Návod k použití BOSCH WAS24460BY

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce BOSCH WAS24460BY. Doufáme, že uživatelská příručka pro BOSCH WAS24460BY bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku BOSCH WAS24460BY.


BOSCH WAS24460BY : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2437 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze BOSCH WAS24460BY

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Vae praèka Blahopøejeme rozhodli jste se pro moderní, kvalitativnì vysoce hodnotný domácí spotøebiè znaèky Bosch. Praèka se vyznaèuje malou spotøebou vody a energie. U kadé praèky, která opoutí ná závod je peèlivì pøezkouena její funkènost a bezchybný stav. Stanovené pouití J výhradnì k pouití v domácnosti, J k praní textilií vhodných pro praní v praèkách v pracím roztoku, J k provozu se studenou pitnou vodou a bìnými pracími prostøedky a prostøedky pro oetøení, ktere jsou vhodné k pouití v praèkách. - Udrujte domácí zvíøata v dostateèné vzdálenosti od praèky! Pøíprava Odborná instalace podle samostatného Návodu k instalaci. Pøed prvním praním proveïte jednou praní bez prádla -> strana 6. Praní Zásuvka na prací prostøedek Vyjmutí prádla Otevøete vkládací dvíøka a vyjmìte prádlo. [. . . ] Jakmile nateèe voda: Naplòte roztok krobu do komory I. Namáèení Ochrana ivotního prostøedí/ Pokyny pro úsporu - Vyuívejte maximálního mnoství prádla pøísluného programu. - Normálnì zneèistìné prádlo perte bez pøedpírky. - Místo vyváøka/barevné 90 °C zvolte program barevné eco 60 °C a pøídavnou funkci v (Skvrny). Srovnatelné vyprání s podstatnì nií spotøebou energie. - Dávkujte prací prostøedek podle údaje výrobce a tvrdosti vody. - Bude li prádlo následovnì sueno v suièce prádla, zvolte otáèky odstøedìní podle návodu výrobce suièky. Barvení/Odbarvování V praèce neprovádìjte barvení/odbarvování prádla. nastavte na S Tlaèítkové signály 1 krok doprava drte navoleno a . . . nebo pøeruit U programù s vysokou teplotou konec nejprve: - Nechejte prádlo vychladnout: Zvolte máchání. U programù s nií teplotou: - Zvolte odstøedìní nebo odèerpání. Nastavení hlasitosti pro . . . + 1 krok doprava uvolnìte Zvolte M Start/Pause (Start/Pauza) Vloka pro tekuté prací prostøedky Odkazové signály podle modelu Pro dávkování tekutých pracích prostøedkù umístìte vloku. - Vyndejte úplnì zásuvku pro prací prostøedky, > strana 8. Nepouívejte vloku (posuòte nahoru): - u gelovitých pracích prostøedkù a pracích prakù, - u programù s pøedpírkou a opcí Á (Hotovo za). pøímo Å - 90 1-24h L - 1600* °C (teplota) Zvolte teplotu (Å = studená) Zvolte otáèky odstøedìní (* podle modelu) nebo L (Máchání stop = bez odstøedìní) Zobrazení k prùbìhu programu: praní, máchání, odstøedìní, konec Á (Hotovo za) Konec programu za B (ot. /min) Voliè programu k zapnutí a vypnutí praèky a k volbì programu. Lze otáèet v obou smìrech. Praní Nastavení hlasitosti* * zvolte event. nìkolikrát 1 krok doprava Nastavení hlasitosti* * zvolte event. nìkolikrát nastavte na S Zobrazení stavu Q K B -0- P (Pøedpírka), X (Skvrny), R (Voda plus), e (Snadné ehlení); pro zejména citlivou pokoku, delí praní pøi zvolené teplotì, vyí hladina vody, pøídavný máchací proces P (Pøedpírka), X (Skvrny), R (Voda plus), e (Snadné ehlení); redukované odstøedìní pøi máchání a koneèné odstøedìní P (Pøedpírka), X (Skvrny), R (Voda plus), e (Snadné ehlení); rùzné druhy prádla lze prát spoleènì P (Pøedpírka), X (Skvrny), R (Voda plus), e (Snadné ehlení); pouze nábìh odstøeïování mezi máchacími procesy P (Pøedpírka), X (Skvrny), R (Voda plus), e (Snadné ehlení) P (Pøedpírka), X (Skvrny), R (Voda plus), e (Snadné ehlení) P (Pøedpírka), X (Skvrny), R (Voda plus), e (Snadné ehlení) WAS24460BY 1106 9000 165 492 Oetøování - Nebezpeèí úrazu elektrickým proudem!Nepouívejte ádná rozpoutìdla! Údrba Èerpadlo pracího roztoku 1. Otevøete a sundejte servisní záklopku. Nebezpeèí opaøení!Zavøete vodovodní kohoutek! Plá praèky, ovládací panel Utøete mìkkým, vlhkým hadrem. Nepouívejte ádné drhnoucí èisticí prostøedky. Okamitì odstraòte zbytky pracího prostøedku a èistièe. Èistìní proudem vody je zakázáno. vhodný také pro ruènì prané hedvábí; redukované odstøedìní pøi máchání a koneèné odstøedìní Nastavte voliè programu na vyp. , vytáhnìte síovou zástrèku. krátký program cca 15 minut, vhodný k osvìení Co dìlat, kdy . . . - Pevnì utáhnìte roubení pøítokové hadice. [. . . ] záclony) Nemaèkavé textilie z bavlny, lnu, syntetických nebo smìsových tkanin Nemaèkavé textilie z bavlny, lnu, syntetických nebo smìsových tkanin Praèka cs Odolné textilie z bavlny nebo smìsových tkanin Ruènì nebo v praèce prané textilie z vlny nebo s podílem vlny viz také strana 6 Prací buben Nechejte vkládací dvíøka otevøená, aby buben uschnul. Rezavé skvrny - pouijte bezchlórový èisticí prostøedek, ádnou ocelovou vlnu. Odstranìní vodního kamene ádné prádlo v praèce!Pøi správném dávkování pracího prostøedku není nutné. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky BOSCH WAS24460BY

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu BOSCH WAS24460BY bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag