Návod k použití BOSCH WLF24262BY annexe 1

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce BOSCH WLF24262BY. Doufáme, že uživatelská příručka pro BOSCH WLF24262BY bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku BOSCH WLF24262BY.


BOSCH WLF24262BY annexe 1: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2778 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze BOSCH WLF24262BYannexe 1

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Úèinek je závislý od postupu programu. Dùleitá upozornìní etøte prádlo a praèku Vyprázdnìte kapsy. Dávejte pozor na kovové díly (kanceláøské sponky atd. ). Choulostivé prádlo perte v síce/sáèku (punèocháèe, záclony, podprsenky s ramínky). Uzavøete zdrhovací uzávìry, zapnìte potahy. [. . . ] U programù s nií teplotou: - Zvolte Spin B (Odstøedìní) nebo Empty b (Odèerpání). - Zvolte M (Start/Pauza). Barvení / odbarvování Zvolte M (Start/Pauza) ò - 1200* cold - 90 °C 1 - 24h B O Á Zvolte otáèky odstøedìní (*podle modelu) nebo ò (Máchání stop = bez odstøedìní) Zvolte teplotu (cold = studená) Start programu za 2 Barvení pouze pro potøeby domácnosti. Øiïte se instrukcemi výrobce barvicích prostøedkù. V praèce neprovádìjte odbarvování prádla. Osvìení program Rinse/Freshen Up K (Máchání) Pro dlouhodobì uloené nebo nepouívané kusy prádla, aby se odstranily zápachy a pomaèkaniny, které vznikly sloením a uloením prádla. Pro "èerstvou" vùni pouijte avivání pøípravek. Ochrana ivotního prostøedí/Pokyny pro úsporu - Vyuívejte maximálního mnoství prádla pøísluného programu. - Normálnì zneèistìné prádlo perte bez pøedpírky. - Místo programu Cottons y (Vyváøka/Barevné) 90 °C zvolte Cottons y (Barevné) Eco j 60 °C. Srovnatelné vyprání s podstatnì nií spotøebou energie. - Dávkujte prací prostøedek podle údaje výrobce a tvrdosti vody. - Bude li prádlo následovnì sueno v suièce prádla, zvolte otáèky odstøedìní podle návodu výrobce suièky. Praní Mimoøádnì etrný prací program pro zabránìní sraení, delí pøestávky bìhem programu (textilie leí v pracím roztoku) 9000 347 287 1009 Bezpeènostní pokyny - Pøeètìte si Návod k pouití a Návod k instalaci a vechny ostatní informace pøiloené k praèce a poèínejte si podle nich. Nebezpeèí úrazu - Táhnìte pouze za síovou zástrèku, ne za elektrické vedení!- Zastrèení/vytaení zástrèky neprovádìjte vlhkýma rukama. U vyslouilých spotøebièù: - Vytáhnìte síovou zástrèku!- Odøíznìte síové vedení a spolu se zástrèkou je odstraòte. - Zniète zámek vkládacích dvíøek. Dìti se tak nemohou zavøít a dostat do ohroení ivota. - Obaly, fólie a èásti obalu nedávejte dìtem. - Uchovávejte prací prostøedky a prostøedky pro oetøení tak, aby nebyly pøístupné dìtem. - Kusy prádla pøedem oetøené pomocí èisticích prostøedkù obsahujících rozpoutìdla, napø. odstraòovaè skvrn/prací benzín, mohou po vloení zpùsobit výbuch. Kusy prádla pøedtím dùkladnì v ruce vymáchejte. [. . . ] ** Hodnoty se lií od uvedených hodnot podle tlaku vody, tvrdosti vody, teploty pøivádìné vody, pokojové teploty, druhu, mnoství a zapinìní prádla, pouitého pracího prostøedku, kolísání síového napìtí a zvolených pøídavných funkcí. Vyèistìte sítko: 1. Vyèistìte sítko pomocí malého kartáèku. nebo - Odmontujte hadici na zadní stranì, Vyndejte sítko kletìmi a vyèistìte je. Pøipojte hadici a zkontrolujte tìsnost. - Nebyl výpadek elektrického proudu? [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky BOSCH WLF24262BY

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu BOSCH WLF24262BY bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag