Návod k použití BOSCH WLM24460BY annexe 1

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce BOSCH WLM24460BY. Doufáme, že uživatelská příručka pro BOSCH WLM24460BY bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku BOSCH WLM24460BY.


BOSCH WLM24460BY annexe 1: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3840 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   BOSCH WLM24460BY annexe 1 (3625 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze BOSCH WLM24460BYannexe 1

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] prove te jedno praní bez prádla strana 9 Ekologická likvidace Obal ekologicky zlikvidujte. Spot ebi je certifikován podle Sm rnice 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických za ízeních (OEEZ). Sm rnice platná v zemích EU udává zp sob navrácení nebo recyklace starých spot ebi . Otev ete vodovodní kohoutek : Zm k ova tkanin, impregna ní p ísada, skrob Komora I: prací prost edek pro p edpírku as, nap . *: zbývající as strana 5 Intenzivní *: as ukon ení definovaný uzivatelem : pauza Prodluzuje se doba praní pro intenzivn jsí praní siln zne ist ného prádla. Ochrana zivotního prost edí/Tipy ­ Vyuzívejte max. ­ B zn zne ist né prádlo perte bez p edpírky. [. . . ] strana 13. 8 9 10 11 12 13 Vase pra ka Blahop ejeme!Rozhodli jste se pro moderní, vysoce kvalitní domácí spot ebi zna ky Bosch. Pra ka je charakteristická díky hospodárnému vyuzití vody a energie. Kazdý spot ebi , který opoustí nasi továrnu, je d kladn zkontrolován, zda ádn funguje a je v perfektním stavu Dalsí informace o nasich výrobcích, náhradních dílech, sluzbách a nasem p íslusenství najdete na nasich internetových stránkách www. bosch-home. com nebo kontaktujte nase st edisko servisní sluzby. Ekologická likvidace Obal ekologicky zlikvidujte. Spot ebi je certifikován podle Sm rnice 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických za ízeních (OEEZ). Sm rnice platná v zemích EU udává zp sob navrácení nebo recyklace starých spot ebi . Pouzití k ur enému ú elu Pouze pro domácí pouzití. Pro textilie, které lze prát v automatické pra ce v pracím roztoku. Pro provoz s napojením na rozvod studené vody a s b zn dostupnými málo p nivými pracími a oset ujícími prost edky, které jsou vhodné pro pouzití v automatických pra kách. P íprava Správná instalace podle samostatných instala ních pokyn . Zkontrolujte pra ku ­ Nikdy nezapínejte poskozenou pra ku!­ Informujte zákaznický servis! ­ Nenechávejte d ti bez dozoru v blízkosti pra ky!­ Pra ku nesmí pouzívat d ti a neinstruované osoby!­ Zabra te p ístupu domácích zví at k pra ce! Zastr te sí ovou zástr ku Pouze suchýma rukama!Vzdy drzte pouze samotnou zástr ku! Otev ete vodovodní kohoutek m Obsah Strana Komora II: Prací prost edek pro hlavní praní, zm k ova vody, b lení, odstra ova skvrn : Zm k ova tkanin, impregna ní p ísada, skrob Komora I: prací prost edek pro p edpírku P im ené pouzití . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Programy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 P íprava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 P íprava a nastavení programu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Praní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3/4 Po skon ení praní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Informace na displeji, volby, funkce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5/6 P ehled program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Bezpe nostní pokyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Hodnoty spot eby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 D lezité informace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Výsledek odst e ování není uspokojivý. Opakovaný náb h odst e ování. ­ Vy ist te vypoust cí erpadlo; strana 11 ­ Vy ist te odpadní trubku anebo vypoust cí hadici. ­ Nejedná se o závadu - voda je mimo viditelnou oblast. strana 6 ­ Nezvolili jste p ílis nízké otá ky? [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky BOSCH WLM24460BY

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu BOSCH WLM24460BY bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag