Návod k použití BOSCH KUL15A40

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce BOSCH KUL15A40. Doufáme, že uživatelská příručka pro BOSCH KUL15A40 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku BOSCH KUL15A40.


BOSCH KUL15A40 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1184 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze BOSCH KUL15A40

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] KUL. . /KUR. . cs Návod k pouití 9000 429 136 (8911) cs Obsah Pokyny k likvidaci . Odstranìní malých poruch vlastními silami . 10 10 11 11 11 12 13 13 14 16 cs Pokyny k likvidaci x Likvidace obalu Obal chrání Vá spotøebiè pøed pokozením pøi pøepravì. Vechny pouité materiály jsou ekologicky nezávadné a opìtovnì pouitelné. [. . . ] Z odtokového lábku teèe kondenzaèní voda k chladícímu stroji, kde se odpaøuje. Uspoøádání potravin Dbejte na chladící zóny v chladícím prostoru! Vlivem cirkulace vzduchu v chladícím prostoru vzniknou zóny rozdílného chladu. S Nejstudenìjí zóna jsou na zadní stìnì ve vnitøním prostoru a na nejspodnìjích odkládacích plochách. Obrázek 4 Upozornìní: Choulostivé potraviny, (napø. ryby, salámy, maso) ukládejte do nejstudenìjích zón. S Nejteplejí zóna je na dveøích úplnì nahoøe. Upozornìní: V nejteplejí zónì ukládejte napø. Pøi servírování si sýr zachová aroma a máslo zùstane mazatelné. 7 cs Pøi uspoøádání potravin dodrujte Uspoøádejte potraviny dobøe zabalené nebo pøikryté. Tím zùstane zachováno aroma, barva a èerstvost. Kromì toho se zabrání pøenosu chuti a zabarvení umìlohmotných dílù. Doporuèujeme, uspoøádat potraviny následovnì: S V mrazáku*: Hlubocezmrazené pokrmy, kostky ledu, zmrzlina. S Na odkládacích plochách v chladicím prostoru (shora dolù): Peèivo, hotové pokrmy, mléèné výrobky, maso a salámy. S V nádobách na zeleninu: Zelenina, salát, ovoce. S Ve dveøích (smìrem shora dolù): máslo, sýry, vajíèka, tuby, malé láhve, velké láhve, mléko, balené ávy. Vybavení chladícího prostoru Odkládací plochy Obrázek 5 Odkládací plochy vnitøního prostoru mùete podle potøeby mìnit: zatáhnìte za odkládací plochu smìrem dopøedu, spuste ji a sklopte na stranu. K uloení láhví je mono odkládací plochu nasadit ikmo Obrázek 6/A. Nastavte pøitom pøední odkládací plochu o jeden záøez výe Obrázek 6/B. Nádoby Obrázek 7 Vechny nádoby dveøí mùete vyjmout. Odkládací plocha Vario Obrázek 8 Pøední polovina odkládací plochy Vario se nechá posunout smìrem dozadu. Tím mùete na pod ní leící odkládací ploe odstavovat vysoké chlazené zboí (napø. Nádoba na zeleninu Obrázek 9 K plnìní nádoby na zeleninu stáhnìte nad ní leící odkládací plochu smìrem dopøedu. Drák láhví Obrázek 0 Drák láhví zabraòuje pøevrhnutí láhví pøi otevírání a zavírání dveøí. Uitný objem Údaje k uitnému obsahu naleznete na typovém títku Vaeho spotøebièe. 8 * pouze u spotøebièù s mrazicím boxem cs Indikaèní nálepka OK není u vech modelù Pomocí teplotní kontroly OK lze zjistit teploty nií ne +4 °C. Nastavte postupnì nií teplotu, pokud na indikaèní nálepce není zobrazeno OK. Upozornìní Pøi uvedení spotøebièe do provozu to mùe trvat a 12 hodin, ne je teplota dosaena. Mrazící box* Pouití mrazícího boxu Obrázek q S K uloení zmraených potravin S K pøípravì kostek ledu S Ke zmrazování malých mnoství potravin Upozornìní: Poklesne-li teplota okolí pod + 16 °C, zapíná se chladící stroj zøídka. [. . . ] Uvolnìte zmraené zboí tupým pøedmìtem. Neoddìlujte je noem nebo pièatým pøedmìtem. Mùete tím pokodit trubku chladiva nebo umìlohmotný povrch. Dbejte vdy na to, aby se dveøe mrazícího boxu správnì zavøely. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky BOSCH KUL15A40

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu BOSCH KUL15A40 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag