Návod k použití BOSCH WOL1650PL

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce BOSCH WOL1650PL. Doufáme, že uživatelská příručka pro BOSCH WOL1650PL bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku BOSCH WOL1650PL.


BOSCH WOL1650PL : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (4178 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   BOSCH WOL1650PL annexe 1 (4623 ko)
   BOSCH WOL1650PL annexe 2 (4734 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze BOSCH WOL1650PL

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Ochrana ivotního prostøedí / úsporné praní . Pøíprava prádla, roztøídìní a vloení . 4 5 6 7 9 11 12 14 19 21 24 26 27 29 34 38 39 3 Pøeètete si tento návod k pouití a vekeré ostatní informace pøiloené k praèce a jednejte podle nich. Uschovejte vechny podklady pro pozdìjí pouití nebo pro dalího majitele. Pokyny pro likvidaci Likvidace obalu Vá nový spotøebiè byl na cestì k Vám chránìn obalem. [. . . ] Kapalné prací prostøedky naplòte do odpovídající dávkovací nádobky. Pøíli málo pracího prostøedku: Prádlo nebude èisté a v prùbìhu doby zaedne a ztvrdne. Na prádle se mohou tvoøit bodové edohnìdé skvrny (tukové). Na topných tìlesech se vytvoøí vodní kámen. Pøíli mnoho pracího prostøedku: Zatíení ivotního prostøedí, silná tvorba pìny, malá prací mechanika, patný výsledek praní a máchání. 19 Plnìní pracího a aviváního prostøedku Pøihrádka I Prací prostøedek pro pøedpírku nebo krob. Pøihrádka II Prací prostøedek pro hlavní praní, zmìkèovadlo, bìlící prostøedek, sùl na skvrny nebo namáèecí prostøedek. Pøihrádka 2 Avivání prostøedky, napø. zmìkèovadlo nebo pøípravek na udrení tvaru Zvolíte-li program bez pøedpírky, mùete prací prostøedek dávkovat i pøímo na buben. Pro rùzné druhy pracích prostøedkù je moné posunout nástavec v pøihrádce II. Pokud pouijete práek na praní: q vytáhnìte nástavec smìrem nahoru na symbol . . Pokud pouijete tekutý prací prostøedek (v programech bez pøedpírky): q zasuòte nástavec smìrem dolù na symbol . 20 Volba programu Základní programy Zvolte poadovaný program viz také samostatný pøehled programù. t Základní nastavení = tlaèítko není stisknuté Textilie jsou v programech Vyváøka / Barevné prádlo, Nemaèkavé prádlo a Vlna odstøeïované s maximálním poètem otáèek. U programu Jemné prádlo je prádlo automaticky odstøeïováno s niím poètem otáèek etrné zacházení s choulostivým prádlem. Maximální otáèky odstøeïování Otáèky za minutu 800 800 600 800 800 800 Druh prádla / Pøídavné programy Vyváøka / Barevné prádlo Nemaèkavé prádlo Jemné prádlo Vlna Máchání Odstøeïování L Pro jemné prádlo a záclony. Prádlo zùstane leet v poslední máchací vodì. Pøed vyjmutím prádla musí být proveden program Odèerpání, resp. Prádlo mùe být rovnì vyjmuté neodstøedìné mokré. Za tím úèelem nastavte voliè programu na Vyp. a poèkejte cca 2 minuty. 23 Systém kontroly nevyváenosti Automatický systém kontroly nevyváenosti zajiuje nìkolikanásobným rozbìhnutím odstøeïování rovnomìrné rozdìlení prádla. U programu na vlnu budou na ochranu pøed zplstnatìním provedeny pouze dva pokusy nábìhu k odstøeïování a pøi velmi nepøíznivém rozdìlení nebude prádlo nakonec vùbec odstøedìno. Praní q Otevøete vodovodní kohoutek. q Nastavte voliè programu na poadovaný program (viz také samostatný pøehled programù). Svítí kontrolka pøipraven. q V pøípadì potøeby stisknìte tlaèítko pro pøídavnou funkci, pøíp. tlaèítka pro pøídavné funkce. 24 q Stisknìte tlaèítko M. [. . . ] Pøi dalím praní snite dávkování pracího prostøedku. Hluèný motor. V nábìhové fázi hnacího motoru mùe dojít k hluku. Hluky vznikající pøi nábìhu a sání èerpadla prací láznì naprázdno jsou normální. Program jetì není ukonèený nebo bylo zvoleno L. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky BOSCH WOL1650PL

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu BOSCH WOL1650PL bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag