Návod k použití BOSCH WTW84360BY

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce BOSCH WTW84360BY. Doufáme, že uživatelská příručka pro BOSCH WTW84360BY bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku BOSCH WTW84360BY.


BOSCH WTW84360BY : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (4197 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   BOSCH WTW84360BY (3007 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze BOSCH WTW84360BY

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Nenechávejte v blízkosti susi ky domácí zví ata!Sí ový kabel uchopte za zástr ku! i te se pokyny pro oset ování prádla od výrobce!Susení s nizsí teplotou navíc zvolte Nesuste v susi ce. (setrné). Ovládací panel Viz P ehled program na stran 7. Tipy k susení ­ Pro stejnom rný výsledek susení rozt i te prádlo podle druhu tkaniny a programu. [. . . ] Okamzit vyjm te ze susi ky prádlo a rozprost ete ho Teplo m ze unikat. Ob as se vyskytují dalsí zvuky Nejedná se o závadu!N kolik sekund je slyset hlasitý Zasunuli jste zcela nádrzku na kondenzovanou vodu?Nefunguje vnit ní osv tlení Vytáhn te sí ovou zástr ku ze zásuvky, odklopte kryt ve vnit ním prostoru nad dví ky (pomocí sroubováku Torx 20) (v závislosti na modelu). Susi ku nikdy nepouzívejte bez krytu! Návod k obsluze a instalaci Závada Dodrzujte bezpe nostní pokyny uvedené na stran 13! Susi ku prádla uve te do provozu az po p e tení tohoto návodu! 8 9 10 11 12 13 Vase nová susi ka Blahop ejeme!Rozhodli jste se pro moderní, vysoce kvalitní domácí spot ebi zna ky Bosch. Kondenza ní susi ka s vým níkem tepla a automatickým ist ním se vyzna uje úspornou spot ebou energie a mén náro nou údrzbou strana 6. U kazdé susi ky, která opoustí nás výrobní závod, je pe liv p ezkousena její funkce a bezchybný stav. V p ípad otázek je vám ochotn k dispozici nase servisní sluzba. Tento spot ebi je ozna en v souladu s evropskou sm rnicí 2002/96/ES o starých elektrických a elektronických spot ebi ích (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Sm rnice platná v zemích EU udává zp sob navrácení nebo recyklace starých za ízení. Dalsí informace o nasich výrobcích, náhradních dílech, nasem p íslusenství a servisu na: www. bosch-home. com Pouzití k ur enému ú elu pouze v domácnosti, pouze k susení textilií vypraných ve vod . Nenechávejte v blízkosti susi ky domácí zví ata! P íprava Instalace viz strana 8 Nikdy nepouzívejte poskozenou susi ku!Kontaktujte servisní sluzbu! Kontr Pouze suchýma rukama!Sí ový kabel uchopte za zástr ku! Zapo T íd ní + Z kapes odstra te vsechny p edm ty. Buben musí být p ed pln ním prádla prázdný!Viz P ehled program na stran 7. Volba + nastav Zvol Obsah Strana P íprava . a individuá P ídavné funkce Ukazatele stavu/servisní kontrolky Displej/ zbývající doba Voli program Vsechna tla ítka jso sta í lehký dotek! Stiskn te tla Susi ku pouzívejte filtrem na vlákna!h:min (doba skon ení) Cln ( ist ní) Konec programu po 1-24 hod (p íp. stiskn te tla ítko vícekrát), lze zvolit vzdy k nejblizsí celé hodin . Automatické ist ní vým níku tepla. Volba zapnutí/vypnutí zvukového signálu na konci programu. Snízená teplota pro choulostivé textilie , p i delsí dob susení, nap . [. . . ] Kontaktní údaje nejblizsí servisní sluzby najdete zde, resp. v p ilozeném seznamu servisních sluzeb: ­ CZ 251 095 546 Servisní sluzb udejte íselné ozna ení výrobku (E-Nr. ) a výrobní íslo (FD) spot ebi e (viz vnit ní strana dví ek). Voli program nastavte na Vyp a vytáhn te sí ovou zástr ku ze zásuvky. vy ist te filtr v nádrzce na kondenzovanou vodu a tla ítko Start/Stop. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky BOSCH WTW84360BY

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu BOSCH WTW84360BY bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag