Návod k použití BOSCH WLX2447KBY annexe 1

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce BOSCH WLX2447KBY. Doufáme, že uživatelská příručka pro BOSCH WLX2447KBY bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku BOSCH WLX2447KBY.


BOSCH WLX2447KBY annexe 1: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3133 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   BOSCH WLX2447KBY (3135 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze BOSCH WLX2447KBYannexe 1

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Vae praèka Blahopøejeme rozhodli jste se pro moderní, kvalitativnì vysoce hodnotný domácí spotøebiè znaèky Bosch. Praèka se vyznaèuje úspornou spotøebou energie. U kadé praèky, která opoutí ná závod je peèlivì pøezkouena její funkènost a bezchybný stav. Dalí informace a výbìr naich výrobkù najdete na naí internetové stránce: http://www. bosch-hausgeraete. de nebo v naich servisních støediscích. [. . . ] - Zvolte M (Start/Pauza). Ochrana ivotního prostøedí/Pokyny pro úsporu nastavte na S Tlaèítkové signály 1 krok doprava drte navoleno a + 1 krok doprava uvolnìte Zvolte M (Start/Pauza) Å - 90 1 - 24h O (Tepl. °C) Á (Hotovo za) Zvolte teplotu (Å = studená) Konec programu za Zvolte otáèky odstøedìní (* podle modelu) nebo L (Máchání stop = bez odstøedìní)) Zobrazení k prùbìhu programu: praní, máchání, odstøedìní, konec Voliè programu k zapnutí a vypnutí praèky a k volbì programu. Lze otáèet v obou smìrech. 2 Praní Odkazové signály 2. Nastavení hlasitosti pro . . . pøím o Nastavení hlasitosti* 1 krok doprava Nastavení hlasitosti* nastavte na - Vyuívejte maximálního mnoství prádla pøísluného programu. - Normálnì zneèistìné prádlo perte bez pøedpírky. - Místo programu barevné/vyváøka 90 °C zvolte barevné eco 60 °C. Srovnatelné vyprání s podstatnì nií spotøebou energie. - Dávkujte prací prostøedek podle údaje výrobce a tvrdosti vody. - Bude li prádlo následovnì sueno v suièce prádla, zvolte otáèky odstøedìní podle návodu výrobce suièky. S L - 1200* B (ot. /min) Zobrazení stavu Q K B -0- * zvolte event. nìkolikrát X (Skvrny), P (Pøedpírka), e (Snadné ehlení), Kids R (Voda plus); pro zejména citlivou pokoku, delí praní pøi zvolené teplotì, vyí hladina vody, pøídavný máchací proces X (Skvrny), P (Pøedpírka), e (Snadné ehlení), Kids R (Voda plus); rozdílné druhy textilií lze prát spoleènì X (Skvrny), P (Pøedpírka), e (Snadné ehlení), Kids R (Voda plus); redukované odstøedìní pøi máchání a koneèné odstøedìní Zejména etrný prací program, aby se zabránilo sráení prádla, delí pøestávky v programu (textilie leí v pracím roztoku) X (Skvrny), P (Pøedpírka), e (Snadné ehlení), Kids R (Voda plus) X (Skvrny), P (Pøedpírka), e (Snadné ehlení), Kids R (Voda plus); ádné odstøedìní mezi máchacími procesy X (Skvrny), P (Pøedpírka), e (Snadné ehlení), Kids R (Voda plus) X (Skvrny), P (Pøedpírka), e (Snadné ehlení), Kids R (Voda plus) 9000 349 016 0109 Bezpeènostní pokyny - Pøeètìte si Návod k pouití a Návod k instalaci a vechny ostatní informace pøiloené k praèce a poèínejte si podle nich. Nebezpeèí úrazu - Táhnìte pouze za síovou zástrèku, ne za elektrické vedení!- Zastrèení/vytaení zástrèky neprovádìjte vlhkýma rukama. U vyslouilých spotøebièù: - Vytáhnìte síovou zástrèku!- Odøíznìte síové vedení a spolu se zástrèkou je odstraòte. - Zniète zámek vkládacích dvíøek. Dìti se tak nemohou zavøít a dostat do ohroení ivota. - Obaly, fólie a èásti obalu nedávejte dìtem. - Uchovávejte prací prostøedky a prostøedky pro oetøení tak, aby nebyly pøístupné dìtem. - Kusy prádla pøedem oetøené pomocí èisticích prostøedkù obsahujících rozpoutìdla, napø. odstraòovaè skvrn/prací benzín, mohou po vloení zpùsobit výbuch. Kusy prádla pøedtím dùkladnì v ruce vymáchejte. - Vkládací dvíøka mohou být velmi horká. [. . . ] ** Hodnoty se lií od uvedených hodnot podle tlaku vody, tvrdosti vody, pøívodní teplotì, teplotì místnosti, druhu prádla, mnoství a zneèistìní prádla, pouitém pracím prostøedku, kolísání síového napìtí a zvolených pøídavných funkcí. Uzavøete správnì vkládací dvíøka; event. Otevøete vodovodní kohoutek, pøelomená/sevøená pøívodní hadice; Vyèistìte sítko -> strana 10, pøíli nízký tlak vody. Ucpané èerpadlo; vyèistìte èerpadlo -> strana 10. Ucpaná odtoková hadice / odtoková trubka; vyèistìte odtokovou hadici u sifonu -> strana 10. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky BOSCH WLX2447KBY

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu BOSCH WLX2447KBY bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag