Návod k použití APPLE MACBOOK AIR 2012 INFORMATION GUIDE

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce APPLE MACBOOK AIR 2012. Doufáme, že uživatelská příručka pro APPLE MACBOOK AIR 2012 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku APPLE MACBOOK AIR 2012.


APPLE MACBOOK AIR 2012 INFORMATION GUIDE: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1744 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   APPLE MACBOOK AIR 2012 INFORMATION GUIDE (1715 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze APPLE MACBOOK AIR 2012INFORMATION GUIDE

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] MacBook Air Příručka s důležitými informacemi k produktu V této Příručce s důležitými informacemi k produktu najdete pokyny a informace ohledně bezpečnosti, zacházení, likvidace a recyklace a dále informace o předpisech, licencích na software a o omezené jednoroční záruce pro váš MacBook Air. 45W síťový adaptér MagSafe 2 Používejte pouze síťový adaptér dodaný s počítačem MacBook Air nebo adaptér, který je s tímto produktem kompatibilní a je schválen společností Apple. Před zapojením adaptéru do zásuvky se ujistěte, že je zástrčka nebo kabel adaptéru úplně na svém místě. Při běžném používání se může síťový adaptér silně zahřát. Síťový adaptér MagSafe 2 vyhovuje teplotním limitům pro uživatelsky přístupné povrchy definovaným v normě „International Standard for Safety of Information Technology Equipment“ (IEC 60950-1). [. . . ] nyilatkozom, hogy a MacBook Air megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak. Malti Hawnhekk, Apple Inc. , jiddikjara li dan MacBook Air jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC. European Compliance Statement This product complies with the requirements of European Directives 2006/95/EC, 2004/108/EC, and 1999/5/EC. Europe–EU Declaration of Conformity Български Apple Inc. декларира, че това MacBook Air е в съответствие със съществените изисквания и другите приложими правила на Директива 1999/5/ЕС. tímto prohlašuje, že tento MacBook Air je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. erklærer herved, at følgende udstyr MacBook Air overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. Deutsch Hiermit erklärt Apple Inc. , dass sich das MacBook Air in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befinden. Eesti Käesolevaga kinnitab Apple Inc. , et see MacBook Air vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. declares that this MacBook Air is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. declara que este MacBook Air cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE. Ελληνικά Mε την παρούσα, η Apple Inc. δηλώνει ότι αυτή η συσκευή MacBook Air συμμορφώνεται προς τις βασικές απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ. déclare que l’appareil MacBook Air est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. lýsir því hér með yfir að þetta tæki MacBook Air fullnægir lágmarkskröfum og öðrum viðeigandi ákvæðum Evróputilskipunar 1999/5/EC. dichiara che questo dispositivo MacBook Air è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. Nederlands Hierbij verklaart Apple Inc. dat het toestel MacBook Air in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. erklærer herved at dette MacBook Air -apparatet er i samsvar med de grunnleggende kravene og øvrige relevante krav i EU-direktivet 1999/5/EF. oświadcza, że ten MacBook Air są zgodne z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC. declara que este dispositivo MacBook Air está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE. declară că acest aparat MacBook Air este în conformitate cu cerinţele esenţiale şi cu celelalte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE. izjavlja, da je ta MacBook Air skladne z bistvenimi zahtevami in ostalimi ustreznimi določili direktive 1999/5/ES. týmto vyhlasuje, že toto MacBook Air spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES. vakuuttaa täten, että tämä MacBook Air tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen. [. . . ] U mezinárodního servisu může společnost Apple opravit nebo vyměnit produkty a díly za srovnatelné produkty a díly, které splňují lokální standardy. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI KROMĚ ZDE STANOVENÉ ZÁRUKY SPOLEČNOST APPLE NENESE V MAXIMÁLNÍ MOŽNÉ ZÁKONNÉ MÍŘE ODPOVĚDNOST ZA PŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z JAKÉHOKOLI PORUŠENÍ ZÁRUKY NEBO PODMÍNEK NEBO PLYNOUCÍ Z JAKÉKOLI JINÉ PRÁVNÍ TEORIE, MIMO JINÉ VČETNĚ ODPOVĚDNOSTI ZA ZTRÁTU POUŽITELNOSTI; ZTRÁTY NA VÝDĚLKU; ZTRÁTY STÁVAJÍCÍHO NEBO PŘEDPOKLÁDANÉHO ZISKU (VČETNĚ ZTRÁTY SMLUVNÍHO ZISKU); ZTRÁTY VYUŽITÍ PENĚZ; ZTRÁTY OČEKÁVANÝCH ÚSPOR; ZTRÁTY PODNIKÁNÍ; ZTRÁTY PŘÍLEŽITOSTI; ZTRÁTU DOBRÉHO JMÉNA; ZTRÁTY POVĚSTI; ZTRÁTU, POŠKOZENÍ, KOMPROMITOVÁNÍ NEBO ZNIČENÍ DAT NEBO JAKÉKOLI NEPŘÍMÉ NEBO NÁSLEDNÉ ZTRÁTY ČI POŠKOZENÍ JAKKOLI ZPŮSOBENÉ, VČETNĚ NÁHRADY VYBAVENÍ A MAJETKU, JAKÝCHKOLIV NÁKLADŮ NA OBNOVENÍ, PROGRAMOVÁNÍ NEBO REPRODUKOVÁNÍ JAKÉHOKOLI PROGRAMU NEBO DAT ULOŽENÝCH NEBO POUŽITÝCH V PRODUKTU APPLE A NEZACHOVÁNÍ DŮVĚRNOSTI DAT ULOŽENÝCH V PRODUKTU APPLE. VÝŠE UVEDENÉ OMEZENÍ SE NETÝKÁ NÁROKŮ SOUVISEJÍCÍCH S ÚMRTÍM NEBO POŠKOZENÍM ZDRAVÍ ANI JAKÉKOLI ZÁKONNÉ ODPOVĚDNOSTI ZA ÚMYSLNÉ ČINY A Z HRUBÉ NEDBALOSTI PLYNOUCÍ ČINY A/NEBO OPOMENUTÍ. SPOLEČNOST APPLE VYLUČUJE VŠECHNA PŘÍPADNÁ PROHLÁŠENÍ, ŽE BUDE SCHOPNA V RÁMCI TÉTO ZÁRUKY OPRAVIT JAKÝKOLI PRODUKT APPLE NEBO VYMĚNIT PRODUKT APPLE BEZ RIZIKA POŠKOZENÍ NEBO ZTRÁTY INFORMACÍ ULOŽENÝCH V PRODUKTU APPLE. NĚKTERÉ STÁTY (ZEMĚ A OBLASTI) NEPOVOLUJÍ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ NÁHODNÝCH ČI NÁSLEDNÝCH ŠKOD, A PROTO JE MOŽNÉ, ŽE SE VÁS VÝŠE UVEDENÉ OMEZENÍ NEBO VYLOUČENÍ NETÝKÁ. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky APPLE MACBOOK AIR 2012

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu APPLE MACBOOK AIR 2012 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag