Návod k použití BOSCH KU14LA41

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce BOSCH KU14LA41. Doufáme, že uživatelská příručka pro BOSCH KU14LA41 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku BOSCH KU14LA41.


BOSCH KU14LA41 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (236 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze BOSCH KU14LA41

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] S Helyezze rá az ajtót a felsõ csapágycsapra (5). Helyezze az alsó ajtócsapágyat (6) az ajtóba és csavarozza rá a házra. ábra Szerelés a számok sorrendjében. 4 hu A készülék beépítése munkalap alá A munkalap levétele után a készülék beépíthetõ egy egybefüggõ munkalap alá. ábra A munkalap levétele S Csavarja ki az asztal hátlapján található csavarokat. [. . . ] Na prestavenie skrutkovacích noièiek (3) pouite skrutkový k¾úè. S Upevnite spotrebiè na pracovnú dosku pomocou skrutiek do drevotrieskových dosiek (4), bene dostupných v obchodoch. Poznámka Vetracia mrieka nebude potrebná, ak je vzdialenos medzi pracovnou doskou a spotrebièom väèia ako 5 cm. 7 sl Preden zaènete brati, odprite, prosimo, zadnjo stran s slikami. Zamenjava varovalnega gumba na vratih aparata Slika 1 S Poloite aparat previdno na hrbtno stran. Vrata aparata (2) odprite za okrog 90° in jih snemite. Zamenjava varovalnega gumba vrat d Svarilo!Med zamenjavo varovalnega gumba vrat, ne sme aparat biti priklopljen na elektrièno omreje. Poloite aparat poevno nazaj (po potrebi podloite del embalae ali podobno). S Zgornji èep teèaja (3) prestavite na nasprotno stran. *) ni pri vseh modelih Vrata zamrzovalnega predala * Slika 2 Montaa po vrstnem redu tevilk. 8 sl Podgradnja aparata Po snemanju delovne ploèe, lahko aparat vgradite pod neprekinjeno delovno ploèo. Slika 3 Snemanje delovne ploèe S Odvijte vijake na hrbtni strani mizne ploèe. Va hladilnik potrebuje zrak Za podgradnjo je potreben preèni presek za prezraèevanje min. Za to nabavite prezraèevalno reetko z izrezom okrog 500 x 60 mm v prodajalni gradbenega materia, ali v specializirani prodajalni. S Izrez za prezraèevalno reetko nariite centrièno z aparatom na delovni ploèi. Spodnjo stran izreite poevno okrog 4 mm. S Vstavite prezraèevalno reetko in jo pritrdite. S Aparat porinite v vdolbino (2), dokler ne bo sprednji rob vrat aparata v isti ravnini z vrati sosednjih omar. Da bi zagotovili dobro prezraèevanje aparata, mora razdalja med sprednjim robom aparata in steno znaati najmanj 60 cm (pri delovni ploèi globine 60 cm bi se sprednji rob vrat aparata moral konèati natanèno v isti ravnini s sprednjim robom delovne ploèe). S S pomoèjo navojnih noic, aparat tako izravnajte, da nalega zgornji rob aparata na delovno ploèo. Za nastavitev navojnih noic (3) uporabite vijaèni kljuè. S S pomoèjo vijakov za iverko (4), ki jih dobite v trgovini, pritrdite aparat na delovno ploèo. Pripomba Prezraèevalne reetke ne rabite, èe znaa razdalja med delovno ploèo in aparatom veè kot 5 cm. 9 cs Pøed ètením si prosím odklopte poslední stránky s obrázky. Zmìna závìsu dveøí spotøebièe Obrázek 1 S Polote opatrnì spotøebiè na zadní stranu. Otevøete dveøe spotøebièe (2) na cca 90° a vyndejte je. Výmìna závìsu dveøí d Varování Bìhem výmìny závìsu dveøí nesmí být spotøebiè pøipojen na elektrickou sí. Napøed vytáhnìte síovou zástrèku. jej podlote obalovým materiálem nebo podobnì). S Pøemístìte horní loiskový èep (3) na protìjí stranu. S Pøemístìte roubovací patní desku (4) na protìjí stranu. [. . . ] S Zwróciæ uwagê na szerokoæ B wykoñczeniowej listwy przyciennej. S W³o¿yæ kratê wentylacyjn¹ i zamocowaæ. S Wtyczkê (1) w³o¿yæ do gniazdka sieciowego. S Urz¹dzenie wsun¹æ do wnêki (2) tak g³êboko, a¿ przednia krawêd drzwi urz¹dzenia zrówna siê z drzwiami meblowymi s¹siaduj¹cych szafek. Aby zapewniæ prawid³owy dop³yw i odp³yw powietrza, odleg³oæ przedniej krawêdzi urz¹dzenia od ciany powinna wynosiæ co najmniej 60 cm (przy blacie kuchennym o g³êbokoci 60 cm przednia krawêd drzwi urz¹dzenia powinna zrównaæ siê dok³adnie z przedni¹ krawêdzi¹ blatu kuchennego). [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky BOSCH KU14LA41

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu BOSCH KU14LA41 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag