Návod k použití BOSCH WFW3231

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce BOSCH WFW3231. Doufáme, že uživatelská příručka pro BOSCH WFW3231 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku BOSCH WFW3231.


BOSCH WFW3231 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (4566 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   BOSCH WFW3231 (4929 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze BOSCH WFW3231

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] praèka cs Návod k pouití a pokyny k instalaci Obsah Vae Bosch praèka . 3 Ochrana ivotního prostøedí/ Pokyny pro úsporu . 4 Veobecné bezpeènostní pokyny 4 Toto je Vae praèka . 10 Pøíprava prádla a roztøídìní . [. . . ] i Pøi indikaci "Pauza" je dìtská pojistka/zablokování spotøebièe pøechodnì deaktivováno. i Dìtská pojistka/zablokování spotøebièe se pøi následujícím stiknutí tlaèítka "Start/Stop" opìt aktivuje. q Stisknìte tlaèítko "Start/Stop" a drte jej pøiblinì 4 sekundy stisknuté. Bliká indikaèní árovka "Start/Stop". q Stisknìte tlaèítko "Nastavení". q Stisknìte tlaèítko "Dìtská pojistka". Dìtská pojistka/zablokování spotøebièe je trvale deaktivováno. i Pøi trvalé deaktivaci dìtské pojistky/ zablokování spotøebièe zhasne v indikaèním poli symbol "$". q Stisknìte tlaèítko "Start/Stop" a drte je trvale stisknuté (4 sekund), a zaène blikat indikaèní árovka "Start/Stop". funkce" nebo tlaèítko se symbolem(y) volitelných funkcí. q Stisknìte tlaèítko "Nastavení". q Stisknìte tlaèítko "Dìtská pojistka". Dìtská pojistka/zablokování spotøebièe je trvale deaktivováno. Trvalá deaktivace dìtské pojistky/ zablokování spotøebièe (program je aktivní) 32 Vynulování základního nastavení Zmìnìná základní nastavení mùete uvést do pùvodního stavu (výjimka: èas). i Za chodu programu nelze nastavení uvést do pùvodního stavu. Opce 1 Zmìny u Dìtské pojistky a Signálu budou zrueny, dìtská pojistka bude deaktivována a pamìová místa se vymaou. q Stisknìte po dobu pøiblinì 4 sekund souèasnì horní a spodní tlaèítko na pravé stranì indikaèního pole. Nový stav: Memory 1, 2, 3: Dìtská pojistka: Signál: prázdná VYP 4 Návrat na stranu programù. Opce 2 Zmìny u Dìtské pojistky a Signálu budou zrueny, dìtská pojistka bude deaktivována a pamìová místa se vymaou. Jazyk textù v indikaèním poli se musí znovu zvolit. q Stisknìte po dobu pøiblinì 4 sekund souèasnì horní a spodní tlaèítko na levé stranì indikaèního pole. Nový stav: Memory 1, 2, 3: Dìtská pojistka: Signál: Návrat k volbì jazyka. prázdná VYP 4 33 Zmìna prùbìhu programu Zmìna zvolených nastavení Zatímco zvolený program bìí, mùete zmìnit poèet otáèek odstøedìní a zapnout, popø. vypnout pøídavné funkce (výjimka: "Pøedpírka"). [. . . ] Jmenovitý pøíkon, jako i potøebná pojistka jsou uvedené na pøístrojovém títku. Zajistìte aby: si síová zástrèka a zásuvka odpovídaly, prùøez elektrických vodièù byl dostateèný, uzemnìní bylo provedeno podle pøedpisù. Výmìnu síové pøípojky (v pøípadì nutnosti) smí provádìt pouze odborník v oboru elektrických zaøízení. Náhradní síová pøípojka je k dostání u servisní sluby. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky BOSCH WFW3231

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu BOSCH WFW3231 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag