Návod k použití CANON FAX-B210C

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce CANON FAX-B210C. Doufáme, že uživatelská příručka pro CANON FAX-B210C bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku CANON FAX-B210C.


CANON FAX-B210C : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (727 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   CANON FAX-B210C (412 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze CANON FAX-B210C

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Zádná cást této publikace nesmí být reprodukována, penesena, pepsána, ulozena do jakéhokoli vyhledávacího systému nebo pevádna do libovolného jazyka vcetn pocítacového jazyka v jakékoli form a jakýmikoli prostedky - elektronickými, mechanickými, magnetickými, optickými, chemickými, rucními nebo jinými bez písemného souhlasu Canon Inc. Ochranné známky Canon je registrovaná ochranná známka a UHQ je ochranná známka spolecnosti Canon, Inc. Vsechna dalsí jména produkt a znacky jsou registrovanými ochrannými známkami, ochrannými známkami nebo servisními znackami píslusných vlastník. Firma Canon, jakozto partner ENERGY STARH zajistila, aby pístroj FAX-B210C/L240 sploval kritéria ENERGY STARH z hlediska spoteby energie ii Pedmluva Oznacení Super G3 je fráze popisující novou generaci faxových pístroj, která pouzívá modemy vyhovující standardu ITU-T V. 34 a pracující rychlostí 33, 6 kB/s*. Vysokorychlostní faxové pístroje Super G3 umozují dosahovat penosových cas okolo tí sekund* na jednu stránku, coz vede ke snízení telefonních poplatk. * Odhadovaný cas tí sekund na penos jedné stránky dokumentu je stanoven podle Standardního faxového formuláe c. [. . . ] Podle níze uvedené tabulky mzete zvolit pro vás nejvhodnjsí zpsob: Rezim píjmu Hlavní pouzití Fax Provoz Pozadavky Detaily REZIM POUZE FAX Fax pijme vsechna Pro pouzití faxu je nutno str. vyhradit samostatnou Automaticky pijímá faxy telefonní linku. Fax automaticky pepíná K faxu musí být mezi faxovými voláními pipojeno volitelné a hovory. Fax vyzvání pi kazdém K faxu musí být volání, at' jiz se jedná o pipojeno volitelné faxové volání nebo hovor. Pi faxovém volání musíte rucn aktivovat píjem faxu. 8-8 REZIM ZAZNAMNIKU REZIM Fax/Tel Fax automaticky pijímá K faxu musí být pipojen str. hlasová sdlení jsou zaznamenána na telefonní záznamník. Jakmile se rozhodnete, který rezim nejlépe odpovídá vasim potebám, nastavte jej zpsobem popsaným v této kapitole. Tento rezim mzete kdykoli zmnit. 8-2 Píjem fax Kapitola 8 Automatický píjem fax: REZIM POUZE FAX Jestlize máte pro fax vyhrazenu samostatnou telefonní linku, pipojte pístroj na tuto linku a nastavte REZIM POUZE FAX. Vás fax bude pijímat vsechna volání jako faxová volání. Nastavení REZIM POUZE FAX 1 Stiskem REZIM PRIJMU vyberte REZIM POUZE FAX. · Po nkolika sekundách se zobrazení na LCD zmní na tento displej: P: REZIM POUZE FAX 15:00 JenFax Píjem fax Jestlize se po stisku tlacítka Rezim píjmu na LCD nezobrazí REZIM POUZE FAX, nastavte tento rezim níze uvedeným zpsobem: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Otevete panel volby na jeden dotek. ECM Pomocí w nebo v vyberte REZIM PR. . REZIM PR. P: Stisknte Nastavení. AUT. Jestlize zádný dokument nepichází, piblizn po uplynutí 40 sekund zavsí. 8-6 Píjem fax Kapitola 8 Níze uvedeným postupem nastavíte volby pro Rezim Fax/Tel: 1 2 3 Provete kroky 1 az 9 na str. VYZVAN. P: Stisknte Nastavení. 8S Pomocí císelných tlacítek zadejte trvání pro CAS POC. · · Vybrat mzete 0 az 30 sekund. * Podrobnosti k tomuto nastavení naleznete na pedchozí stran. P: 9S Píjem fax 8-7 4 Dvakrát stisknte Nastavení. P: DOBA VYZV. F/T 22 S 5 Pomocí císelných tlacítek zadejte trvání pro DOBA VYZV. F/T · · Vybrat mzete 10 az 60 sekund. * Podrobnosti k tomuto nastavení naleznete na pedchozí stran. P: 30 S 6 Dvakrát stisknte Nastavení. P: VYCHOZI CINNOST PRIJEM 7 Pomocí w nebo v vyberte pozadované nastavení VYCHOZI CINNOST. · Vybírat mzete: ­ PRIJEM (Pepnutí do rezimu píjmu) ­ ODPOJIT (Odpojení volání)** Podrobnosti k tomuto nastavení naleznete na pedchozí stran. PRICHOZI VYZV. P: · 8 9 Stisknte Nastavení. Stiskem Stop se vrat'te do pohotovostního rezimu. 15:00 FaxTel * ** Doby trvání, které lze zvolit, se lisí podle zem. ODPOJIT je k dispozici jen pro urcité zem. Kapitola 8 Píjem fax Rucní píjem fax: RUCNÍ REZIM Tento rezim nastavte v pípad, ze máte pouze jednu telefonní linku, kterou pouzíváte pedevsím pro telefonní hovory a pouze pílezitostn pijímáte faxy. Tento rezim vyzaduje mít volitelné sluchátko nebo telefon, abyste byli schopni pijímat hovory a také rucn aktivovat píjem dokument. Píjem mzete aktivovat pímo z faxu anebo, kdyz je telefon daleko od faxové jednotky, mzete na telefonu vytocit ID pro dálkový píjem, jímz píjem aktivujete (toto je oznacováno jako Dálkový píjem). Nastavení RUCNÍ REZIM Níze uvedeným postupem nastavíte rezim píjmu na RUCNÍ REZIM: 1 Stiskem Rezim píjmu vyberte RUCNI REZIM. · Po nkolika sekundách se zobrazení na LCD zmní na tento displej: P: RUCNI REZIM 15:00 Rucni Rucní píjem fax Níze uvedeným postupem provedete rucní píjem faxu: 1 2 3 Zkontrolujte, zda je na LCD zobrazováno Rucni. [. . . ] ODM, hlásení 13-12 Sestava fixace 2-11 Sestavení, fax 2-5 SEZ. nastavení 9-5 popis 11-2 tisk 9-5 ukázka 9-5 SEZNAM 1 KODOVANE RYCHLOVOLBY popis 11-2 tisk 6-18 ukázka 6-20 SEZNAM 1 VOLBY NA 1 DOTEK popis 11-2 tisk 6-18 ukázka 6-19 SEZNAM 2 KODOVANE RYCHLOVOLBY popis 11-2 tisk 6-18 ukázka 6-20 SEZNAM 2 VOLBY NA 1 DOTEK popis 11-2 tisk 6-18 ukázka 6-19 SEZNAM SK. popis 11-2 tisk 6-18 ukázka 6-21 SEZNAM UZIVATELSKYCH DAT popis 11-2 tisk 14-2 ukázka 14-2 Seznamy. Viz také názvy jednotlivých seznam shrnutí 11-2 Seznamy rychlovolby. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky CANON FAX-B210C

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu CANON FAX-B210C bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag