Návod k použití AEG-ELECTROLUX EFP6430

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce AEG-ELECTROLUX EFP6430. Doufáme, že uživatelská příručka pro AEG-ELECTROLUX EFP6430 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku AEG-ELECTROLUX EFP6430.


AEG-ELECTROLUX EFP6430 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3733 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   AEG-ELECTROLUX EFP6430 (289 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze AEG-ELECTROLUX EFP6430

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 7 VmÏna û·rovky(ek) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Zvl·ötnÌ p¯ÌsluöenstvÌ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Servis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Technick· data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] ï SpoleËn bezpeËn provoz spot¯ebiË v·zanch na komÌn a odsavaË par je zajiötÏn pouze tehdy, kdyû jsou mÌstnost a / nebo byt (vzduchovÈ propojenÌ prostor) vÏtr·ny vhodnm otvorem pro p¯iv·dÏn vzduch zvnÏjöku s velikostÌ cca 500 ñ 600 cm2, a tÌm se zamezÌ p¯i bÏûÌcÌm odsavaËi par vzniku podtlaku. ï Pokud by vznikly pochybnosti, je t¯eba si vyû·dat radu a souhlas p¯ÌsluönÈ kominickÈ provozovny nebo mÌstnÌho stavebnÌho ¯adu. ï Vzhledem k tomu, ûe v mÌstnostech bez topeniöù platÌ pravidlo: ÑOtvor pro p¯iv·dÏn vzduch tak velk jako otvor pro ods·van vzduchì, mûe bt vlivem vÏtöÌho otvoru neû 500 ñ 600 cm2 Ëinnost odvÏtr·vacÌho za¯ÌzenÌ nep¯ÌznivÏ ovlivnÏna. ï Provoz odsavaËe par s vnit¯nÌm obÏhem vzduchu je za uvedench okolnostÌ zcela bezpeËn a nepodlÈh· jmenovanm p¯edpism. ï Funkce odsavaËe par je p¯i odvÏtr·vacÌm reûimu optim·lnÌ pouze tehdy, kdyû jsou dodrûeny n·sledujÌcÌ podmÌnky: - kr·tkÈ, rovnÈ cesty ods·vanÈho vzduchu - pokud moûno m·lo trubkovch kolen - uloûenÌ trubek nikoliv v ostrch hlech, nbrû v pozvolnch obloucÌch - pokud moûno velkÈ prmÏry potrubÌ (p¯ednostnÏ dodrûovat prmÏr origin·lnÌho vstupnÌho otvoru). ï Jestliûe se tyto z·sady nedodrûÌ, je nutno poËÌtat s vysokmi ztr·tami vkonu a zvöenm hlukem bÏhem provozu. pro uûivatele ï Je nutno db·t na to, aby byly plotnky varnÈ desky bÏhem provozu st·le zakryty, p¯Ìliö silnm vvinem horka by se mohl spot¯ebiË poökodit. BezpodmÌneËnÏ je nutno zamezit otev¯enm topeniötÌm u naftovch, plynovch a uhelnch spor·k. ï KromÏ toho je nutno mÌt p¯i fritov·nÌ na spor·ku / varnÈ desce st·le k pr·ci pouûit spot¯ebiË bÏhem provozu pod dohledem. ï Olej, pouûÌvan ve fritovacÌch spot¯ebiËÌch, se mûe vlivem p¯eh¯·tÌ s·m vznÌtit. ï P¯i pouûitÌ zneËiötÏnÈho oleje mûe nastat samovznÌcenÌ jeötÏ mnohem snadnÏji: ï UpozorÚuje se na to, ûe vlivem p¯eh¯·tÌ vznik· akutnÌ nebezpeËÌ poû·ru. ï Flambov·nÌ pod odsavaËem par nenÌ dovoleno. RuËnÌ ËiötÏnÌ Ponechat kazetu kovovÈho tukovÈho filtru p¯ibliûnÏ 1 hodinu namoËenou v horkÈ vodÏ s p¯Ìpravkem rozpouötÏjÌcÌm tuk a potom jej osprchovat horkou vodou. Automatick· myËka n·dobÌ Uloûit kazetu kovovÈho tukovÈho filtru do automatickÈ myËky n·dobÌ. MytÌ prov·dÏt p¯i nejsilnÏjöÌm mycÌm programu a nejvyööÌ teplotÏ, nejmÈnÏ 65 C. P¯i mytÌ kovovÈho tukovÈho filtru v myËce n·dobÌ mûe dojÌt k lehkm zmÏn·m zbarvenÌ, kterÈ vöak nemajÌ û·dn vliv na funkci filtru. ï Vnit¯nÌ Ë·st sk¯ÌnÏ vymt pouze teplm roztokem mycÌho prost¯edku. NepouûÌvat agresivnÌ ËistÌcÌ prost¯edky, kart·Ëe nebo pÌsek na drhnutÌ! Obr·zek 3 6 Filtr s aktivnÌm uhlÌm ï Filtr s aktivnÌm uhlÌm se musÌ pouûÌt tehdy, kdyû se uvaûuje instalovat odsavaË par jako spot¯ebiË s vnit¯nÌm obÏhem vzduchu. ï K tomu je zapot¯ebÌ origin·lnÌ filtr s aktivnÌm uhlÌm ELECTROLUX (viz zvl·ötnÌ p¯ÌsluöenstvÌ). ï Filtr s aktivnÌm uhlÌm se musÌ p¯i norm·lnÌm pouûÌv·nÌ vymÏÚovat po kaûdch Ëty¯ech mÏsÌcÌch. ï Mont·û - obr·zek 4 Uloûit vlevo a vpravo od motoru po jednom filtru s aktivnÌm uhlÌm na ochrannou m¯Ìûku a pro upevnÏnÌ otoËit p·Ëku ve smÏru hodinovch ruËiËek. ï P¯i demont·ûi postupovat obr·cenm zpsobem. ï Vnit¯nÌ Ë·st sk¯ÌnÏ vymt pouze teplm roztokem mycÌho prost¯edku. [. . . ] N·slednÏ st·hnout na ploch·ch z uölechtilÈ oceli ochrannou fÛlii 9S (pokud existuje). ï NynÌ nasadit na obou 9K 9S stran·ch öachty 9K vzduchovÈ m¯Ìûky (15). K S 9S 9K 9K Obr·zek 7 10 Z·ruka, servis a n·hradnÌ dÌly P¯eËtÏte si tento n·vod k obsluze a dodrûujte v nÏm uvedenÈ rady a pokyny. V mnoha p¯Ìpadech si budete moci vyjasnit jakÈkoli pochybnosti sami a tudÌû vyhnout se zbyteËnm vol·nÌm do servisu. P¯edchozÌ Ë·sti nazvanÈ "Co dÏlat, kdyû . . . " a "Servis" obsahujÌ doporuËenÌ, co by se mÏlo zkontrolovat d¯Ìve, neû zavol·te servisnÌho technika. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky AEG-ELECTROLUX EFP6430

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu AEG-ELECTROLUX EFP6430 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag