Návod k použití BOSCH KIV38X20RU

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce BOSCH KIV38X20RU. Doufáme, že uživatelská příručka pro BOSCH KIV38X20RU bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku BOSCH KIV38X20RU.


BOSCH KIV38X20RU : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1470 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   BOSCH KIV38X20RU (1277 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze BOSCH KIV38X20RU

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] KIV. . ru cs pl sk Ÿc¹pº®ýåø ÿo õ®cÿæya¹aýåå Návod k pouití Instrukcja obs³ugi Návod na obsluhu 9000 577 130 (9007) ru Coªep²a¸åe ®aµa¸åø ÿo º¹åæåµaýåå . ®aµa¸åø ÿo ¢eµoÿac¸oc¹å å ÿpeªºÿpe²ªe¸åø . c¹a¸o®a xoæoªå濸å®a . ¥oª®æ÷ñe¸åe xoæoªå濸å®a . [. . . ] Polote chladicí akumulátor (je-li pøiloen) na potraviny. S Vytáhnìte síovou zástrèku nebo vypnìte pojistkový automat. S K zachycení roztáté vody vyprázdnìte prostøední zásuvku, ale nechejte ji ve spotøebièi. Obrázek w S Po odmrazení vylijte roztátou vodu nacházející se v zásuvce na zmrazené potraviny. Zbývající roztátou vodu vytøete houbou. S Zastrète opìt síovou zástrèku, zapnìte pojistkový automat. Pomoc pøi odmrazování V mrazícím prostoru postavte na podloku hrnec s horkou vodou. 29 cs etøení energie S Nemìl by být umístìn v pøímém sluneèním záøení nebo v blízkosti tepelného zdroje (napø. S Teplé pokrmy a nápoje nechte nejdøíve vychladnout. S Zmraené zboí urèené k rozmrznutí dávejte do chladícího prostoru. Vyuívejte chladu zmraeného zboí ke chlazení potravin. S Otevírejte dveøe spotøebièe tak krátce, jak je to jenom moné. S Zadní strana spotøebièe by se mìla pøíleitostnì vyèistit vysavaèem nebo tìtcem, aby se zabránilo zvýené spotøebì el. energie. Provozní hluky Úplnì normální hluky Bruèení - bìí chladicí agregát. Bublavé, bzuèivé nebo klokotavé hluky - chladivo protéká trubkami. Cvaknutí - zapínání nebo vypínání motoru. Zabránìní hluènosti Spotøebiè nestojí rovnì Postavte prosím spotøebiè pomocí vodováhy vodorovnì. Spotøebiè stojí pøi Odsuòte prosím spotøebiè od pøistaveného nábytku nebo spotøebièù. Zásuvky nebo odkládací plochy se viklají nebo jsou vzpøíèené Zkontrolujte prosím vyjímatelné díly a eventuálnì je znovu nasaïte. Láhve nebo nádoby se dotýkají Odsuòte prosím láhve nebo nádoby lehce od sebe. 30 cs Odstranìní malých poruch vlastními silami Døíve ne zavoláte servisní slubu: Zkontrolujte, zda na základì následujících pokynù nemùete poruchu odstranit sami. Náklady za poradenství prostøednictvím servisní sluby musíte pøevzít sami také bìhem záruèní doby. Porucha Nefunguje vnitøní osvìtlení. Moné pøíèiny Je vadná árovka. Odstranìní Vymìòte árovku. Vymìòte árovku (Náhradní árovka, 220 240 V støídavý proud, patice E14, wattové údaje viz vadná árovka). Pøíèí se spínaè svìtla Obrázek e/A Pøezkouejte, zda se jím nechá pohybovat. Chladnièka nemá ádný chladící výkon. Výpadek elektrického proudu; vypnul pojistkový automat; síová zástrèka není pevnì zastrèená. [. . . ] S Zadnú stranu spotrebièa príleitostne vyèistite vysávaèom alebo tetcom, aby ste zabránili vyej spotrebe elektrického prúdu. Prevádzkové zvuky Úplne bené zvuky Bzuèanie - beí chladiaci agregát. Bublanie, bzuèanie alebo kloktanie chladiaci prostriedok preteká rúrkami. Cvaknutie - motor sa zapne alebo vypne. Zabránenie hluènosti Spotrebiè nestojí rovno Vyrovnajte prosím spotrebiè pomocou vodováhy. Spotrebiè sa nieèoho dotýka Odsuòte spotrebiè od okolitého nábytku alebo od susedných spotrebièov. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky BOSCH KIV38X20RU

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu BOSCH KIV38X20RU bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag