Návod k použití AEG-ELECTROLUX SU86000-6I

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce AEG-ELECTROLUX SU86000-6I. Doufáme, že uživatelská příručka pro AEG-ELECTROLUX SU86000-6I bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku AEG-ELECTROLUX SU86000-6I.


Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   AEG-ELECTROLUX SU86000-6I (1798 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze AEG-ELECTROLUX SU86000-6I

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] VöÌmejte si tedy pouze pokyn, kterÈ se tkajÌ provedenÌ vaöeho spot¯ebiËe. PomocÌ tohoto vstraûnÈho trojhelnÌku a/nebo upozorÚujÌcÌch slov (Varov·nÌ!, UpozornÏnÌ!, Pozor!) jsou zdraznÏny pokyny, jeû jsou dleûitÈ pro vaöi bezpeËnost nebo spr·vnÈ fungov·nÌ spot¯ebiËe. Tento symbol v·s bude krok za krokem doprov·zet p¯i obsluze spot¯ebiËe. Za tÌmto symbolem zÌsk·te doplÚujÌcÌ informace o obsluze a praktickÈm vyuûitÌ spot¯ebiËe. [. . . ] JedinÏ tak se nemohou hrajÌcÌ si dÏti v chladniËce zav¯Ìt (hrozilo by jim nebezpeËÌ zaduöenÌ!) nebo se dostat do jinch ûivotu nebezpeËnch situacÌ. Pokyny pro likvidaci: ï ChladniËka se nesmÌ odloûit do bÏûnÈho domovnÌho odpadu, ani do odpad s velkmi rozmÏry v bÏûnch sbÏrn·ch surovin. ï NesmÌ bt poökozen chladicÌ okruh, zvl·ötÏ tepeln vmÏnÌk na zadnÌ stranÏ chladniËky. ï Informace o moûnostech likvidace chladniËky v·m poskytnou firmy, zabvajÌcÌ se odbornou ekologickou likvidacÌ odpad tohoto druhu. OdstranÏnÌ ochrannch prvk pro dopravu ChladniËka i jednotlivÈ Ë·sti vnit¯nÌho vybavenÌ jsou p¯i dopravÏ chr·nÏny. OdstraÚte lepicÌ p·sky vlevo a vpravo na vnÏjöÌch stran·ch dve¯Ì. P¯ÌpadnÈ zbytky lepidla mûete odstranit ËisticÌm nebo technickm benzinem. Z vnit¯nÌho prostoru chladniËky odstraÚte vöechny lepicÌ p·sky a vplÚovÈ Ë·sti. 6 27 Naho¯e Dole Instalace UmÌstÏnÌ chladniËky ChladniËka se m· instalovat v dob¯e vÏtranÈ a suchÈ mÌstnosti. Na spot¯ebu elektrickÈho proudu a na dokonalou funkci chladniËky m· velk vliv okolnÌ teplota. Nap¯Ìklad: AC 220 Ö 240 V 50 Hz nebo 220 Ö 240 V ~ 50 Hz (to znamen· napÏtÌ 220 aû 240 volt st¯ÌdavÈho proudu, kmitoËet 50 Hertz). Typov ötÌtek se nach·zÌ vlevo ve vnit¯nÌm prostoru chladniËky. klik klik 8 25 Nalepit na chladniËku profil pro zakrytÌ sp·ry tak, jak je uvedeno na obr·zku. Popis chladniËky Pohled zep¯edu ChladniËku pevnÏ p¯iöroubovat. a b c d e f g ukl·dacÌ p¯ihr·dka na dve¯Ìch ukl·dacÌ p¯ihr·dka s p¯Ìdrûnou Ë·stÌ na dve¯Ìch p¯ihr·dka na l·hve n·doba na zeleninu ukl·dacÌ plochy regul·tor teploty a spÌnaË osvÏtlenÌ typov ötÌtek P¯ed uvedenÌm chladniËky do provozu P¯ed prvnÌm uvedenÌm chladniËky do provozu vymyjte vnit¯nÌ prostor a vöechny souË·sti p¯ÌsluöenstvÌ (viz odstavec "»iötÏnÌ a oöet¯ov·nÌ"). 24 9 UvedenÌ do provozu a regulace teploty Pozor!ChladniËka se smÌ pouûÌvat pouze tehdy, je-li vestavÏna v lince!OtoËte dve¯e mrazicÌ p¯ihr·dky o 180 a nasaÔte spodnÌ z·vÏs dve¯Ì na spodnÌ uloûenÌ dve¯Ì mrazicÌ p¯ihr·dky. Dve¯e mrazicÌ p¯ihr·dky nadzvednÏte trochu nahoru, nasaÔte do levÈho hornÌho uloûenÌ a souËasnÏ uloûte spodnÌ z·vÏs dve¯Ì do Ëty¯hrannÈho otvoru. Nasazov·nÌ ulehËuje regulujÌcÌ pohybov·nÌ dve¯mi mrazicÌ p¯ihr·dky nahoru a dol. Dvod: kompresor musÌ bÏûet nep¯etrûitÏ, aby se p¯i vysokÈ teplotÏ prost¯edÌ udrûela v chladniËce nÌzk· teplota. ChladicÌ prostor se potom jiû neodmrazuje, neboù automatickÈ odmrazov·nÌ chladicÌho prostoru je moûnÈ pouze tehdy, kdyû kompresor nepracuje (viz takÈ odstavec "Odmrazov·nÌ"). N·sledkem je silnÈ tvo¯enÌ n·mrazy na zadnÌ stÏnÏ chladicÌho prostoru. V tomto p¯ÌpadÏ je nutno otoËit regul·tor teploty zpÏt na hodnotu vyööÌ teploty (poloha "3" aû "4"). P¯i tomto nastavenÌ regul·toru bude kompresor regulov·n, a zajistÌ se opÏt automatickÈ odmrazov·nÌ. Vnit¯nÌ vybavenÌ Ukl·dacÌ plochy Vûdy podle modelu a vybavenÌ jsou souË·stÌ chladniËky ukl·dacÌ plochy ze skla, plastu nebo ukl·dacÌch roöt. Celistvou ukl·dacÌ plochu bez otvor zasuÚte do nejspodnÏjöÌch vodÌtek nad n·dobami pro ovoce a zeleninu. Ukl·dacÌ plochy je moûno vökovÏ p¯estavovat: Pro zmÏnu vöky vyt·hnÏte plochu dop¯edu natolik, aû je moûno ji vychlit nahoru nebo dol a vyjmout. Do jinÈ vökovÈ polohy zasuÚte plochu v obr·cenÈm po¯adÌ manipulacÌ. Mont·û pod pracovnÌ desku RozmÏry vklenku musejÌ odpovÌdat hodnot·m, uvedenm na obr·zku. Mont·ûnÌ souË·sti, kterÈ jsou dod·ny spoleËnÏ s chladniËkou SklenÏn· ukl·dacÌ plocha VARIO Vaöe chladniËka je vybavena dvoudÌlnou sklenÏnou ukl·dacÌ plochou VARIO. UloûenÌ vysokÈho chlazenÈho zboûÌ: ZasuÚte p¯ednÌ polovinu sklenÏnÈ ukl·dacÌ plochy VARIO dozadu do jinÈ rovnÏ. [. . . ] S pouûitÌm regul·toru teploty nastavit v chladniËce p¯echodnÏ niûöÌ teplotu. NahlÈdnÏte do odstavce "UmÌstÏnÌ chladniËky". NahlÈdnÏte do odstavce "VmÏna û·rovky". Nah¯·t tÏsnÏnÌ dve¯Ì na netÏsnch mÌstech opatrnÏ s pouûitÌm suöiËe vlas (ne na vyööÌ teplotu neû asi 50C). [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky AEG-ELECTROLUX SU86000-6I

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu AEG-ELECTROLUX SU86000-6I bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag