Návod k použití BOSCH PCM 7 S

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce BOSCH PCM 7 S. Doufáme, že uživatelská příručka pro BOSCH PCM 7 S bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku BOSCH PCM 7 S.


BOSCH PCM 7 S : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (12497 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze BOSCH PCM 7 S

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] ­ Pi instalaci musí být mycka odpojena od elektrické sít. ­ Zkontrolujte, zda uzemnní elektiny Vasí domácnosti odpovídá pedpism. ­ Parametry elektrické sít musí odpovídat údajm uvedeným na typovém stítku mycky. ­ Umlohmotné díly a síový pívod chrate ped vysokými teplotami (kuchyn, atd. . . ). [. . . ] Také hliníkový nebo stíbrný dekor na skle mze zmnit barvu nebo vyblednout. Do mycky nepatí savé materiály, jako mycí houby a utrky. Doporucení: Kupujte pouze nádobí, u nhoz je potvrzena vhodnost mytí v mycce. Upozornní Nádobí, znecistné popelem, voskem, mazacím tukem nebo barvou se nesmí v mycce mýt. Poskození skla a nádobí Píciny: ­ Druh skla a postup pi jeho výrob. Doporucení: ­ Pouzívejte sklo a porcelán, oznacené výrobcem jako vhodné pro mytí v mycce. ­ Pouzívejte mycí prostedek, který je výrobcem oznacen jako setrný k nádobí, informujte se u výrobce mycího prostedku. ­ Volte programy s nejnizsí moznou teplotou a nejkratsí dobou trvání programu. ­ Abyste zabránili poskození, vyndejte co nejdíve po ukoncení programu sklo a píbory z mycky. Ulození nádobí Umístní nádobí Velké zbytky jídla z nádobí odstrate. Oplachování pod tekoucí vodou ped mytím v mycce není nutné. Nádobí ukládejte následovn: ­ sálky, sklenice, hrnce a pod. , ukládejte dnem vzhru, ­ nádobí vypouklé nebo s prohlubní ukládejte sikmo, aby voda mohla odtéci, ­ nádobí musí stát pevn a nesmí se kývat, ­ nádobí nesmí bránit otácení obou ostikovacích ramen. Velmi malé kusy nádobí v mycce nemyjte, snadno by mohly vypadnout z kos. Pokud chcete otevít víko stisknte tlacítko umístné nad zásobníkem na mycí prostedek. Zásobník na mycí prostedek se bhem procesu mytí otevírá automaticky a ve správný cas uvoluje mycí prostedek. Po ukoncení programu zstává zásobník na mycí prostedek stále otevený. Po naplnní mycího prostedku do zásobníku na mycí prostedek, stisknutím uzavete víko az uzávr slysiteln zaklapne. ­ je nádobí po skoncení programu znacn mokré, ­ je povrch nádobí pokryt vápenným povlakem. Pi reklamacích, které jsou v pímé souvislosti s tmito prostedky, nemzeme plnit garancní závazky! 12 13 Pehled program V tomto pehledu je uveden max. Píslusné programy Vaseho spotebice si prosím zjistte na ovládacím panelu. Mytí nádobí Zapnutí mycky ­ Pesvdcte se, ze se ostikovací ramena mohou voln pohybovat. ­ Na programovém volici nastavte program (otácejte pouze doprava). ­ Zapnte hlavní vypínac 2 Konec programu Program je ukoncen, kdyz se jiz neozývá zvuk cerpadla a kdyz se programový volic dostal do své výchozí pozice 0 (A). Druh nádobí nap. Druh zbytk jídla nap. Smísené Polévky, nákypy, omácky, brambory, tstoviny, rýze, vejce, pecená jídla Káva, buchty, mléko, uzeniny, stud. nápoje, saláty Mnozství zbytk jídla Stav nádobí mnoho siln znecistné normáln bzn/siln znecistné málo bzn znecistné velmi málo choulostivé / / málo znecistné Pro spláchnutí zbytk nebo pro osprchování, kdyz nádobí k mytí zstalo nkolik dn uschováno v mycce . ­ Zvolený program probíhá. Pozor Pokud se programový volic 3 jednou úpln otocí ve smru hodinových rucicek, oteve se zásobník na mycí prostedek a jeho obsah se vyprázdní. Výjimka: Program "pedmytí" je ukoncen po dosazení oznacení "B". [. . . ] Klepání pi mytí ­ Nádobí není správn ulozeno. Tlukot plnícího ventilu ­ Je zpsoben instalací potrubí vody a nemá vliv na funkci mycky. Tlukot nelze odstranit. . . . na nádobí Na nádobí zstávají pilepené zbytky jídla. ­ Nádobí bylo nesprávn ulozené a proud vody nezasáhl vsechny plochy. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky BOSCH PCM 7 S

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu BOSCH PCM 7 S bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag