Návod k použití AEG-ELECTROLUX HK634070FB

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce AEG-ELECTROLUX HK634070FB. Doufáme, že uživatelská příručka pro AEG-ELECTROLUX HK634070FB bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku AEG-ELECTROLUX HK634070FB.


AEG-ELECTROLUX HK634070FB : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2206 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   AEG-ELECTROLUX HK634070FB (2213 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze AEG-ELECTROLUX HK634070FB

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Na dti je teba dohlédnout, aby si se spotebicem nehrály. · Nedovolte dtem, aby se piblizovaly k zapnutému spotebici. UPOZORNNÍ Zapnte dtskou pojistku, aby malé dti nebo domácí zvíata nemohly spotebic náhodn zapnout. Bezpecnost pi provozu · Ped prvním pouzitím odstrate ze spotebice vsechny obaly, nálepky a fo lie. · Po kazdém pouzití nastavte varné zóny do polohy "vypnuto". [. . . ] Je nutné instalovat správná izolacní zaízení: ochranné vypínace vedení, po jistky (pojistky sroubového typu se musí odstranit z drzáku), spoustce uzem nní a stykace. Montáz min. 30 mm 6 Popis spotebice Popis spotebice Uspoádání varné desky 1 mm 2 170 mm 265 mm 145 5 175 120/ /210 mm 145 mm 3 1 2 3 4 5 Jednoduchá varná zóna 1200 W Oválná zóna 1500/2400 W Jednoduchá varná zóna 1200 W Ovládací panel Trojitá varná zóna 800/1600/2300 W 4 Uspoádání ovládacího panelu 1 2 3 4 5 6 7 11 10 9 8 K ovládání spotebice pouzívejte senzorová tlacítka. Senzorové tlacítko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Funkce zapne a vypne varnou desku zablokuje/odblokuje ovládací panel ukazuje nastavení teploty ukazuje cas v minutách zvysuje nebo snizuje teplotu zapíná a vypíná vnjsí okruh zvysuje nebo snizuje cas vybírá varnou zónu zapne a vypne vnjsí okruhy zapne a vypne STOP+GO s kontrolkou displej nastavení teploty displej casovace / s kontrolkou / s kontrolkou s kontrolkou kontrolky varných zón casovace ukazují, pro kterou zónu je nastavený cas Pouzití spotebice 7 Ukazatele nastavené teploty Ukazatele a zvukové signály signalizují, jaké funkce jsou zapnuté Displej Varná zóna je vypnutá. Varná zóna je stále horká (zbytkové teplo). Popis Funkce automatického ohevu je zapnutá. Ukazatel zbytkového tepla UPOZORNNÍ Nebezpecí popálení zbytkovým teplem! Pouzití spotebice Zapnuto a vypnuto Dotknte se na 2 vteiny k zapnutí spotebice. na 1 vteinu Automatické vypnutí Funkce vypne automaticky varnou desku a zapne se, kdyz: . · jsou vypnuté vsechny varné zóny · po zapnutí varné desky nenastavíte teplotu. · zakryjete jedno nebo víc senzorových tlacítek njakým pedmtem (nap. Na chvíli zazní signál a varná deska se vypne. · nevypnete varnou zónu po urcité dob, nebo nezmníte teplotu. Doba automatického vypnutí Nastavení te ploty Vypne se po , 5 hodinách 4 hodinách 1, 5 hodin 6 hodinách Nastavení teploty Dotknte se ke zvýsení teploty. Dotknte se soucasn 8 Pouzití spotebice / Zapnutí a vypnutí vnjsích kruh Úcinnou horkou plochu mzete pizpsobit velikosti varné nádoby. Rozsvítí se kon Vnjsí kruh zapnete dotekem senzorového tlacítka trolka. Chcete-li zapnut více vnjsích kruh, dotknte se opt stejného senzo rového tlacítka. Kontrolka zhasne. Funkce automatického ohevu Funkce automatického ohevu se spustí, kdyz nastavíte tepelný výkon od . Varná zóna se na urcitou dobu zapne na plný výkon, a pak se auto maticky pepne zpt na nastavený te pelný výkon. Jestlize bhem automatického ohevu zvolíte vyssí tepelný výkon, na , automatický ohev nap. Jestlize je na varné zón stále zbyt kové teplo (ukazatel ), automatický ohev se nespustí. Doba automatického ohevu se mní pro rzná tepelná nastavení: 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pouzití casového spínace Casový spínac se pouzívá k nastavení doby zapnutí varné zóny pi jednom vaení. Tepelné nastavení mzete nastavit ped nastavením casového spínace nebo potom. , az se rozsvítí kontrolka po · Volba varné zóny: dotknte se opakovan zadované varné zóny. · Zapnutí nebo zmna casového spínace: Dotknte se nebo casového spínace k nastavení casu ( 00 - 99 minut). Kdyz kontrolka varné zóny bliká pomaleji, odpocítává se cas. [. . . ] Jestlize se opt rozsvítí, obrate se na místní servis. Rozsvítí se a císlo. Pokud problém nemzete vyesit s pomocí výse uvedených pokyn sami, ob rate se prosím na svého prodejce nebo na oddlení péce o zákazníky. Uvete údaje z výrobního stítku, kód ze tí císlic a písmen pro sklokeramiku (je v rohu varné desky) a chybové hlásení, které svítí. V pípad chyby v obsluze spotebice budete muset návstvu technika z po prodejního servisu nebo prodejce zaplatit, i kdyz je spotebic jest v záruce. Informace o zákaznickém servisu a zárucních podmínkách jsou uvedeny v zárucní pírucce. Poznámky k ochran zivotního prostedí Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, ze tento výrobek nepatí do domácího odpadu. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky AEG-ELECTROLUX HK634070FB

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu AEG-ELECTROLUX HK634070FB bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag