Návod k použití BOSCH WVTI2842EU

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce BOSCH WVTI2842EU. Doufáme, že uživatelská příručka pro BOSCH WVTI2842EU bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku BOSCH WVTI2842EU.


BOSCH WVTI2842EU : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2596 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   BOSCH WVTI2842EU (2525 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze BOSCH WVTI2842EU

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Praèka & Suièka cs Návod k pouití a pokyny k instalaci Obsah Návod k pouití Obecné bezpeènostní pøedpisy . Pøíprava a tøídìní prádla . 3 5 6 7 10 13 14 24 29 30 33 37 38 Návod pro instalaci Dodatek Instalace, pøipojení a pøeprava praèky . . 46 2 Prostudujte si, prosím, tyto pokyny k obsluze a instalaci a vechny dalí instrukce pøiloené k vaí praèce a dodrujte je. [. . . ] Varování Pøed vkládáním prádla do praèky se ujistìte, e v bubnu nezùstaly ádné cizí pøedmìty nebo zvíøata. Smíchejte velké a malé kusy obleèení. q Vímejte si prosím maximální kapacity praèky v rùzných pracích a suicích programech, viz strany 8 a 9. q Ujistìte se, e ádný kus obleèení ani jeho èást nezùstala pøivøená ve dveøích nebo v gumovém tìsnìní. q Zavøete plnicí otvor pøitlaèením dveøí. q Odmìøte prací prostøedek a vysypte jej do komory pro program wash-only(jen praní) nebo wash+dry. q Otevøete pøívod vody. 24 Samostatné praní q Voliè programù nastavte na poadovaný program, napøíklad Æ Cottons (barevné) 60 ºC. Na displeji se støídavì zobrazuje rychlost odstøeïování a doba trvání programu. q Zvolte poadovanou rychlost odstøeïování, viz strana 23. q Zvolte dalí funkce pro individuální nastavení programu, napøíklad zkrácené praní nebo odloený start. Na displeji se zobrazuje zbývající doba praní. Prací program se spustí Pøeruení pracího programu i Praní mùete kdykoli pøeruit. q Podrte tlaèítko M Start/Stop (start/pauza) stisknuté pøiblinì 3 sekundy. Opìtovné sputìní programu: Znovu stisknìte tlaèítko M Start/Stop (start/pauza). Zruení pracího programu Podrte tlaèítko M Start/Stop (start/pauza) bìhem provozu cyklu stisknuté tak dlouho (pøiblinì 8 sekund), dokud se na displeji nezobrazí 0000. q Otáèejte volièem programù, ani byste ho nastavili na m Off (vypnuto). Sputìní nového programu: Stisknìte tlaèítko M Start/Stop (start/pauza). i Po krátké chvíli se na displeji zobrazí doba trvání nového programu. i Pokud u je ve vanì praèky voda, program pøeskoèí napoutìní. Zmìna pracího programu 25 Volba nového programu i Po skonèení programu (na displeji svítí nápis End (konec)) musíte praèku nejprve vypnout, teprve potom lze zvolit nový program. d Pøívod vody musí zùstat otevøený i bìhem suení, protoe je potøeba studená voda. i Maximální pøípustná hmotnost sueného prádla je 2, 5 kg. i Pro ruènì prané prádlo zvolte nejprve samostatné odstøeïování. Samostatné suení Nastavení suicího programu q Voliè programù nastavte na r Drying (suení). q Opakovanì stisknìte tlaèítko r Drying (suení), poadovanou suicí program, viz strana 21. [. . . ] Upravená nebo proøíznutá (stabilitu nelze zaruèit). Plastický závit smí být utáhnutý pouze rukou. Vímejte si tlaku vody v rozvodné síti: Tlak vody by mìl být mezi 100 a 1000 kPa (1 a 10 bary; kdy je pøívod vody otevøen, prùtok vody je nejménì 8 litrù za minutu). Pokud je maximální tlak vody pøekroèen, musí být nainstalován redukèní ventil pro sniování tlaku vody. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky BOSCH WVTI2842EU

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu BOSCH WVTI2842EU bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag