Návod k použití APPLE MACBOOK PRO 2012 INFORMATION GUIDE

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce APPLE MACBOOK PRO 2012. Doufáme, že uživatelská příručka pro APPLE MACBOOK PRO 2012 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku APPLE MACBOOK PRO 2012.


APPLE MACBOOK PRO 2012 INFORMATION GUIDE: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1970 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   APPLE MACBOOK PRO 2012 QUICK START GUIDE (4784 ko)
   APPLE MACBOOK PRO 2012 INFORMATION GUIDE (1674 ko)
   APPLE MACBOOK PRO 2012 QUICK START GUIDE (3491 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze APPLE MACBOOK PRO 2012INFORMATION GUIDE

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] MacBook Pro Příručka s důležitými informacemi k produktu V této Příručce s důležitými informacemi k produktu najdete pokyny a informace ohledně bezpečnosti, zacházení, likvidace a recyklace a dále informace o předpisech, licencích na software a o omezené jednoroční záruce pro váš 15palcový MacBook Pro. ± 85W síťový adaptér MagSafe 2 Používejte pouze síťový adaptér dodaný s počítačem MacBook Pro nebo adaptér, který je s tímto produktem kompatibilní a je schválen společností Apple. Před zapojením adaptéru do zásuvky se ujistěte, že je zástrčka nebo kabel adaptéru úplně na svém místě. Při běžném používání se může síťový adaptér silně zahřát. Síťový adaptér MagSafe 2 vyhovuje teplotním limitům pro uživatelsky přístupné povrchy definovaným v normě „International Standard for Safety of Information Technology Equipment“ (IEC 60950-1). [. . . ] Malti Hawnhekk, Apple Inc. , jiddikjara li dan MacBook Pro jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC. European Compliance Statement This product complies with the requirements of European Directives 2006/95/EC, 2004/108/EC, and 1999/5/EC. Europe–EU Declaration of Conformity Български Apple Inc. декларира, че това MacBook Pro е в съответствие със съществените изисквания и другите приложими правила на Директива 1999/5/ЕС. tímto prohlašuje, že tento MacBook Pro je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. erklærer herved, at følgende udstyr MacBook Pro overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. Deutsch Hiermit erklärt Apple Inc. , dass sich das MacBook Pro in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befinden. Eesti Käesolevaga kinnitab Apple Inc. , et see MacBook Pro vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. declares that this MacBook Pro is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. declara que este MacBook Pro cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE. Ελληνικά Mε την παρούσα, η Apple Inc. δηλώνει ότι αυτή η συσκευή MacBook Pro συμμορφώνεται προς τις βασικές απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ. déclare que l’appareil MacBook Pro est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. lýsir því hér með yfir að þetta tæki MacBook Pro fullnægir lágmarkskröfum og öðrum viðeigandi ákvæðum Evróputilskipunar 1999/5/EC. dichiara che questo dispositivo MacBook Pro è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. Nederlands Hierbij verklaart Apple Inc. dat het toestel MacBook Pro in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. erklærer herved at dette MacBook Pro -apparatet er i samsvar med de grunnleggende kravene og øvrige relevante krav i EU-direktivet 1999/5/EF. oświadcza, że ten MacBook Pro są zgodne z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC. declara que este dispositivo MacBook Pro está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE. declară că acest aparat MacBook Pro este în conformitate cu cerinţele esenţiale şi cu celelalte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE. izjavlja, da je ta MacBook Pro skladne z bistvenimi zahtevami in ostalimi ustreznimi določili direktive 1999/5/ES. týmto vyhlasuje, že toto MacBook Pro spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES. vakuuttaa täten, että tämä MacBook Pro tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen. att denna MacBook Pro står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. [. . . ] U mezinárodního servisu může společnost Apple opravit nebo vyměnit produkty a díly za srovnatelné produkty a díly, které splňují lokální standardy. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI KROMĚ ZDE STANOVENÉ ZÁRUKY SPOLEČNOST APPLE NENESE V MAXIMÁLNÍ MOŽNÉ ZÁKONNÉ MÍŘE ODPOVĚDNOST ZA PŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z JAKÉHOKOLI PORUŠENÍ ZÁRUKY NEBO PODMÍNEK NEBO PLYNOUCÍ Z JAKÉKOLI JINÉ PRÁVNÍ TEORIE, MIMO JINÉ VČETNĚ ODPOVĚDNOSTI ZA ZTRÁTU POUŽITELNOSTI; ZTRÁTY NA VÝDĚLKU; ZTRÁTY STÁVAJÍCÍHO NEBO PŘEDPOKLÁDANÉHO ZISKU (VČETNĚ ZTRÁTY SMLUVNÍHO ZISKU); ZTRÁTY VYUŽITÍ PENĚZ; ZTRÁTY OČEKÁVANÝCH ÚSPOR; ZTRÁTY PODNIKÁNÍ; ZTRÁTY PŘÍLEŽITOSTI; ZTRÁTU DOBRÉHO JMÉNA; ZTRÁTY POVĚSTI; ZTRÁTU, POŠKOZENÍ, KOMPROMITOVÁNÍ NEBO ZNIČENÍ DAT NEBO JAKÉKOLI NEPŘÍMÉ NEBO NÁSLEDNÉ ZTRÁTY ČI POŠKOZENÍ JAKKOLI ZPŮSOBENÉ, VČETNĚ NÁHRADY VYBAVENÍ A MAJETKU, JAKÝCHKOLIV NÁKLADŮ NA OBNOVENÍ, PROGRAMOVÁNÍ NEBO REPRODUKOVÁNÍ JAKÉHOKOLI PROGRAMU NEBO DAT ULOŽENÝCH NEBO POUŽITÝCH V PRODUKTU APPLE A NEZACHOVÁNÍ DŮVĚRNOSTI DAT ULOŽENÝCH V PRODUKTU APPLE. VÝŠE UVEDENÉ OMEZENÍ SE NETÝKÁ NÁROKŮ SOUVISEJÍCÍCH S ÚMRTÍM NEBO POŠKOZENÍM ZDRAVÍ ANI JAKÉKOLI ZÁKONNÉ ODPOVĚDNOSTI ZA ÚMYSLNÉ ČINY A Z HRUBÉ NEDBALOSTI PLYNOUCÍ ČINY A/NEBO OPOMENUTÍ. SPOLEČNOST APPLE VYLUČUJE VŠECHNA PŘÍPADNÁ PROHLÁŠENÍ, ŽE BUDE SCHOPNA V RÁMCI TÉTO ZÁRUKY OPRAVIT JAKÝKOLI PRODUKT APPLE NEBO VYMĚNIT PRODUKT APPLE BEZ RIZIKA POŠKOZENÍ NEBO ZTRÁTY INFORMACÍ ULOŽENÝCH V PRODUKTU APPLE. NĚKTERÉ STÁTY (ZEMĚ A OBLASTI) NEPOVOLUJÍ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ NÁHODNÝCH ČI NÁSLEDNÝCH ŠKOD, A PROTO JE MOŽNÉ, ŽE SE VÁS VÝŠE UVEDENÉ OMEZENÍ NEBO VYLOUČENÍ NETÝKÁ. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky APPLE MACBOOK PRO 2012

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu APPLE MACBOOK PRO 2012 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag