Návod k použití ASUS A9250 SOFTWARE REFERENCE

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce ASUS A9250. Doufáme, že uživatelská příručka pro ASUS A9250 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku ASUS A9250.


ASUS A9250 SOFTWARE REFERENCE: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (11561 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   ASUS A9250 SOFTWARE REFERENCE (5189 ko)
   ASUS A9250 SPEED SETUP POSTER (9582 ko)
   ASUS A9250 SOFTWARE INSTALLATION GUIDE (15440 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze ASUS A9250SOFTWARE REFERENCE

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Grafická karta Referencní pírucka k softwaru Cz1729 První vydání 2005 Copyright© 2005 ASUSTeK COMPUTER INC. Zádná cást této pírucky, vcetn popsaných výrobk a softwaru, nesmí být kopírována, penásena, pepisována, ukládána do pamového zaízení nebo pekládána do jakéhokoliv jazyka v zádné form ani zádnými prostedky vyjma dokumentace, které kupující vytvoí jako zálohu, bez výslovného písemného souhlasu spolecnosti ASUSTeK COMPUTER INC. V následujících pípadech nebude záruka na výrobek nebo servis prodlouzena: (1) byla provedena oprava, úprava nebo zmna produktu, která nebyla písemn povolena spolecností ASUS; nebo (2) sériové císlo výrobku je poskozeno nebo chybí. SPOLECNOST ASUS POSKYTUJE TUTO PÍRUCKU "TAK JAK JE" BEZ JAKÉKOLI VÝSLOVNÉ NEBO PEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY VCETN, ALE BEZ OMEZENÍ, NA PEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚCEL. [. . . ] Rovnz lze také nahrávat a pehrávat hry pomocí funkce GameReplay. 4 . 2 Zacínáme 4. 2. 1 Spustní ASUS GameLiveShow a GameReplay Spustní ASUS GameLiveShow: Poklepejte na ikonu G a m e L i v e S h o w na pracovní plose. 4. 2. 2 Spustní GameLiveShow Nabídka nastavení GameLiveShow umozuje nastavit rozlisení, rychlost, pipojení, ethernetový port a uzivatelské jméno/heslo pro ovení. Klepnutím na ikonu G A M E L I V E S H O W S E T U P ( N A S T A V E N Í G A M E L I V E S H O W ) se zobrazí následující polozky. Klepnutím zobrazíte polozky nastavení Zadejte uzivatelské jméno a heslo Klepnutím vyberte rozlisení Klepnutím zmte rychlost Klepnutím nastavte maximální pocet klient Zadejte císlo ethernetového portu Klepnutím povolte ovování Klepnutím povolte/ blokujte zobrazení informací o grafické kart uzivatelm Klepnutím zapnte/ vypnte vysílání 20 Grafická karta ASUS 4. 2. 3 Nastavení GameReplay Nabídka nastavení GameReplay umozuje nastavit rozlisení, rychlost, adresá soubor a kombinované klávesy GameReplay. Klepnutím na ikonu G A M E R E P L A Y S E T U P ( N A S T A V E N Í G A M E R E P L A Y ) se zobrazí následující polozky. Klepnutím zobrazíte polozky nastavení Zadejte adresá soubor nebo klepnutím na tlacítko vyhledejte adresá Klepnutím vyberte rozlisení Klepnutím zmte rychlost Klepnutím ulozte nastavení 4. 2. 4 Náhled Nabídka Náhled umozuje prohlízet nahrané hry pomocí GameReplay. Klepnutím na ikonu P R E V I E W ( N Á H L E D ) se zobrazí následující polozky. Klepnutím zobrazíte polozky nastavení Poklepáním na polozku zobrazíte náhled Referencní pírucka k softwaru 21 4. 2. 5 1. 2. Spustní GameReplay v nabídce OSD Spustní GameReplay v nabídce OSD: Bhem hry zobrazené na celou obrazovku spuste OSD pomocí kombinovaných kláves. Vyberte polozku G a m e L i v e S h o w S e t t i n g s ( N a s t a v e n í G a m e L i v e S h o w ) a potom zaskrtnte polícko E n a b l e G a m e R e p l a y (Povolit GameReplay) ). 3. Stisknutím kombinace kláves GameReplay (Ctrl+Alt+S) spuste nebo ukoncete nahrávání. Bhem nahrávání bliká cervený indikátor v dolním levém rohu obrazovky. 22 Grafická karta ASUS 4. 2. 6 Spustní GameLiveShow v nabídce OSD Aby mohli klienti sledovat vase vysílání, otevete nabídku OSD a spuste GameLiveShow. Bhem hry zobrazené na celou obrazovku spuste OSD pomocí kombinovaných kláves. Vyberte polozku G a m e L i v e S h o w S e t t i n g s ( N a s t a v e n í G a m e L i v e S h o w ) a potom zaskrtnte polícko E n a b l e ). GameLiveShow (Povolit GameLiveShow) 3. Stisknutím klávesy <End> ukoncete nabídku OSD. Referencní pírucka k softwaru 23 4. 2. 7 Nastavení vzdáleného klienta Aby mohli vzdálení klienti sledovat vysílání GameLiveShow, je teba nakonfigurovat moznosti zabezpecení prohlízece Internet Explorer. Pejdte na píkaz Tools (Nástroje) > Internet Options ). (Moznosti Internetu) 3. 4. V dialogovém okn Moznosti internetu zvolte kartu Security(Zabezpecení) a potom klepnte na ikonu T r u s t e d ). Sites(Dvryhodné servery) Klepnutím na tlacítko S i t e s ( S e r v e r y ) zobrazíte okno Dvryhodné servery (Trusted sites). 5. Do textového okna zadejte IP adresu hostitele GameLiveShow a potom klepnte na tlacítko A d d ). (Pidat) 6. Po dokoncení potvrte klepnutím na tlacítko OK nebo zruste zmny klepnutím na tlacítko C a n c e l ). (Zrusit) 24 Grafická karta ASUS 7. Klepnutím na tlacítko C u s t o m Level (Vlastní úrove) zobrazíte okno Nastavení zabezpecení. 8. 9. Povolte vsechny polozky a potom klepnte na tlacítko O K K. Klepnutím na tlacítko O K zavete dialogové okno Moznosti Internetu. Referencní pírucka k softwaru 25 4. 2. 8 Náhled vzdáleného uzivatele Po dokoncení konfigurace nastavení zabezpecení prohlízece IE mzete spustit vzdálený náhled vysílání GameLiveShow. Do pole Adresa prohlízece IE zadejte adresu IP pocítace, který vysílá GameLiveShow. 2. Klepnutím na tlacítko pehrávání spuste náhled. 26 Grafická karta ASUS 5. ASUS SmartDoctor Nástroj ASUS SmartDoctor je urcen pro sledování teploty, naptí a stavu vtrání grafické karty. Tento nástroj také výrazn snizuje teplotu grafického procesoru (GPU) a umozuje nastavovat takt grafické karty. 5. 1 · · Funkce Sleduje teplotu grafického cipu, rychlost ventilátoru a elektrické naptí. Upozoruje uzivatele na nestandardní hardwarové události, napíklad pehívání, nesprávná funkce ventilátoru a nebezpecné elektrické peptí. Inteligentn ochlazuje grafický cip v pípad nadmrné teploty. [. . . ] 3. 45 7. 2. 5 Zaízení V cásti Device (Zaízení) mzete nastavit zaízení pro zachytávání videa barvy. Chcete-li vybrat zaízení pro zachytávání videa nebo zmnit nastavení barev, v dialogovém okn nastavení ASUS VideoSecurity klepnte na polozku D e v i c e S e t t i n g ( N a s t a v e n í z a í z e n í ) ). Zobrazí se následující podnabídka: Nastavení zaízení pro zachytávání Konfigurace zaízení: 1. Klepnte na pole se seznamem D e v i c e s ( Z a í z e n í ) a vyberte zaízení pro zachytávání videa. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky ASUS A9250

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu ASUS A9250 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag