Návod k použití BOSCH WFC1665OE

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce BOSCH WFC1665OE. Doufáme, že uživatelská příručka pro BOSCH WFC1665OE bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku BOSCH WFC1665OE.


BOSCH WFC1665OE : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (4698 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   BOSCH WFC1665OE annexe 1 (744 ko)
   BOSCH WFC1665OE (736 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze BOSCH WFC1665OE

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Maxx 40 WFC 1665 cs Návod k pouití a pokyny k instalaci Obsah Návod k pouití Pokyny pro likvidaci . Ochrana ivotního prostøedí / Pokyny pro úsporu . Pøíprava prádla, roztøídìní a vloení . Umístìní, pøipojení a pøeprava . [. . . ] Svítí indikaèní árovka "d". Bude zobrazen "Ready in". q V pøípadì potøeby stisknìte tlaèítko(a) pro pøídavnou(é) funkci(e). q V pøípadì potøeby zvolte "Start in". Po uplynutí èasu nastaveného v "Start in" se program automaticky spustí. 22 q Stisknìte tlaèítko "M". Program se spustí. Zmìna programu Jestlie jste nedopatøením zvolili nesprávný program: q Nastavte voliè programu na "Vyp. ". q Nastavte voliè programu na novì zvolený program. Svítí indikaèní árovka "d". q V pøípadì potøeby zvolte tlaèítkem "Start in" nový "Start in". stlaète tlaèítko "M". Pøeruení programu Jestlie chcete nìjaký program pøedèasnì ukonèit: q Nastavte voliè programu na "Vyp. ". q Nastavte voliè programu na "Odèerpání" nebo "Odstøeïóvání". Svítí indikaèní árovka "d". q Stisknìte tlaèítko "M". 23 Po ukonèení programu Na indikaci je zobrazeno "0" nebo " ". Je-li na indikaci zobrazena "0": q Nastavte voliè programu na "Vyp. ". Je-li na indikaci zobrazeno " ": q Zvolte pøídavný program ("Odèerpání", "Odstøeïóvání" nebo "Máchání"). q Po ukonèení pøídavného programu nastavte voliè programu na "Vyp. ". Vyjmutí prádla q Vodovodní kohoutek uzavøete. Jestlie není mono vkládací dvíøka otevøít: vyèkejte 2 minuty (bezpeènostní funkce je aktivní) nebo jestlie jste zvolili "L", nachází se v praèce jetì voda. Zvolte program "Odèerpání" nebo "Odstøeïóvání" a stisknìte tlaèítko "M" q Vyjmìte prádlo. Pozor Popøípadì odstraòte z pracího bubnu a pryového tìsnìní cizí pøedmìty (napø. mince, kanceláøské sponky atd. ) nebezpeèí tvorby rzi!q Vkládací dvíøka nechte pootevøená, aby mohl vnitøní prostor praèky vyschnout. 24 Zvlátní pouití Namáèení q Vlote prádlo stejné barvy. q Naplòte do komory II namáèecí prostøedek podle údajù výrobce. q Nastavte voliè programu na "Barevné 30 °C". Svítí indikaèní árovka "d". [. . . ] Pøi vyím tlaku vody je nutné namontovat redukèní ventil. Pøipojení pøívodní hadice vody: q na zadní stìnu praèky a . . . q na vodovodní kohoutek. q Po pøipojení: Naplno otevøete vodovodní kohoutek a pøezkouejte tìsnost pøipojovacích míst. min. 10 mm 42 Odtok vody Pozor Odtokovou hadici nemaèkejte nebo nenatahujte. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky BOSCH WFC1665OE

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu BOSCH WFC1665OE bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag