Návod k použití BOSCH WTC84101BY

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce BOSCH WTC84101BY. Doufáme, že uživatelská příručka pro BOSCH WTC84101BY bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku BOSCH WTC84101BY.


BOSCH WTC84101BY : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (4535 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   BOSCH WTC84101BY (4418 ko)
   BOSCH WTC84101BY annexe 1 (4853 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze BOSCH WTC84101BY

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Rozhodli jste se pro moderní, vysoce kvalitní domácí spot ebi zna ky Bosch. U kazdé susi ky, která opoustí nás výrobní závod, je pe liv p ezkousena její funkce a bezchybný stav. V p ípad otázek je vám ochotn k dispozici nás zákaznický servis. Tento spot ebi je ozna en v souladu s evropskou sm rnicí 2002/96/ES o starých elektrických a elektronických spot ebi ích (waste electrical and electronic equipment - WEEE). [. . . ] Pokud je hloubka horní desky pra ky mensí nez 544 mm, obra te se prosím na zákaznický servis nebo specializovanou prodejnu. WMZ Podstavec 20460 Pro lepsí pln ní a vyjímání prádla. Kos, který se nachází ve výsuvné ásti, lze pouzít i k p emis ování prádla. Bliká jedna nebo více kontrolek. Výpadek elektrického proudu. Vestavba WTZ 10295 Místo krycí desky spot ebi e je bezpodmíne n nutné nechat odborníkem namontovat plechový kryt. Susi ku uve te do provozu teprve po p e tení tohoto návodu! 7 V susi ce se nachází zbytková voda. P i naklon ní susi ky m ze vytékat. 8 9 10 11 Dodrzujte bezpe nostní pokyny uvedené na stran 11! Vase nová susi ka Blahop ejeme!Rozhodli jste se pro moderní, vysoce kvalitní domácí spot ebi zna ky Bosch. U kazdé susi ky, která opoustí nás výrobní závod, je pe liv p ezkousena její funkce a bezchybný stav. V p ípad otázek je vám ochotn k dispozici nás zákaznický servis. Tento spot ebi je ozna en v souladu s evropskou sm rnicí 2002/96/ES o starých elektrických a elektronických spot ebi ích (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Sm rnice platná v zemích EU udává zp sob navrácení nebo recyklace starých za ízení. Dalsí informace o nasich výrobcích, náhradních dílech, nasem p íslusenství a servisu na: www. bosch-home. com Pouzití k ur enému ú elu výhradn k pouzití v domácnosti, pouze k susení textilií vypraných ve vod . Nenechávejte v blízkosti susi ky domácí zví ata! P íprava Instalace viz strana 8 P ed prvním susením jednou nechte prob hn Nikdy nepouzívejte poskozenou susi ku!Kontaktujte zákaznický servis! Pouze suchýma rukama!Sí ový kabel uchopte vzdy za zástr ku! Zapo T íd ní + Z kapes odstra te vsechny p edm ty. Buben musí být p ed pln ním prádla prázdný! Volba + nastav Obsah P íprava . a individuá P ídavné funkce/stavové/ servisní kontrolky Voli program Podrobný p ehled program Stiskn te t / Nádrzka/filtr Setrné Snadné zehlení Svítí Bliká Vyprázdn te nádrzku na kondenzovanou vodu. Vy ist te filtr na vlákna a/nebo chladi . Su sn vlá Snízená teplota pro choulostivé textilie , nap . polyakryl, polyamid, elastan nebo acetát, p i delsí dob susení. Minimalizuje poma kání a prodluzuje fázi ochrany p ed zma káním po skon ení programu. 1 2 out susení bez prádla strana 7. Susení Odstran ní kondenzované vody Nádrzku vyprázdn te po kazdém susení. Vytáhn te nádrzku na kondenzovanou vodu a drzte ji vodorovn . Zkontrolujte ventil v nádrzce na kondenzovanou vodu, zda není zne ist ný. Pokud jsou na ventilu usazené ne istoty Navíc do prázdné nádrzky na kondenzovanou vodu napl te trochu vody z kohoutku a znovu ji p es ventil vyprázdn te. Ventil za tímto ú elem zatla te a nechte vsechnu vodu vytéct. [. . . ] Nem te ohledn technického provedení nebo vlastností. Susi ku nesmí pouzívat d ti a neinstruované osoby. Nenechávejte v blízkosti susi ky domácí zví ata. Nikdy se neopírejte o dví ka ani si na n nesedejte nebezpe í p evrhnutí! [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky BOSCH WTC84101BY

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu BOSCH WTC84101BY bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag