Návod k použití BOSCH WTW86560BY annexe 1

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce BOSCH WTW86560BY. Doufáme, že uživatelská příručka pro BOSCH WTW86560BY bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku BOSCH WTW86560BY.


BOSCH WTW86560BY annexe 1: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3662 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   BOSCH WTW86560BY annexe 2 (3521 ko)
   BOSCH WTW86560BY annexe 3 (2253 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze BOSCH WTW86560BYannexe 1

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Vase nová susi ka prádla Blahop ejeme - rozhodli jste se pro moderní, vysoce kvalitní domácí spot ebi zna ky Bosch. Kondenza ní susi ka prádla s vým níkem tepla a automatickým ist ním se vyzna uje energetickou úsporností a snízenou spot ebou vody. U kazdé susi ky prádla, která opoustí nás výrobní závod, je pe liv p ezkousena její funkce a bezchybný stav. V p ípad otázek je vám ochotn k dispozici nase servisní sluzba. [. . . ] Pouzijte nejblizsí vyssí susicí program nebo navíc asový program -> strana 7. Teplé prádlo se zdá být na dotek vlh í, nez skute n je!V místnosti se siln zvysuje Místnost dostate n v trejte. Vytáhn te sí ovou zástr ku ze zásuvky, odklopte odnímatelný kryt ve vnit ním prostoru nad dví ky (sroubovákem Torx 20) a vym te zárovku. Susi ku nikdy nepouzívejte bez odnímatelného krytu!Ob as se vyskytnou neobvyklé Nejedná se o závadu!Hlasité bzu ivé zvuky po dobu Je úpln zasunutá nádoba na kondenzovanou vodu?Nem zete-li poruchu odstranit sami nebo v p ípad pot eby opravy: ­ Voli program nastavte na Vyp. ­ Vytáhn te sí ovou zástr ku ze zásuvky. 10 ­ Zavolejte servisní sluzbu -> seznam servisních sluzeb! Susi ka prádla cs Provoz ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ Náhradní díly Likvidace ­ ­ ­ ­ ­ Návod k obsluze a instalaci Porucha Dodrzujte bezpe nostní pokyny uvedené na stran 11! Susi ku prádla uve te do provozu az po p e tení tohoto návodu! 11 Vase nová susi ka prádla Blahop ejeme - rozhodli jste se pro moderní, vysoce kvalitní domácí spot ebi zna ky Bosch. Kondenza ní susi ka prádla s vým níkem tepla a automatickým ist ním se vyzna uje energetickou úsporností a snízenou spot ebou vody. U kazdé susi ky prádla, která opoustí nás výrobní závod, je pe liv p ezkousena její funkce a bezchybný stav. V p ípad otázek je vám ochotn k dispozici nase servisní sluzba. Tento spot ebi je ozna en v souladu s evropskou sm rnicí 2002/96/ES o starých elektrických a elektronických za ízeních (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Sm rnice platná v zemích EU udává zp sob navrácení nebo recyklace starých za ízení. Stanovené pouzití výhradn k pouzití v domácnosti, pouze k susení textilií, které byly vyprány ve vod . . P íprava Instalace viz strana 8 Poskozenou susi ku nespoust jte!Kontaktujte servisní sluzbu! Z Nenechávejte d ti bez dozoru se susi kou prádla!Domácí zví ata udrzujte v dostate né vzdálenosti od susi ky prádla! Pouze suchýma rukama!Sí ový kabel vzdy uchopte za zástr ku! Zapo T íd ní a na Odstra te vsechny p edm ty z kapes. Buben musí být p ed napl ováním prázdný! Volba a nastav Obsah Strana P íprava . mnozství prádla pro zvolený program P ídavné funkce Displej Voli program Zvol . . . a prove te indi Viz p ehled prog Vsechna tla sta í lehký d Stiskn t Susi ku prádl s nasazeným Redukuje zma kání a prodluzuje fázi ochrany p ed zma káním po skon ení programu; lze zvolit dva stupn . Snízená teplota pro choulostivé textilie , delsí doba susení; nap . Susení, suché k zehlení, suché do sk ín , Ukazatele stavu konec/ochrana p ed zma káním. [. . . ] Místo krycí desky spot ebi e je bezpodmíne n nutné nechat odborníkem namontovat plechový kryt. Podstavec WMZ 20460 Pro snadn jsí vkládání a vyjímání prádla. Kosík, který se nachází ve výsuvu, lze pouzít pro p emis ování prádla. 9 Nebylo dosazeno Vy ist te filtr na vlákna pod tekoucí vodou -> strana 4. pozadovaného ususení nebo je Vyprázdn te nádobu na kondenzovanou vodu -> strana 4. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky BOSCH WTW86560BY

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu BOSCH WTW86560BY bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag