Návod k použití BOSCH SGD45E05EU

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce BOSCH SGD45E05EU. Doufáme, že uživatelská příručka pro BOSCH SGD45E05EU bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku BOSCH SGD45E05EU.


BOSCH SGD45E05EU : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1134 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   BOSCH SGD45E05EU annexe 1 (1360 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze BOSCH SGD45E05EU

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Household Appliances 9000 171 132 (8603) cs Návod k pouití a pokyny Internet:http://www. bosch hausgeraete. de Bosch Info Team: DE Tel. DTAG) cs Obsah 4 6 7 8 9 10 11 13 15 Pøehled programù . Zaøízení ke zmìkèování vody . . cs Bezpeènostní pokyny Pøi dodání Okamitì zkontrolujte obal a myèku nádobí z hlediska pokození pøi transportu. [. . . ] Program se automaticky spustí. Pøeruení programu (Reset) Pouze pøi zapnutém hlavním vypínaèi: Otoète programový voliè na pozici Reset. Po ukonèení vypnìte hlavní vypínaè 1 . K novému sputìní otoète programový voliè 3 na poadovaný program. Program se automaticky spustí. Ukazatel zbývající doby chodu Po startu se na displeji zobrazí oèekávaná doba trvání programu. Doba trvání programu je ovlivnìna teplotou vody, mnostvím nádobí a rovnì stupnìm zneèistìní. Zmìnou tìchto podmínek se mùe délka programu (v závislosti na zvoleném programu) silnì mìnit. Protoe toto ovlivnìní bude rozpoznáno teprve bìhem prùbìhu programu, mùe tím dojít k vìtím èasovým skokùm. Zmìna programu Po zapnutí myèky nádobí je bìhem 2 minut moná zmìna programu. Pokud by potom byla nutná zmìna programu, budou ji zapoèaté èásti programu (napø. Novì zobrazený zbytkový èas se skládá ze sumy zbytkového èasu pøedcházející èásti programu a zbytkového èasu novì zvoleného programu. 18 cs Intenzivní suení * * u nìkterých modelù Aktivováním funkce "Intenzivní suení" obdríte pøi vech programech vyí teplotu pøi letìní a tím také lepí výsledek suení. (Pøi vyích teplotách dávejte pozor na choulostivé èásti nádobí). Drte stisknuté tlaèítko B a zapnìte hlavní vypínaè 1 . Na èíslicovém ukazateli 8 se rozsvítí (ZAP) nebo (VYP) a a tlaèítko B bliká. Ke zmìnì nastavení stisknìte tlaèítko B . Vypnìte hlavní vypínaè 1 ; nastavení zùstane uloeno. Pøídavné funkce * * u nìkterých modelù nastavitelné pomocí tlaèítek pøídavných funkcí 4 . Namoèení * Pøídavný program Namoèení probíhá pøed hlavním programem. V tomto pøídavném programu je moné ve spodním koi nádobí, napø. Poadujete-li namoèení, musíte pøed sputìním programu provést pøídavnou volbu stisknutím tlaèítka Namoèení. Doporuèuje se nasypání cca 5 g mycího prostøedku na dvíøka. * Zkrácení èasu / Úspora èasu Stisknutím tlaèítka Zkrácení èasu budou zkráceny fáze suení a doby mytí. Mycí a suicí výkon bude vlivem zkrácení èasu sníený. Polovièní náplò* Máte-li na mytí pouze malé mnoství nádobí (napø. sklenice, álky, talíøe), mùete zapnout polovièní náplò. Pøi pøídavné funkci Polovièní náplò se etøí voda, energie a èas. K mytí nadávkujte do komory pro mycí prostøedek trochu ménì mycího prostøedku ne se doporuèuje pøi kompletním naplnìní spotøebièe. Extra dry* Po stisknutí tlaèítka Extra dry bude u vech programù vyí teplota pøi letìní a tím také lepí výsledek suení. [. . . ] Obal a jeho èásti nepøenechávejte hrajícím si dìtem. Nebezpeèí uduení vlivem skládaných kartónù a fólií. Likvidace vyslouilých spotøebièù Uèiòte doslouilé myèky nádobí okamitì nepouitelnými, aby se tím vylouèily pozdìjí úrazy. Dopravte myèku nádobí k øádné likvidaci. Varování Dìti se mohou v myèce nádobí zavøít (nebezpeèí uduení) nebo se dostat do jiných nebezpeèných situací. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky BOSCH SGD45E05EU

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu BOSCH SGD45E05EU bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag