Návod k použití BOSCH WOR16152BY

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce BOSCH WOR16152BY. Doufáme, že uživatelská příručka pro BOSCH WOR16152BY bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku BOSCH WOR16152BY.


BOSCH WOR16152BY : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1788 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   BOSCH WOR16152BY (1753 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze BOSCH WOR16152BY

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Pracka Návod k pouzití cs Pracku uvete do provozu az po pectení tohoto návodu! Obsah Bezpecnostní pokyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ochrana zivotního prostedí/Pokyny pro úsporu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obal a spotebic, který doslouzil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . To je vase pracka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] 1500 g 12 Vlození prádla Nebezpecí exploze! Kousky prádla pedem osetené cisticími prostedky obsahujícími rozpoustdla, nap. odstraovace skvrn nebo prací benzín, mohou po vlození zpsobit výbuch. Cizí cástice v pracím bubnu mohou prádlo poskodit. Ped vlozením prádla pekontrolujte, zda se v pracím bubnu nenacházejí cizí cástice. Otevení pracky · Otevete víko · Stisknte otevírací tlacítko pro víko bubnu · Roztídné kusy prádla protepejte a voln je vlozte do pracího bubnu. Rzn velké kusy prádla se pi odsteování lépe rozdlí. Nepekracujte doporucené maximální plnicí mnozství (viz TABULKA PROGRAM). Peplnní zhorsuje výsledek praní a podporuje pomackání prádla. Pi mensím mnozství prádla je spoteba vody a energie automaticky redukována. Dbejte, aby víka bubnu byla správn zavena. Naplnní násypky pracími prostedky cl Komora I (prásek) Komora II (prásek nebo tekuté prostedky) Zmkcovadlo Funkce není k dispozici : PRACÍ PRÁSEK : TEKUTÝ PRACÍ PROSTEDEK Obrázek 9 Komora II mze obsahovat jak prásek, tak i tekutý prostedek. Nepouzívejte ale tekuté prací prostedky pro programy S pedpírkou a/nebo Se , , zpozdným startem" (podle modelu). Nepekracujte maximální mnozství oznacené jako MAX. Nedávejte prací prostedek pímo do bubnu. Naplnní násypky pracím prostedkem Prací prostedky dávkujte podle - tvrdosti vody. Informaci o tvrdosti vody získáte u svých vodáren. Tekuté prací prostedky naplte do odpovídající dávkovací nádobky. Nebezpecí otravy! Prací a osetovací prostedky uchovávejte mimo dosah dtí. 13 Nastavení programu Volic programu 1 Ukazatel stavu Tlacítko zapnuto/vypnuto A 4 2 3 Volic poctu otácek pi odsteování (podle modelu) Pídavná funkcní tlacítka Volba programu: · S volicem programu 1 zvolte pozadovaný program. · S volicem poctu otácek pi odsteování 2 nastavte pozadovaný pocet otácek, viz tabulka strana 17. · Pomocí pídavných funkcí 3 pípadn zvolte moznosti. · Pomocí tlacítka , , Zapnuto/Vypnuto" 4 spuste program. Kontrolky a stav volice poctu otácek pi odsteování Kontrolka Q, , Praní" bliká. Kontrolka , , Praní" svítí, (kontrolky A svítí postupn za sebou az do konce programu). · Volic programu 1 otocte na , , 0". Otevete víko a vyberte prádlo. Kontrolka , , Konec" svítí. 14 Doplnní prádla + Zmna programu Zmna programu Jestlize jste nedopatením zvolili nesprávný program: · Nastavte volic programu na , , 0". · Popípad stisknte tlacítko , , Zapnuto" Perusení programu Jestlize chcete njaký program pedcasn ukoncit: · Nastavte volic programu na , , 0". · Nastavte volic programu na B , , Odsteování". [. . . ] POKYN: Odpojte pracku od elektrické sít a zavete vodovodní kohoutek. 24 Co dlat, kdyz. . . V pípad opravy, nebo nemzete-li poruchu pomocí následující tabulky sami odstranit · Nastavte volic programu na , , 0". Opravy smí provádt pouze zákaznický servis nebo autorizovaní odborníci. Problém Program se nespoustí Mozná pícina/Odstranní · Program byl zvolen neúpln: - Tlacítko , , Zapnuto/Vypnuto" není stlaceno. · Pracka není napájena proudem: - Zkontrolujte, zda je síová zástrcka zasunuta. · Pepravní pojistky pístroje nebyly kompletn odstranny: - Zkontrolujte, zda byly vsechny pepravní pojistky odstranny. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky BOSCH WOR16152BY

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu BOSCH WOR16152BY bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag