Návod k použití BOSCH WLX24462BY annexe 1

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce BOSCH WLX24462BY. Doufáme, že uživatelská příručka pro BOSCH WLX24462BY bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku BOSCH WLX24462BY.


BOSCH WLX24462BY annexe 1: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3701 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze BOSCH WLX24462BYannexe 1

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Rozhodli jste se pro moderní, vysoce kvalitní domácí spot ebi zna ky Bosch. U kazdé pra ky, která opoustí nás výrobní závod, je pe liv p ezkousena její funkce a bezchybný stav. Dalsí informace: http://www. bosch-home. com Pouzití k ur enému ú elu výhradn k pouzití v domácnosti, k praní textilií vhodných pro praní v pra ce a vlny ur ené pro ru ní praní v pracím roztoku, k provozu se studenou pitnou vodou a b znými pracími a oset ovacími prost edky, které jsou vhodné pro pouzití v pra ce. . P íprava Odborná instalace se provádí podle samostatného návodu pro instalaci. P ed prvním praním nechte jednou prob hnout praní bez prádla strana 9. Praní Vyjmutí prádla Otev ete dví ka a vyjm te prádlo. Pokud je aktivní (stop-máchání = bez záv re ného odst e ování): Voli program nastavte na od erpání nebo zvolte rychlost odst e ování. [. . . ] ­ Zav ete vodovodní kohoutek a zavolejte servisní sluzbu návod pro instalaci. nema kavé textilie z bavlny, lnu, syntetických nebo sm sových tkanin nema kavé textilie z bavlny, lnu, syntetických nebo 2, 5 kg sm sových tkanin textilie z vlny nebo s podílem vlny vhodné pro ru ní praní nebo pro praní v pra ce Výsledek odst e ování není uspokojivý. *454102* ­ ­ ­ ­ Pra ka odolné textilie, bavln né nebo ln né textilie s mozností vyvá ky 1009 / 9000454102 Návod k pouzití cz 4, 5 kg* Max. 3 kg 2 kg P ehled program - 90 °C - 60 °C - 60 °C - 30 °C - 60 °C - 40 °C - 60 °C - 40 °C - 40 °C - 40 °C - 40 °C - 40 °C °C 1 kg Dodrzujte bezpe nostní pokyny uvedené na stran 8! mix Pra ku uve te do provozu az po p e tení tohoto návodu a samostatného návodu pro instalaci! 7 8 9 10 11 Vase pra ka Blahop ejeme!Rozhodli jste se pro moderní, vysoce kvalitní domácí spot ebi zna ky Bosch. U kazdé pra ky, která opoustí nás výrobní závod, je pe liv p ezkousena její funkce a bezchybný stav. Dalsí informace: http://www. bosch-home. com Pouzití k ur enému ú elu výhradn k pouzití v domácnosti, k praní textilií vhodných pro praní v pra ce a vlny ur ené pro ru ní praní v pracím roztoku, k provozu se studenou pitnou vodou a b znými pracími a oset ovacími prost edky, které jsou vhodné pro pouzití v pra ce. . P íprava Odborná instalace se provádí podle samostatného návodu pro instalaci. Zkontrolujte pra ku ­ Nikdy nepouzívejte poskozenou pra ku!­ Kontaktujte servisní sluzbu! Ekologická likvidace Obal ekologicky zlikvidujte. Tento spot ebi je ozna en v souladu s evropskou sm rnicí 2002/96/ES o starých elektrických a elektronických p ístrojích (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Sm rnice platná v zemích EU udává zp sob navrácení a recyklace starých za ízení. ­ Nenechávejte d ti bez dozoru v blízkosti pra ky!­ Pra ku nesmí pouzívat d ti a neinstruované osoby!­ Domácí zví ata udrzujte v dostate né vzdálenosti od pra ky! Zapojte sí ovou zástr ku Pouze suchýma rukama!Sí ový kabel uchopte za zástr ku! N Otev ete vodovodní kohoutek Komora II: prací prost edek pro hlavní praní, zm k ovací prost edek, b licí prost edek, s l na skvrny Komora : aviváz, skrob Komora I: prací prost edek pro p edpírku Programy Podrobný p ehled program strana 7. Teplotu a rychlost odst e ování lze zvolit individuáln , v závislosti na zvoleném programu a postupu programu. barevné/vyvá ka intenzivní barevné eco snadno udrzovatelné mix jemné/hedvábí vlna/ odolné textilie odolné textilie strana 6 strana 6 nema kavé textilie nema kavé textilie r zné druhy prádla choulostivé prací textilie vlna vhodná pro ru ní praní/ praní v pra ce s navazujícím odst e ováním ru n praného prádla máchací vody p i (stop-máchání) krátký program krátký program odolné textilie textilie z mikrovlákna tmavé textilie Ukazatele stavu -0- 90 °C 1 - 24 h (hotovo za) - 1200* (ot/min) Volba teploty ( = studená) T Obsah Strana Pouzití k ur enému ú elu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Programy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Nastavení a p izp sobení programu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Praní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3/4 Po praní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Individuální nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 D lezitá upozorn ní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 P ehled program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Bezpe nostní pokyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Hodnoty spot eby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Pé e o pra ku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Pokyny na displeji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Údrzba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 P ídavné funkce Displej/ tla ítka volby start/ dopln ní Voli Ochrana zivotního prost edí/Pokyny pro úsporu ­ Vyuzívejte maximální mnozství prádla pro p íslusný program. ­ Normáln zaspin né prádlo perte bez p edpírky. ­ Místo barevné/vyvá ka 90 °C zvolte program barevné eco 60 °C. Srovnatelné vyprání s výrazn nizsí spot ebou energie. ­ Prací prost edky dávkujte podle údaj výrobce a tvrdosti vody. ­ Pokud budete prádlo následn susit v susi ce, rychlost odst e ování zvolte podle návodu výrobce susi ky. máchání odst ed ní od erpání extra krátký 30' extra krátký 15' senstive Sport/Fitness Jeans Skon ení programu za . . . Volba rychlosti odst e ování nebo (stop-máchání = bez prádlo z stane lezet v posled Ukazatele pr b hu programu Praní, máchání, odst e ování konec programu (-0-) 1 2 P ed prvním praním nechte jednou prob hnout praní bez prádla strana 9. Praní Vyjmutí prádla Otev ete dví ka a vyjm te prádlo. Pokud je aktivní (stop-máchání = bez záv re ného odst e ování): Voli program nastavte na od erpání nebo zvolte rychlost odst e ování. Stiskn te (start/dopln ní). T íd ní a vlození prádla i te se pokyny pro oset ení prádla od výrobce! [. . . ] Dví ka lze otev ít pouze pomocí nouzového odblokování?Deaktivujte ji Nezvolili jste (stop-máchání = bez záv re ného odst e ování)?Nejedná se o závadu - voda je mimo viditelnou oblast. Prací roztok se neod erpává. ­ ­ V bubnu není vid t voda. ­ Výsledek odst e ování není uspokojivý. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky BOSCH WLX24462BY

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu BOSCH WLX24462BY bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag