Návod k použití BOSCH WLF20260BY annexe 1

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce BOSCH WLF20260BY. Doufáme, že uživatelská příručka pro BOSCH WLF20260BY bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku BOSCH WLF20260BY.


BOSCH WLF20260BY annexe 1: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1950 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   BOSCH WLF20260BY annexe 2 (1937 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze BOSCH WLF20260BYannexe 1

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Choulostivé prádlo perte v síce/sáèku (punèocháèe, záclony, podprsenky s ramínky). Uzavøete zdrhovací uzávìry, zapnìte potahy. Vykartáèujte písek z kapes a záhybù. Odstraòte záclonové váleèky nebo je zavate do síky nebo sáèku. Roztøídìní a vloení prádla Dodrujte pokyny pro oetøování od výrobce! [. . . ] nebo pøeruit U programù s vysokou teplotou konec nejprve: - Nechejte prádlo vychladnout: Zvolte Rinse K (Máchání). Vkládací dvíøka zùstanou zablokována. - Zvolte Spin B (Odstøedìní) nebo Empty b (Odèerpání). - Zvolte M (Start/Pauza). V praèce neprovádìjte barvení/odbarvování prádla. Ochrana ivotního prostøedí/Pokyny pro úsporu - Vyuívejte maximálního mnoství prádla pøísluného programu. - Normálnì zneèistìné prádlo perte bez pøedpírky. - Místo programu Cotton y (Vyváøka) 90 °C zvolte Eco j 60 °C. Srovnatelné vyprání s podstatnì nií spotøebou energie. - Dávkujte prací prostøedek podle údaje výrobce a tvrdosti vody. - Bude li prádlo následovnì sueno v suièce prádla, zvolte otáèky odstøedìní podle návodu výrobce suièky. Zvolte M (Start/Pauza) L - 1200* B Zvolte otáèky odstøedìní (*podle modelu) nebo L (Máchání stop = bez odstøedìní) Zvolte teplotu (cold = studená) Start programu za cold - 90 °C O 1 - 24h Á Praní WLF16260BY WLF20260BY 0406 9000 140 307 Oetøování Plá praèky, ovládací panel - Nebezpeèí úrazu elektrickým proudem!Nepouívejte ádná rozpoutìdla! Údrba Èerpadlo pracího roztoku Nebezpeèí opaøení!Zavøete vodovodní kohoutek! Co dìlat, kdy . . . Bezpeènostní pokyny - Upevnìte/nahraïte odtokovou hadici. - Pevnì utáhnìte roubení pøítokové hadice. Není pøelomená nebo sevøená pøívodní hadice?Nebyl navolen L (Máchání stop=bez koneèného odstøedìní)?(strana 4) - Pøeètìte si Návod k pouití a Návod k instalaci a vechny ostatní informace pøiloené k praèce a poèínejte si podle nich. Nebezpeèí úrazu elektrickým - Táhnìte pouze za síovou zástrèku, ne za elektrické vedení!- Zastrèení/vytaení zástrèky neprovádìjte vlhkýma rukama. - Vkládací dvíøka mohou být velmi horká. - Pozor pøi odèerpávání horkého pracího roztoku. - Neopírejte se o otevøená plnicí dvíøka. - Uchovávejte prací prostøedky a prostøedky pro oetøení tak, aby nebyly pøístupné dìtem. - Obaly, fólie a èásti obalu nedávejte dìtem. [. . . ] Otevøete vodovodní kohoutek, pøelomená/sevøená pøívodní hadice; Vyèistìte sítko (strana 9), pøíli nízký tlak vody. Vyèistìte èerpadlo pracího roztoku (strana 9); ucpaná odtoková trubka/odtoková hadice. Pøipojte hadici a zkontrolujte tìsnost. Bìhem provozu nefunguje indikaèní pole/indikaèní árovky. Zbytky pracího prostøedku na prádle. cold-90 cold 90 °C cold-90 °C cold-60 °C cold-60 °C cold-40 °C cold-60 cold 60 °C cold-40 ° °C Prewash P (Pøedpírka) Prewash P (Pøedpírka) Intensive X (Intenzivní) Mixed Load à (Mix) Delicates q (Jemné) Easy Care A (Nemaèkavé prádlo) Pøídavné programy Cotton y (Vyváøka/Barevné) Quick I (Rychle) Stains ã (Skvrny) Wool/u U (Vlna) E6 - Ojedinìle obsahují prací prostøedky bez fosfátu zbytky nerozpustné ve vodì. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky BOSCH WLF20260BY

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu BOSCH WLF20260BY bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag