Návod k použití BOSCH SRV33A13

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce BOSCH SRV33A13. Doufáme, že uživatelská příručka pro BOSCH SRV33A13 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku BOSCH SRV33A13.


BOSCH SRV33A13 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2463 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   BOSCH SRV33A13 annexe 1 (790 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze BOSCH SRV33A13

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Household Appliances 9000 069 308 (8205) cs Návod k pouití a pokyny Internet:http://www. bosch hausgeraete. de Bosch Info Team: DE Tel. Zaøízení ke zmìkèování vody . . cs Bezpeènostní pokyny Pøi dodání Okamitì zkontrolujte obal a myèku nádobí z hlediska pokození pøi transportu. Neuvádìjte pokozenou myèku nádobí do provozu, nýbr se spojte s Vaím dodavatelem. [. . . ] v koi na pøíbory, komoøe pro mycí prostøedek atd. ). Dbejte na to, aby také pøi pouívání TABS bylo víko mycího prostøedku uzavøeno. Pøi reklamacích, které s pouitím tìchto prostøedkù pøímo souvisejí, nemùe být z naí strany poskytnuta ádná záruka! 16 cs Pøehled programù V tomto pøehledu je vyobrazen max. Pøísluné programy Vaeho spotøebièe si, prosím, zjistìte na ovládacím panelu. Druh nádobí napø. porcelán, Nechou hrnce, pøíbory, lostivé sklenice atd. od polévek, nákypù, omáèek, brambor, tìstovin, rýe, vajec, peèených jídel mnoho silnì ulpívající Smíchané polévek, brambor, tìstovin, rýe, vajec, peèených jídel málo kávy, koláèù, mléka, salámu, studených nápojù, salátù velmi málo Mnoství zbytkù pokrmù Stav zbytkù pokrmù Mycí program Osprcho vání, bude-li nádobí k umytí uloeno v myèce nádobí více dnù. málo ulpívající Intenzivnì Normálnì 70 ° 65 ° Eco 50 ° Rychle 35 ° Pøedmytí Prùbìh programu Pøedmytí 50 ° Mytí 70 ° Mezimytí Mezimytí Mezimytí Letìní 70 ° Suení Pøedmytí Mytí 65 ° Mezimytí Mezimytí Letìní 70 ° Suení Pøedmytí Mytí 50 ° Mezimytí Letìní 65 ° Suení Mytí 35 ° Mezimytí Letìní 55 ° Pøedmytí Volba programu Podle druhu nádobí a mnoství, popø. stavu zbytkù jídla mùete v pøehledu programù najít pøesné pøiøazení potøebného programu. Pøísluná programová data najdete v krátkém návodu. 17 cs Mytí nádobí Tip na úsporu Pøi ménì naplnìné myèce nádobí èasto staèí nejblií slabí program. Ukonèení programu Program je ukonèen, kdy se rozsvítí ukazatel ukonèení programu 3 a ukazatele probìhlého programu. Souèasnì bude konec programu akusticky indikován tónem bzuèáku. Tuto funkci je moné zmìnit následujícím zpùsobem: Drte stisknuté funkèní tlaèítko C a zapnìte hlavní vypínaè 1 . Kadým stisknutím funkèního tlaèítka C se tón bzuèáku zmìní ve 4 stupních (od vypnutého po hlasitý). Nastavení je uloeno do pamìti. Programová data Programová data najdete v krátkém návodu. Vlivem: rùzného mnoství nádobí, teploty pøívodní vody, tlaku ve vodovodním potrubí, teploty okolí, tolerancí síového napìtí, a tolerancí podmínìných myèkou nádobí (napø. teplotou, mnostvím vody, . . . ) mùe dojít k vìtím odchylkám. Hodnoty spotøeby vody jsou vztaené na nastavenou hodnotu tvrdosti vody 2. Vypnutí myèky nádobí Nìkolik minut po ukonèení programu: Po ukonèení programu otevøete dvíøka. Po vychladnutí vyndejte nádobí. Zapnutí myèky nádobí Otevøete úplnì vodovodní kohout. Rozsvítí se ukazatelé naposledy zvoleného programu. Tento program také bude probíhat, pokud nebude stisknuto jiné programové tlaèítko 6 . Program se automaticky spustí. 18 cs Pøeruení programu Dvíøka otevøete opatrnì, nebo hrozí nebezpeèí, e voda ze spotøebièe vystøíkne. Úplnì je otevøete teprve tehdy, kdy se ostøikovací rameno ji více nepohybuje. Jestlie se program nachází ji ve fázi Suení, budete prostøednictvím akustického signálu upozornìni na to, abyste dvíøka zase zavøeli nebo program ukonèili. Pøi teplovodní pøípojce nebo byla-li myèka nádobí ji ohøátá a dvíøka spotøebièe otevøená, nechejte dvíøka nejprve nìkolik minut pøivøená, døíve ne je zavøete. [. . . ] Dbejte pøitom na bezpeènou stabilitu myèky nádobí. Pøípojka odpadní vody Potøebné pracovní kroky si pøevezmìte z montáního návodu, pøípadnì namontujte sifón s odtokovým hrdlem. Hadici odpadní vody pøipojte pomocí pøiloených souèástí na odtokové hrdlo sifónu. Dbejte na to, aby hadice odpadní vody nebyla pøelomená, zmáèknutá nebo propletená. (Dbejte na to, aby uzavírací víèko nezabránilo odtékání odpadní vody!) Demontá Také zde je dùleité poøadí èinností: jako první zásadnì odpojte myèku nádobí od elektrické sítì. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky BOSCH SRV33A13

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu BOSCH SRV33A13 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag