Návod k použití BOSCH WFC2065OE

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce BOSCH WFC2065OE. Doufáme, že uživatelská příručka pro BOSCH WFC2065OE bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku BOSCH WFC2065OE.


BOSCH WFC2065OE : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (4726 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   BOSCH WFC2065OE annexe 1 (742 ko)
   BOSCH WFC2065OE (735 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze BOSCH WFC2065OE

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Maxx 40 WFC 2065 cs Návod k pouití a pokyny k instalaci Obsah Návod k pouití Pokyny pro likvidaci . Ochrana ivotního prostøedí/ Pokyny pro úsporu . Pøíprava prádla, roztøídìní a vloení . Umístìní, pøipojení a pøeprava . [. . . ] i Zmìny "Start in" jsou moné kdykoliv, k tomu tisknìte tlaèítko "Start in" tolikrát, a se zobrazí nový poèet hodin. Nové zobrazení "Start in" je odpoèítáváno, ani by musel být program znovu nastartován. i Jestlie bude program zmìnìn, bude pøeruen také pøedvolený "Start in". Na indikaci se zobrazí "Ready in" novì navoleného programu. i Pøidání prádla v prùbìhu "Start in" je moné kdykoliv. Uzavøete vkládací dvíøka! 22 Praní q Otevøete vodovodní kohoutek. Sputìní programu q Nastavte voliè programu na poadovaný program (viz také samostatný pøehled programù). Bude zobrazen Ready in. Pøíklad: q Zvolte poadovaný poèet otáèek nebo L. q V pøípadì potøeby stisknìte tlaèítko(a) pro pøídavnou(é) funkci(e). 23 q V pøípadì potøeby zvolte Start in. Po uplynutí èasu nastaveného v Start in se program automaticky spustí. q Stisknìte tlaèítko M. Program se spustí. Zmìna programu Jestlie jste nedopatøením zvolili nesprávný program: q nastavte voliè programu na Vyp. . q Nastavte voliè programu na novì zvolený program. q V pøípadì potøeby zvolte tlaèítkem Start in nový Start in. stlaète tlaèítko M. Pøeruení programu Jestlie chcete nìjaký program pøedèasnì ukonèit: q nastavte voliè programu na Vyp. . q Nastavte voliè programu na Odèerpání nebo Odstøeïování. Pøi Odstøeïování zvolte poadovaný poèet otáèek odstøeïování (ne L). q Stisknìte tlaèítko M. 24 Po ukonèení programu Na indikaci je zobrazeno 0 nebo Je-li na indikaci zobrazeno 0: q nastavte voliè programu na Vyp. . Je-li na indikaci zobrazeno : q Nastavte voliè programu na Odèerpání, Odstøeïování nebo Máchání. . Vyjmìte prádlo q Uzavøete vodovodní kohoutek. Jestlie není mono vkládací dvíøka otevøít: vyèkejte 2 minuty (bezpeènostní funkce je aktivní) nebo jestlie jste zvolili L, nachází se v praèce jetì voda. Zvolte program Odèerpání nebo Odstøeïování a stisknìte tlaèítko M. Pozor Popøípadì odstraòte z pracího bubnu a pryového tìsnìní cizí pøedmìty (napø. mince, kanceláøské sponky atd. ) nebezpeèí tvorby rzi!q Vkládací dvíøka nechte pootevøená, aby mohl vnitøní prostor praèky vyschnout. 25 Zvlátní pouití Namáèení q Vlote prádlo stejné barvy. q Naplòte do komory II namáèecí prostøedek podle údajù výrobce. [. . . ] q Po pøipojení: Naplno otevøete vodovodní kohoutek a pøezkouejte tìsnost pøipojovacích míst. min. 10 mm 45 Odtok vody Pozor Odtokovou hadici nemaèkejte nebo nenatahujte. Výkový rozdíl mezi plochou ustavení a odtokem: nejvýe 100 cm. Odtok do sifonu: q Pøipojovací místa zajistìte hadicovým tømenem, (Ø 24-40 mm (specializované prodejny). Odtok do umývadla: Pozor Odtoková zátka nesmí uzavøít odtokový otvor umývadla. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky BOSCH WFC2065OE

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu BOSCH WFC2065OE bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag