsou zaznamenána na telefonní záznamník. Jakmile se rozhodnete, který rezim nejlépe odpovídá vasim potebám, nastavte jej zpsobem popsaným v této kapitole. Tento rezim mzete kdykoli zmnit. Automatický píjem fax: REZIM POUZE FAX Jestlize máte pro fax vyhrazenu samostatnou telefonní linku, pipojte pístroj na tuto linku a nastavte REZIM POUZE FAX. [. . . ] (vysílání) Nastavení VYSTUP ANO 14-5 Nastavení VYSTUP NE 14-5 Nastavení VZDALENY PRIJ. 9-16, 9-17, 14-10 Nastavení ZAVESENI 3-9, 3-10 Nastavení ZMENIT DATA 9-15, 14-9 Nastavení ZMENS. Viz také názvy jednotlivých nastavení tisk seznamu 14-2 R-3 Rejstík O Oblast skenovaná oblast dokumentu 4-2 tisková 5-3 Odesílání casovac. Viz Odlozené odesílání dokumentu v pamti 9-6, 9-7 jednoho dokumentu na více faxových císel 7-12, 7-13 odlozené. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky CANON FAX-L380

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu CANON FAX-L380 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag