Návod k použití AEG-ELECTROLUX SU96040-6I

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce AEG-ELECTROLUX SU96040-6I. Doufáme, že uživatelská příručka pro AEG-ELECTROLUX SU96040-6I bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku AEG-ELECTROLUX SU96040-6I.


Abstrakt manuálu: návod k obsluze AEG-ELECTROLUX SU96040-6I

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] UpozornÏnÌ: Tento n·vod k pouûitÌ je urËen pro nÏkolik technicky porovnatelnch model spot¯ebiËe s rozliËnm vybavenÌm. Respektujte tedy laskavÏ pouze ty pokyny, kterÈ se tkajÌ provedenÌ vaöeho spot¯ebiËe. PomocÌ tohoto varovnÈho trojhelnÌku a / nebo upozorÚujÌcÌch slov (Varov·nÌ!, Opatrnost!, Pozor!) jsou zdraznÏny pokyny, kterÈ jsou dleûitÈ pro vaöi bezpeËnost nebo spr·vnÈ fungov·nÌ spot¯ebiËe. Tento symbol v·s bude prov·zet krok za krokem p¯i obsluze spot¯ebiËe. [. . . ] ZasuÚte sÌùovou z·strËku spr·vnÏ do z·suvky. Zkontrolujte pojistky, p¯ÌpadnÏ zapnÏte jistiË nebo vymÏÚte pojistku Z·vady na elektrickÈ sÌti odstranÌ v·ö elektroinstalatÈr. Nastavte regul·tor teploty p¯echodnÏ na teplejöÌ hodnotu. Informujte se laskavÏ v odstavci "UvedenÌ do provozu". Spot¯ebiË nefunguje. Vypnul jistiË nebo se sp·lila pojistka. Je vadn· z·suvka. Spot¯ebiË chladÌ na p¯Ìliö nÌzkou teplotu. Teplota je nastavena na p¯Ìliö nÌzkou hodnotu. NenÌ spr·vnÏ nastavena teplota. Likvidace vyslouûilch starch spot¯ebiË StarÈ chladniËky je nutno pro ochranu ûivotnÌho prost¯edÌ likvidovat odbornm zpsobem. To platÌ jak pro v·ö dosavadnÌ spot¯ebiË, tak i pro vaöi novou chladniËku, aû jednoho dne doslouûÌ. U vyslouûilch starch spot¯ebiË zajistÏte p¯ed jejich zlikvidov·nÌm, aby je nebylo moûno jiû pouûÌvat. Vyt·hnÏte sÌùovou z·strËku ze z·suvky, od¯ÌznÏte p¯ÌvodnÌ kabel, odstraÚte nebo zniËte p¯ÌpadnÏ existujÌcÌ z·padkovÈ, z·strËkovÈ nebo jinÈ z·mky. JedinÏ tak se nemohou hrajÌcÌ si dÏti v chladniËce zav¯Ìt (hrozilo by jim nebezpeËÌ zaduöenÌ!) nebo se dostat do jinch ûivotu nebezpeËnch situacÌ. Pokyny k likvidacÌ starÈho spot¯ebiËe: ï ChladniËka se nesmÌ odloûit do bÏûnÈho domovnÌho odpadu, ani do odpad s velkmi rozmÏry v bÏûnch sbÏrn·ch surovin. ï ZajistÏte dostateËnÈ vÏtr·nÌ a odvÏtr·nÌ chladniËky. VÏtracÌ otvory nesmÏjÌ bt nikdy zakrytÈ. P¯ed uloûenÌm do chladniËky ponechte pokrmy vûdy nejprve vychladnout. ï Dve¯e spot¯ebiËe nech·vejte otev¯enÈ pouze tak dlouho, jak je to nezbytnÏ nutnÈ. ï Nenastavujte niûöÌ teplotu, neû je nezbytnÏ nutnÈ. ï P¯i rozmrazov·nÌ uloûte zmrazenÈ potraviny do chladicÌho prostoru. Chlad ze zmrazenÈho zboûÌ se tak vyuûije k chlazenÌ v chladicÌm prostoru. Co dÏlat, kdyûÖ OdstraÚov·nÌ poruch V p¯ÌpadÏ poruchy se mûe jednat pouze o nÏjakou malou z·vadu, kterou si mûete sami odstranit na z·kladÏ d·le uvedench instrukcÌ. Pokud v·m vöak d·le uvedenÈ informace p¯i odstraÚov·nÌ z·vady v konkrÈtnÌm p¯ÌpadÏ nepomohou, û·dnÈ dalöÌ pr·ce sami neprov·dÏjte. Opravy spot¯ebiËe smÌ prov·dÏt pouze odbornÌ pracovnÌci. Jsou-li opravy provedeny neodbornm zpsobem, mûe bt uûivatel spot¯ebiËe vystaven znaËnÈmu nebezpeËÌ. Vyûaduje-li spot¯ebiË opravu, obraùte se proto vûdy na servisnÌ sluûbu. 18 ST T P¯Ìm· vestavba chladniËky pod varnou desku nenÌ p¯Ìpustn·. [. . . ] Jestliûe si p¯ejete vyööÌ nebo niûöÌ teplotu, otoËte regul·tor teploty na teplejöÌ, p¯ÌpadnÏ na chladnÏjöÌ nastavenÌ. v horkch letnÌch dnech) a nastavenÌ regul·toru teploty na nÌzkou teplotu (poloha "5" aû "6") mûe dojÌt k trvalÈmu chodu kompresoru. Dvod: Kompresor musÌ bÏûet nep¯etrûitÏ, aby se udrûovala p¯i vysokÈ teplotÏ okolÌ v chladniËce nÌzk· teplota. ChladniËka se potom jiû neodmrazuje automatickÈ odmrazov·nÌ je totiû moûnÈ pouze tehdy, kdyû kompresor nepracuje (viz takÈ odstavec "Odmrazov·nÌ"). [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky AEG-ELECTROLUX SU96040-6I

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu AEG-ELECTROLUX SU96040-6I bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag