Návod k použití AEG WS 180 S

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce AEG WS 180 S. Doufáme, že uživatelská příručka pro AEG WS 180 S bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku AEG WS 180 S.


AEG WS 180 S : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2064 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze AEG WS 180 S

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 1-1 Obsah krabice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2 Pehled systému . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-3 Specifikace systému . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-9 Výmna a inovace soucástí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Upozorujeme vás, ze podporované pamové karty se mohou mnit bez pedchozího upozornní. 2 3 4 1-7 Pehled 5 Porty USb - Port USb (Universal Serial bus) je k dispozici pro pipojení zaízení USb, jako napíklad mysi, klávesnice, tiskárny, skeneru, fotoaparátu, PDA nebo dalsích zaízení kompatibilních s rozhraním USb. Ventilátor - Ventilátor v plásti slouzí k vtrání a zabrauje pehátí zaízení. Tlacítko/indikátor LED napájení systému - Vypínac slouzí k zapnutí nebo vypnutí systému. Indikátor LED napájení svítí, kdyz je systém zapnutý, a po vypnutí systému zhasne. Co se týce snízené spoteby, tento indikátor LED bliká v rezimu S3 (perusený pístup k pamti RAM) a nesvítí v rezimu S4 (perusený pístup k disku). Stisknutím tlacítka napájení systému se systém probudí z rezimu snízené spoteby. Tlacítko MENU - Stisknutím tohoto tlacítka zobrazíte nabídku OSD nebo pejdete do podnabídky. Pravé tlacítko - Toto tlacítko ukazuje pohyb kurzoru nebo rucní výbr OSD v pírstkových hodnotách. Levé tlacítko - Toto tlacítko ukazuje pohyb kurzoru nebo rucní výbr OSD v úbytkových hodnotách. Tlacítko AUTO - Stisknutím tohoto tlacítka zobrazíte nabídku rezimu videa nebo ukoncíte podnabídku. Vypínac LCD - Stisknutím tohoto tlacítka ZAPNETE/VYPNETE napájení monitoru. 6 7 8 9 10 11 12 1-8 MS-AA16 sPecifiKace systému Procesor Procesor Intel® CoreTM ady i Cipová sada Pam Cipová sada Intel® hM55 2 sloty pro moduly DDR3 SO-DIMM Podporuje maximáln 4Gb Místní sí LAN Pevná místní sí LAN: podporováno adicem Realtek® RTL8111DL Gigabit Ethernet bezdrátová místní sí: voliteln podporováno prostednictvím modulu Mini PCI-E WLAN Zvuk Kodek hDA podporovaný adicem Realtek® ady ALCxxx Kompatibilní se specifikací Azalia 1. 0 Displej 20palcový TFT LCD displej s optimálním rozlisením 1600 X 900 a standardním sirokoúhlým pomrem 16:9 V/V na zadním panelu 1 zdíka stejnosmrného napájení 1 port vstupu VGA (voliteln) 4 porty USb 1 port výstupu hDMI (voliteln) 1 port eSATA (voliteln) 1 zdíka místní sít RJ-45 LAN 1 zdíka pro pipojení mikrofonu 1 zdíka pro pipojení sluchátek/reproduktoru 1 zdíka optického výstupu S/PDIF (voliteln) Úlozist Pevný disk: 3, 5", SATAII Jednotka optického disku: Tenká jednotka DVD Super Multi (voliteln blu-ray) Ctecka karet : 4 v 1 (XD, SD, MMC, MS) Stereofonní reproduktor Webová kamera Zdroj napájení 2 hi-Fi stereofonní reproduktory s technologií SRS Premium Sound (3 W) 1, 3megapixelová webová kamera s mikrofonem Adaptér stídavého/stejnosmrného napájení 90~120 watt s aktivním PFC Vstup: 100 ­ 240 V ~, 50 ­ 60 hz, 1, 5A Výstup: 19 V 4, 74 A 1-9 Pehled Výmna a inOVace sOucástí Upozorujeme, ze nkteré soucásti pedem nainstalované v tomto produktu, lze na zádost uzivatele inovovat nebo vymnit v závislosti na zakoupeném modelu. 5 2 1 4 3 1 Procesor 2 Pam 1-10 MS-AA16 3 Pevný disk 4 Karta bezdrátové místní sít LAN 5 Optická disková jednotka Pokud technický pracovník spolecnosti AEG nebo prodejce rozhodne, ze urcená soucást je problematická nebo závadná a pravdpodobn vznikl nárok na její výmnu, mzete pedat produkt k oprav spolecn se zárucním listem, s nákupní fakturou nebo s dokladem o nákupu nejblizsímu autorizovanému servisnímu stedisku AEG. Dalsí informace o moznostech inovace jsou uvedeny v technických údajích v uzivatelské pírucce. Tento pocítac AIO dokáze automaticky rozpoznat nainstalovaná zaízení USb. Pokud zaízení nejsou rozpoznána automaticky, aktivujte zaízení USb rucn klepnutím na tlacítko Start / Control Panel (Ovládací panely) / Add hardware (Pidat hardware) a pidáním nového zaízení. 2-7 Zacínáme Pipojení zaízení VGA-In a hDMI-Out (Voliteln) Tento pocítac AIO PC je vybaven portem VGA a portem hDMI pro pipojení k externím monitorm, projektorm, set-top boxm, pehrávacm DVD, digitálním videokamerám, mini notebookm, digitálním fotoaparátm atd. VGA (Video Graphics Array) je systém grafického zobrazení pro pocítace. Konektory VGA a jejich pidruzená kabeláz se vzdy pouzívají výhradn pro penásení analogových videosignál spolecn s digitální frekvencí a daty. hDMI (high Definition Multimedia Interface) je nový standard rozhraní pocítac, zobrazovacích zaízení a spotební elektroniky, který podporuje standardní, vylepsené video a video o vysokém rozlisení plus vícekanálový digitální zvuk prostednictvím jediného kabelu. 2-8 MS-AA16 Chcete-li pipojit zaízení VGA/hDMI, nejdíve zkontrolujte, zda jsou pocítac AIO PC a cílové zaízení vypnuté, a potom pipojte kabel zaízení k portu VGA/ hDMI vaseho pocítace AIO PC. 2-9 Zacínáme Pipojení k Externímu Pevnému Disku SATA (Voliteln) Konektor eSATA umozuje pipojit externí pevný disk Serial ATA. Rozhraní standardu eSATA podporuje technologii , , plug-and-play", která umozuje pipojovat a odpojovat zaízení eSATA, aniz by bylo nutné pocítac AIO vypnout. Chcete-li pipojit pevný disk eSATA, pipojte kabel disku ke konektoru eSATA pocítace AIO. 2-10 MS-AA16 Pipojení Komunikacního Zaízení Pevná Místní Sí Konektor RJ-45 tohoto pocítace AIO umozuje pipojovat zaízení místní sít LAN, jako napíklad rozbocovac, pepínac a bránu pro vytvoení síového pipojení. Dalsí informace nebo podrobné pokyny pro pipojení k místní síti LAN vám poskytnou pracovníci MIS nebo správce sít. 2-11 Zacínáme bezdrátová Místní Sí LAN (Voliteln) Tento pocítac AIO je vybaven bezdrátovým síovým modelem LAN, který umozuje uzivatelm provádt rychlé penosy dat prostednictvím standardu technologie IEEE 802. 11 pro bezdrátovou místní sí LAN. To pinásí uzivatelm moznost pohybovat se ve velké oblasti pokrytí s permanentním pipojením k síti. Volitelná integrovaná bezdrátová sí LAN vyuzívá 64bitovou/128bitovou technologii sifrování WEP (Wired Equivalent Privacy) a funkci WPA (WiFi Protected Access), coz umozuje vytvoit úcinnjsí a bezpecnjsí esení bezdrátové komunikace. Dalsí informace nebo podrobné pokyny pro pipojení k bezdrátové síti LAN vám poskytnou pracovníci MIS nebo správce sít. Modem Pístupový bod Smrovac 2-12 MS-AA16 PiPOjení naPájení Pipojení Stídavého Napájení Krok 1. [. . . ] Ped pouzitím funkce obnovení systému zazálohujte dlezitá data ulozená na systémové jednotce na jiná pamová zaízení. Pokud následující esení neobnoví systém, pozádejte o dalsí pomoc autorizovaného místního distributora nebo servisní stedisko. Obnovení systému rychlou klávesou F3 Dojde-li k neopravitelným problémm systému, vzdy doporucujeme nejdíve zkusit obnovit systém z oddílu pro obnovení pevného disku stisknutím rychlé klávesy F3. Kdyz se na displeji zobrazí následující obrázek, stisknte rychlou klávesu F3 na klávesnici. 3-25 Pouzívání Systému 3. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky AEG WS 180 S

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu AEG WS 180 S bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag