Návod k použití BOSCH WTE86300BY

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce BOSCH WTE86300BY. Doufáme, že uživatelská příručka pro BOSCH WTE86300BY bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku BOSCH WTE86300BY.


BOSCH WTE86300BY : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2128 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   BOSCH WTE86300BY (2006 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze BOSCH WTE86300BY

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Vae nová suièka prádla Blahopøejeme rozhodli jste se pro moderní, kvalitativnì hodnotný domácí spotrebiè znaèky Bosch. Kondenzaèní suièka prádla se vyznaèuje etrnou spotøebou energie. Kadá suièka prádla, která opoutí ná závod, byla peèlivì pøezkouená z hlediska funkènosti a bezvadného stavu. Pri otázkách je Vám ráda k dispozici nae servisní sluba. [. . . ] Nezvedejte suièku prádla za vyènívající díly (napø. dvíøka) nebezpeèí ulomení! Technické údaje F Rozmìry (H x x V) Hmotnost (netto) Max. mnoství náplnì Nádoba na kondenzovanou vodu Pøipojovací napìtí Pøíkon Jitìní Èíslo výrobku (E Nr. ) Výrobní èíslo (FD) 60 x 60 x 85 cm (pøestavitelná výka) cca 45 kg 6 kg 4, 2 l viz títek spotøebièe Co dìlat, kdy . . . Nechejte provádìt opravy pouze servisní slubou nebo autorizovanými odbornými pracovníky!Døíve ne zavoláte servisní slubu si prosím vyzkouejte, zda poruchu nemùete odstranit sami. V pøídadech poradenství Vám vzniknou, také bìhem záruèní doby, náklady spojené z nasazením technika. Udejte prosím servisní slubì èíslo výrobku (E Nr. ) a výrobní èíslo (FD) Vaeho spotøebièe (viz zadní strana dvíøek). Nesvítí kontrolka Je zastrèená síová zástrèka?Blikají kontrolky p (Nádoba) Vyprázdnìte nádobu na kondenzovanou vodu. Zkontrolujte hadici pro odtok kondenzované vody, je-li k dispozici (pøelomení) Blikají kontrolky o (Filtr) Vyèistìte vzduchový chladiè, viz stránka 6 Oetøování a èistìní. Vyèistìte sítko na vlákna, stránka 4. Vyèistìte tìsnìní vzduchového chladièe. Dvíøka se samoèinnì Pøitlaète dvíøka, a slyitelnì zaskoèí. Nebylo dosaeno cíle Vyèistìte sítko na vlákna/vzduchový chladiè, stránka 4/6. suení nebo je doba suení Vyprázdnìte nádobu na kondenzovanou vodu. Teplota okolí je vyí ne 30 °C -> dostateènì vìtrejte. je zastavená chladicí møíka -> udrujte ji volnou. Není suièka prádla pøíli tìsnì vestavìná?Výpadek sítì -> suièku prádla znovu spuste. Pouijte dalí vyí program suení nebo navíc èasový program, stránka 7. Teplé prádlo je na dotek vlhèí, ne je skuteènì! [. . . ] Døíve ne suièku prádla zapnete, zkontrolujte její obsah. Nepouívejte suièku prádla, dostalo-li se prádlo do kontaktu s rozpoutìdlem nebo barvou (napø. ztuovaèem vlasù, odlakovaèem na nehty, odstraòovaèem skvrn, pracím benzinem atd. ) -> nebezpeèí poáru/výbuchu!uhelného prachu, mouky): Nepouívejte suièku prádla -> nebezpeèí výbuchu! [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky BOSCH WTE86300BY

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu BOSCH WTE86300BY bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag