Návod k použití CANON CANOSCAN 9000F

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce CANON CANOSCAN 9000F. Doufáme, že uživatelská příručka pro CANON CANOSCAN 9000F bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku CANON CANOSCAN 9000F.


CANON CANOSCAN 9000F : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (6147 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   CANON CANOSCAN 9000F (5817 ko)
   CANON CANOSCAN 9000F BROCHURE (1658 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze CANON CANOSCAN 9000F

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Canon CanoScan 9000F Pírucka online Stránka 1 z 349 stránek MC-4678-V1. 00 Jak pouzívat tuto pírucku Vytistní této pírucky Získání nejnovjsí verze programu ScanGear (ovladac skeneru) Pouzívání funkcí skeneru Skenování fotografií a dokument Skenování filmu Skenování vtsího poctu dokument soucasn Skenování obraz vtsích nez snímací deska Jemné doladní jasu a barvy pi skenování obraz Zaostení rozostených fotografií, odstranní skvrn a skrábanc a opravy vybledlých barev pi skenování obraz Opravy nebo vylepsování skenovaných fotografií Tisk naskenovaných fotografií rznými zpsoby Odesílání naskenovaných obraz prostednictvím e- mailu Vyhledání ztracených obraz Jak pouzívat tuto pírucku Stránka 2 z 349 stránek Pírucka online > Jak pouzívat tuto pírucku Jak pouzívat tuto pírucku Pouzití okna Obsah Pouzití okna Vysvtlení Vytistní této pírucky Pouzití klícových slov k vyhledání urcitého dokumentu Registrace oblíbených dokument do osobní pírucky Symboly pouzité v tomto dokumentu Ochranné známky Zacátek stránky Pouzití okna Obsah Stránka 3 z 349 stránek Pírucka online > Jak pouzívat tuto pírucku > Pouzití okna Obsah Pouzití okna Obsah Pokud v okn obsahu vlevo od pírucky online klepnete na nadpis dokumentu, zobrazí se vpravo v okn s vysvtlením dokumenty odpovídající danému nadpisu. Pokud klepnete na ikonu úrovních. , umístnou nalevo od znacky , zobrazí se nadpisy dokument na nizsích Poznámka Okno obsahu zobrazíte nebo skryjete klepnutím na tlacítko . Zacátek stránky Pouzití okna Vysvtlení Stránka 4 z 349 stránek Pírucka online > Jak pouzívat tuto pírucku > Pouzití okna Vysvtlení Pouzití okna Vysvtlení Okno Vysvtlení (1) Klepnutím na nkterý zelený znak pejdete na odpovídající dokument. (2) Kurzor bude umístn na zacátku tohoto dokumentu. Pouzití okna Vysvtlení Tato pírucka online popisuje okno zobrazené pi pouzití operacního systému Windows Vista (dále jen systém Windows Vista). Zacátek stránky Vytistní této pírucky Stránka 5 z 349 stránek Pírucka online > Jak pouzívat tuto pírucku > Vytistní této pírucky Vytistní této pírucky Klepnutím na tlacítko zobrazíte v levé cásti pírucky online okno tisku. Poznámka Klepnutím na tlacítko mzete okno tisku zavít nebo zobrazit. Klepnutím na tlacítko a následn na tlacítko Vzhled stránky (Page Setup) zobrazíte dialogové okno Vzhled stránky (Page Setup). Klepnutím na tlacítko a potom na polozku Nastavení tisku (Print Settings) zobrazíte dialogové okno Tisk (Print). Jakmile se dialogové okno zobrazí, zvolte tiskárnu, kterou chcete pro tisk pouzít. Karta Nastavení tisku (Print Setup) také umozuje vybrat tiskárnu, která bude pouzita. [. . . ] Pi ukládání více soubor jsou ke kazdému názvu souboru pipojeny 4 císlice. Ulozit jako (Save as type) Vyberte typ souboru, který se má pouzít pi ukládání naskenovaného obrazu. Vyberte z mozností JPEG/Exif, TIFF nebo BMP. Dlezité Je-li v nastavení Barevný rezim (Color Mode) vybrána moznost Cernobíle (Black and White), nelze vybrat formát JPEG/Exif. Nastavit. . . (Set. . . ) Je-li moznost Ulozit jako (Save as type) nastavena na hodnotu JPEG/Exif Mzete zadat typ komprese soubor ve formátu JPEG. Vyberte moznost Vysoké (nízká komprese) (High(Low Compression)), Standardní (Standard) nebo Nízké (vysoká komprese) (Low(High Compression)). Ulozit do (Save in) Zobrazí slozku pro ukládání naskenovaných obraz. Chcete-li slozku zmnit, klepnte na tlacítko Procházet. . . Ve výchozím nastavení jsou zadány následující slozky. Windows 7: slozka MP Navigator EX ve slozce Obrázky (My Pictures) Windows Vista: slozka MP Navigator EX ve slozce Obrázky (Pictures) Windows XP: slozka MP Navigator EX ve slozce Obrázky (My Pictures) Windows 2000: slozka MP Navigator EX ve slozce Obrázky (My Pictures) Ulozit do podslozky s aktuálním datem (Save to a Subfolder with Current Date) Pomocí tohoto pole vytvoíte ve slozce urcené nastavením Ulozit do (Save in) podslozku s aktuálním datem, do které budou ulozeny skenované soubory. Bude vytvoena podslozka s názvem typu , , 2010_01_01" (Rok_Msíc_Den). Není-li zaskrtnuto toto polícko, budou soubory ulozeny pímo do slozky urcené v píkazu Ulozit do (Save in). Nastavení aplikace (Application Settings) OCR pomocí (OCR with) Vyberte aplikaci OCR. Je-li vybrán program MP Navigator EX, bude text v obrazu po naskenování rozpoznán a zobrazen v Poznámkovém bloku (soucást systému Windows). Poznámka Do Poznámkového bloku (soucást systému Windows) lze pevést pouze texty napsané v jazycích, které lze vybrat na kart Obecné (General). (Set. . . ) na Dialogové okno OCR Stránka 167 z 349 stránek kart Obecné (General) a zadejte jazyk skenovaného dokumentu. Pi skenování více dokument je mozné pevedený text shromazovat do jednoho souboru. Karta Obecné (General) Text zobrazený v Poznámkovém bloku (soucást systému Windows) je pouze orientacní. Text v následujících typech obraz nemusí být správn rozpoznáván. - dokumenty obsahující text s velikostí písma mimo rozsah 8 az 40 bod (pi rozlisení 300 dpi), - zesikmené dokumenty, - dokumenty umístné obrácen nebo dokumenty s textem s nesprávnou orientací (pootocené znaky), - dokumenty, které obsahují speciální písma, efekty, kurzívu nebo rucn psaný text, - dokumenty s úzkými mezerami mezi ádky, - dokumenty s barevným pozadím textu, - dokumenty napsané ve více jazycích. Dalsí postup vyhledejte v pírucce dané aplikace. Obnovit (Reset) Zrusí nastavení aplikace. Nastavit. . . (Set. . . ) Umozuje vybrat aplikaci. Dlezité V závislosti na zadané aplikaci nemusí být text rozpoznán správn, pípadn se mze stát, ze se aplikace nespustí. Spustit skenování klepnutím na tlacítko rychlé volby (Start scanning by clicking the one-click button) Zaskrtnte toto polícko, chcete-li spoustt skenování klepnutím na ikonu rezimu rychlé volby. Pouzít (Apply) Ulozí a pouzije zadaná nastavení. Chcete-li zadaná nastavení zrusit, klepnte místo tlacítka Pouzít (Apply) na tlacítko Storno (Cancel). Storno (Cancel) Zrusí zadaná nastavení. Aktuální obrazovka se zave. Výchozí (Defaults) Ve vsech nastaveních na dané obrazovce budou obnoveny výchozí hodnoty. Skenovat (Scan) Spustí se skenování dokument podle zadaných nastavení. Zacátek stránky Dialogové okno Skenovat (Scan) Stránka 168 z 349 stránek Pírucka online > Pírucka pro skenování > Obrazovky programu MP Navigator EX > Dialogové okno Skenovat (Scan) Dialogové okno Skenovat (Scan) Klepnutím na tlacítko Skenovat (Scan) na kart Uzivatelské skenování pouzitím rychlé volby (Custom Scan with One-click) nebo na obrazovce rezimu rychlé volby otevete dialogové okno Skenovat (Scan). Nastavení skenování (Scan Settings) Typ dokumentu (Document Type) Vyberte typ dokumentu, který chcete naskenovat. Je-li vybrána moznost Automatický rezim (Auto Mode), je typ dokumentu zjistn automaticky. V tom pípad se hodnoty Barevný rezim (Color Mode), Velikost dokumentu (Document Size) a Rozlisení (Resolution) také nastaví automaticky. [. . . ] Propojte zaízení a pocítac pomocí dodaného kabelu USB a poté zaízení zapnte. Pocítac zaízení rozpozná. Program ScanGear je nainstalován. Dlezité Program ScanGear je ke stazení zdarma. Budou vsak úctovány poplatky za pipojení k Internetu. Píbuzné téma Získání nejnovjsí verze programu ScanGear (ovladac skeneru) Odinstalace programu ScanGear (ovladac skeneru) Ped instalací programu ScanGear (ovladac skeneru) Instalace programu ScanGear (ovladac skeneru) Stránka 343 z 349 stránek Zacátek stránky Dodávané aplikace Stránka 344 z 349 stránek Pírucka online > Pírucka pro skenování > Dodávané aplikace Dodávané aplikace ArcSoft PhotoStudio Zacátek stránky ArcSoft PhotoStudio Stránka 345 z 349 stránek Pírucka online > Pírucka pro skenování > Dodávané aplikace > ArcSoft PhotoStudio ArcSoft PhotoStudio Pomocí této aplikace mzete opravit nebo vylepsit obrázky importované ze skener a digitálních fotoaparát. Podrobnosti naleznete v pírucce aplikace ArcSoft PhotoStudio. Pístup k webové stránce spolecnosti ArcSoft získáte prostednictvím nabídky Extras, kde mzete také získat pírucku. Zacátek stránky Informace o programu Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program Stránka 346 z 349 stránek Pírucka online > Pírucka pro skenování > Informace o programu Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program Informace o programu Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program Pokud jste pi instalaci softwaru z instalacního disku CD-ROM (Setup CD-ROM) nainstalovali program Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program, zobrazí se obrazovka s výzvou k potvrzení odeslání informací o pouzívání zaízení po tech msících, po sesti msících a pak vzdy po pl roce, po dobu cty let. Pectte si popis na zobrazeném obrazovce a vyberte jednu z níze uvedených mozností. Pokud souhlasíte Klepnte na tlacítko Souhlasím (Agree) a postupujte podle pokyn na obrazovce. Po dokoncení operace budou informace pocínaje druhým odesíláním odesílány automaticky a obrazovka s potvrzením se jiz nezobrazí. Poznámka Pi odesílání informací se mze zobrazit varování zabezpecení Internetu. V takovém pípad zkontrolujte, zda je název programu , , IJPLMUI. exe" a povolte pokracování. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky CANON CANOSCAN 9000F

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu CANON CANOSCAN 9000F bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag