Návod k použití BOSCH PKV875T01

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce BOSCH PKV875T01. Doufáme, že uživatelská příručka pro BOSCH PKV875T01 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku BOSCH PKV875T01.


BOSCH PKV875T01 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (726 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze BOSCH PKV875T01

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 38-40 Instrukcja obs³ugi Návod k pouití PKV 97. . ø 26, 5/17 ø 23/18 ø 18 ø 10 ø 20/14, 5 ø 18/12 ø 14, 5 ø 10 Ø = cm 2 Spis treci Na co nale¿y zwracaæ uwagê . 5 5 5 7 9 9 11 13 W³¹cznik g³ówny z zabezpieczeniem przed dzieæmi . Automatyczne wy³¹czanie p³yty z w³asnym sterowaniem . [. . . ] Gdy temperatura w patelni osi¹gnie 150 ºC, prze³¹czyæ z powrotem na wymagany stopieñ mocy grzania. 1 Broszura informacyjna "Acrylamid" wydana przez aid i BMVEL, Stan:12/02, Internet: http://www. aid. de. 2 Komunikat prasowy 365 BMVEL z dnia 4. 12. 2002, Internet: http://www. verbraucherministerium. de. 37 Obsah Na co musíte dávat pozor . 40 40 42 44 46 47 48 48 50 51 53 54 55 56 57 59 60 61 Poznání spotøebièe . 44 Hlavní vypínaè s dìtskou pojistkou . 60 Funkce automatického èasového omezení . 63 38 Obsah Vypnutí potvrzování zadání . 64 64 65 67 Co dìlat v pøípadì závady?69 39 Na co musíte dávat pozor Pøeètìte si prosím pozornì tento návod k pouití. Jen poté budete moci svoji varnou desku bezpeènì a správnì obsluhovat. Návod k pouití a montání návod, stejnì jako doklad s údaji o spotøebièi, dobøe ulote. Pokud spotøebiè pøedáváte dále, tyto podklady k nìmu pøilote. Pøed vestavbou kody pøi transportu Po vybalení zkontrolujte varnou desku. Pokud byla spotøebièi zpùsobena koda pøi transportu, nesmí být pøipojen. Varnou desku smí pøipojit pouze koncesovaný odborník. U kod zpùsobených patným pøipojením odpadá nárok na záruku. Elektrické pøipojení Bezpeènostní pokyny Tento spotøebiè je urèen pouze pro pouití v domácnosti. Varnou desku pouívejte výhradnì k pøípravì pokrmù. Pøehøátý olej nebo tuk se mohou vznítit. Jestlie ohøíváte tuk nebo olej, zùstaòte v blízkosti. Nádobí nechte na varné zónì vychladnout. Pøehøátý olej a tuk 40 Horké varné zóny Horkých varných zón se nedotýkejte. Ukazatel zbytkového tepla varuje pøed horkými varnými zónami. Na varnou desku nikdy neodkládejte hoølavé pøedmìty. Pokud se pod varnou deskou nachází zásuvka, nesmíte v ní skladovat ádné hoølavé pøedmìty nebo spreje. Pøívodní kabely elektrických spotøebièù se nesmìjí dotýkat horkých varných zón. [. . . ] Èíslo E a èíslo FD Pokud kontaktujete ná servis, uveïte prosím èíslo výrobku (èíslo E) a výrobní èíslo (èíslo FD) Vaeho spotøebièe. Typový títek s èísly naleznete v dokladu s údaji o spotøebièi. 68 Akrylamid v potravinách O kodlivosti akrylamidu v potravinách nyní odborníci vánì diskutují. Na bázi aktuálních výsledkù výzkumu jsme pro Vás sestavili tento informaèní leták. Akrylamid v potravinách nevzniká zneèitìním zvnìjku. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky BOSCH PKV875T01

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu BOSCH PKV875T01 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag