Návod k použití AEG-ELECTROLUX HM634070MB

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce AEG-ELECTROLUX HM634070MB. Doufáme, že uživatelská příručka pro AEG-ELECTROLUX HM634070MB bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku AEG-ELECTROLUX HM634070MB.


Abstrakt manuálu: návod k obsluze AEG-ELECTROLUX HM634070MB

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Pokyny a praktické tipy Rady k ochranì zivotního prostøedí 2 Obsah Návod k pouzití. Tøídìní a pøíprava prádla . Zapnutí spotøebièe/zapnutí osvìtlení . Otevøení plnicích dveøí/vlození prádla. [. . . ] Plnicí dveøe zavøete. 3 15 Èistìní a údrzba Èistìní sít na vlákna K bezproblémovému provozu susièky je nutné, abyste po kazdém susicím cyklu vyèistili síta (mikrosíto a jemné síto). 1 Pozor!Susièku s poskozeným nebo zaneseným sítem na textilní vlákna, nebo bez síta nikdy nepouzívejte. Mikrosíto, které je umístìno ve spodní èásti plnicího otvoru, oèistìte navlhèeným hadøíkem. 3. Tlaèítko zarázky na hrubém sítu stisknìte smìrem dolù. Ze síta odstraòte vlákna, nejlépe vlhkou rukou. 16 3 Vyèistìte celý prostor síta. Prostor síta není nutné èistit po kazdém susicím cyklu, ale mìli byste ho pravidelnì kontrolovat a usazená vlákna popøípadì odstranit. Síto uchopte nahoøe a pøitáhnìte ho dopøedu, az se uvolní z obou drzákù. Odstraòte vlákna z celého okolí síta ­ nejlépe vysavaèem. Oba èepy hrubého síta zatlaète do drzákù plnicích dveøí, az zapadnou. 3 9. Zatlaète na hrubé síto, az zapadne do zarázky. Bez jemného síta nemùze hrubé síto zapadnout a plnicí dveøe nejdou zavøít. Èistìní tìsnìní dveøí Tìsnìní dveøí otøete vlhkým hadøíkem ihned po skonèení susicího cyklu. 17 Vylijte kondenzaèní nádobu. Kondenzaèní nádobu vylévejte po kazdém susicím cyklu. Susièku bez výmìníku tepla nikdy nepouzívejte. 3 1 19 Èistìní bubnu 1 3 Pozor!Buben neèistìte abrazivními prostøedky ani ocelovými drátìnkami. Pøípravky k osetøování prádla nebo voda s vyssím obsahem vápníku mohou na bubnu zanechávat sotva viditelný povlak. Susièka pak uz spolehlivì nerozezná stupeò susení prádla. Prádlo pak bude po vyjmutí ze susièky vlhèí, nez jste èekali. Vnitøní prostor bubnu a bubnová zebra vytírejte za vlhka bìzným èisticím prostøedkem (napø. octovým èisticím prostøedkem). Èistìní ovládacího panelu a krytu 1 Pozor!K èistìní praèky nepouzívejte zádné prostøedky na èistìní nábytku ani agresivní èisticí prostøedky. Ovládací panel a kryt otírejte vlhkým hadøíkem. Co dìlat, kdyz . . . Malé poruchy odstraníte sami Jestlize se pøi provozu susièky objeví na multidispleji jedno z následujících chybových hlásení (E a èíslo nebo písmeno): Spotøebiè vypnìte a opìt zapnìte. Objeví-li se chybové hlásení znovu, obrat'te se prosím na zákaznickou sluzbu a sdìlte typ chybového hlásení. Problém Mozná pøíèina Øesení Zástrèka není zasunutá do Zasuòte zástrèku. Vadná zásuvky, nebo nejsou v pojistka v pojistkové skøíòce poøádku pojistky. [. . . ] Prodávající poskytuje Kupujícímu spotøebiteli Záruku v trvání dvaceti ètyø mìsícù, a to od data pøevzetí prodaného výrobku Kupujícím. Kupující má v rámci Záruky právo na bezplatné, vèasné a øádné odstranìní vady, popøípadì není-li to vzhledem k povaze (tzn. pøíèinì i projevu) vady neúmìrné - právo na výmìnu výrobku. Pokud není takový postup mozný, je Kupující oprávnìn zádat pøimìøenou slevu z ceny výrobku. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky AEG-ELECTROLUX HM634070MB

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu AEG-ELECTROLUX HM634070MB bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag