Návod k použití BOSCH PKX875T02 annexe 1

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce BOSCH PKX875T02. Doufáme, že uživatelská příručka pro BOSCH PKX875T02 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku BOSCH PKX875T02.


BOSCH PKX875T02 annexe 1: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (876 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   BOSCH PKX875T02 (453 ko)
   BOSCH PKX875T02 annexe 1 (478 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze BOSCH PKX875T02annexe 1

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 36-64 Instrukcja obs³ugi Návod k pouití PKX 87. . 9000077176 B300885 1 PKX 87. . ø 18 ø 35/14, 5 ø 18/12 ø 27, 5/21/14, 5 ø 20/14, 5 Ø = cm 2 Spis treci Na co nale¿y zwracaæ uwagê . W³¹cznik g³ówny z zabezpieczeniem przed dzieæmi . Automatyczne wy³¹czanie p³yty z w³asnym sterowaniem . [. . . ] im wiêkszy i grubszy przygotowywany produkt, tym mniej powstaje akrylamidu. Frytkowanie Temperatura t³uszczu do frytkowania nie powinna przekraczaæ175 ºC. Temperaturê nale¿y zmierzyæ dodatkowym termometrem do mierzenia temperatury t³uszczu. Nale¿y frytkowaæ mo¿liwie krótko (a¿ frytkowany kolor bêdzie mia³ kolor z³oto-br¹zowy). Nale¿y uwa¿aæ na stosunek iloci frytkowanego produktu do iloci t³uszczu: 1:10 do maks. Kawa³ki pokrojone ze wie¿ych, obranych z ³upiny ziemniaków nale¿y przed frytkowaniem przez godzinê moczyæ w wodzie. Sma¿enie na patelni: Ziemniaki sma¿one robiæ z ziemniaków gotowanych. Do sma¿enia ziemniaków surowych u¿ywaæ margaryny zamiast oleju lub oleju z niewielk¹ iloci¹ margaryny. Do kontroli temperatury powierzchniowej w patelni przydatny jest termometr powierzchniowy (np. Gdy temperatura w patelni osi¹gnie 150 ºC, prze³¹czyæ z powrotem na wymagany stopieñ mocy grzania. 1 Broszura informacyjna "Acrylamid" wydana przez aid i BMVEL, Stan:12/02, Internet: http://www. aid. de. 2 Komunikat prasowy 365 BMVEL z dnia 4. 12. 2002, Internet: http://www. verbraucherministerium. de. 35 Obsah Na co musíte dávat pozor . 38 38 38 40 41 42 42 44 44 44 45 46 46 47 49 49 50 50 51 52 52 54 55 55 56 58 36 Obsah Vypnutí potvrzování zadání . 58 59 59 59 60 60 62 62 63 63 64 37 Na co musíte dávat pozor Pøeètìte si prosím pozornì tento návod k pouití. Jen poté budete moci svoji varnou desku bezpeènì a správnì obsluhovat. Návod k pouití a montání návod, stejnì jako doklad s údaji o spotøebièi, dobøe ulote. Pokud spotøebiè pøedáváte dále, tyto podklady k nìmu pøilote. Pøed vestavbou kody pøi transportu Po vybalení zkontrolujte varnou desku. Pokud byla spotøebièi zpùsobena koda pøi transportu, nesmí být pøipojen. Varnou desku smí pøipojit pouze koncesovaný odborník. U kod zpùsobených patným pøipojením odpadá nárok na záruku. Elektrické pøipojení Bezpeènostní pokyny Tento spotøebiè je urèen pouze pro pouití v domácnosti. Varnou desku pouívejte výhradnì k pøípravì pokrmù. Pøehøátý olej nebo tuk se rychle vznítí. Nádobí nechte na varné zónì vychladnout. [. . . ] Také uvedená servisní centra Vám ráda sdìlí kontakt na servisní støedisko ve Vaí blízkosti. Èíslo E a èíslo FD Pokud kontaktujete ná servis, uveïte prosím èíslo výrobku (èíslo E) a výrobní èíslo (èíslo FD) Vaeho spotøebièe. Typový títek s èísly naleznete v dokladu s údaji o spotøebièi. Akrylamid v potravinách O kodlivosti akrylamidu v potravinách nyní odborníci vánì diskutují. Na bázi aktuálních výsledkù výzkumu jsme pro Vás sestavili tento informaèní leták. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky BOSCH PKX875T02

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu BOSCH PKX875T02 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag