Návod k použití AEG-ELECTROLUX KM9800E

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce AEG-ELECTROLUX KM9800E. Doufáme, že uživatelská příručka pro AEG-ELECTROLUX KM9800E bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku AEG-ELECTROLUX KM9800E.


Abstrakt manuálu: návod k obsluze AEG-ELECTROLUX KM9800E

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] · Pøipojovací kabel se nikdy nesmí dotknout horké desky termostatu!· Nikdy nevytahujte za pøipojovací kabel sít'ovou zástrèku ze zásuvky!· Pøístroj neuvádìjte do provozu, kdyz: ­ je pøipojovací kabel poskozen, ­ pouzdro vykazuje zøetelná poskození. Tento pøístroj odpovídá následujícím smìrnicím ES: · 73/23/EHS ze dne 19. 02. 1973 , , Nízkonapìt'ové smìrnice", vèetnì modifikaèní smìrnice 93/68/EHS · 89/336/EHS ze dne 03. 05. 1989 , , Smìrnice EMV", vèetnì modifikaèní smìrnice 92/31/EHS Kabelová pøihrádka (obr. 2) Vás kávovar vlastní kabelovou pøihrádku. [. . . ] ­ 5-10 sálkù kávy: aromatický pøepínaè nastavte do polohy "5-max" (obr. Zapnìte nyní pøístroj se zapínacím / vypínacím pøepínaèem (obr. Za nìkolik vteøin teèe horká voda do filtru. Je-li prùtok ukonèen, udrzí se káva na desce termostatu teplá. Pøíprava kávy 1. 3) Víko nádoby na èerstvou vodu odklopte nahoru. Nádobu naplòte èistou, studenou vodovodní vodou. 1 Nikdy nepouzívejte horké vody. Nikdy laskavì neplòte nádobu na èerstvou vodu také mlékem, hotovou kávou, èajem atd. K naplnìní zádoucího mnozství mùzete pouzít kávové konvice. Oznaèení sálkù se nachází ­ na kávové konvici a ­ na ukazateli hladiny vody (obr. Znaèky platí pro mnozství èerstvé vody. Pozdìjsí mnozství kávy je mensí, nebot' mletá káva vodu vsákne. Dbejte laskavì na to, ze kávová konvice slouzí k otevøení ventilu filtru a pouze tak se umozní nálezitý prùtok. ) Odvápòující roztok nechte pùsobit po dobu cca. Protekl-li odvápòující roztok, pøístroj vypnìte. V pøípadì potøeby postup odvápnìní opakujte. Postup prùtoku pak s èistou vodou aspoò dvakrát zopakujte. Kávovou konvici, víko konvice a otoèný filtr dùkladnì pod tekoucí vodou opláchnìte. Ventil filtru bìhem proplachování uveïte nìkolikrát v èinnost. 1. 4. 5. 6. 3 38 c Èistìní Otoèný filtr lze k èistìní odejmout. Vnitøní filtr se pak dá vyjmout za tømen (obr. Ventil filtru byste mìl k dùkladnému oèistìní zejména od èástic kávy bìhem proplachování nìkolikrát uvést v èinnost. Pøístroj èistìte vlhkým hadøíkem, ale nikdy jej neponoøte do vody!Kávovou konvici a víko konvice lze mýt v myèce nádobí. 2 Z lásky k zivotnímu prostøedí Obalový materiál jednoduse neodhoïte. [. . . ] Alle overige kosten, zoals voorrijdkosten, kosten van opzending en administratie, zijn voor rekening van de eigenaar. Garantiebedingungen Für dieses Gerät leisten wir - zusätzlich zu der gesetzlichen Gewährleistung des Händlers aus Kaufvertrag - dem Endabnehmer gegenüber zu den nachstehenden Bedingungen Garantie: 1. Die Garantiezeit beträgt 12 Monate und beginnt mit dem Zeitpunkt der Übergabe des Geräts, der durch Rechnung oder andere Unterlagen zu belegen ist. Die Garantiezeit ist auf 6 Monate beschränkt, wenn das Gerät gewerblich genutzt wird. Die Garantie umfaßt die Behebung aller innerhalb der Garantiezeit auftretenden Schäden oder Mängel des Geräts, die nachweislich auf Material- oder Fertigungsfehlern beruhen. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky AEG-ELECTROLUX KM9800E

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu AEG-ELECTROLUX KM9800E bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag