Návod k použití AEG-ELECTROLUX E41.243-1M

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce AEG-ELECTROLUX E41.243-1M. Doufáme, že uživatelská příručka pro AEG-ELECTROLUX E41.243-1M bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku AEG-ELECTROLUX E41.243-1M.


AEG-ELECTROLUX E41.243-1M : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1480 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   AEG-ELECTROLUX E41.243-1M (1110 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze AEG-ELECTROLUX E41.243-1M

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] E43012-5 Návod k pouzití Elektrická vestavìná trouba 2 Obsah Dìkujeme, ze jste si vybrali jeden z nasich vysoce kvalitních výrobkù. Pøeètìte si prosím pozornì tento návod k pouzití, abyste zajistili optimální a správný chod svého spotøebièe. Najdete v nìm rady k dokonalému a co nejúèinnìjsímu pouzívání spotøebièe. Doporuèujeme vám, abyste návod ulozili na bezpeèném místì, a mohli ho kdykoliv znovu pouzít. [. . . ] · Jestlize nenajdete pro vlastní recept zádné konkrétní údaje, vyberte si nìjaké podobné peèivo. · Pøi peèení koláèù na plechu nebo ve formì na více úrovních se mùze doba peèení prodlouzit o 10-15 minut. pizza, ovocné koláèe apod. ) se pøipravuje na jedné úrovni. · Rùzná výska jídla mùze na zaèátku peèení zpùsobit jeho nestejnomìrné zhnìdnutí. V tomto pøípadì nemìòte nastavení teploty. Rozdíly ve zhnìdnutí se v prùbìhu peèení vyrovnají. · Peèení masa nebo sladkostí mùze v nové troubì probíhat jinak, nez jak jste byli zvyklí u staré trouby. Upravte proto obvyklá nastavení (teplotu, doby peèení) a úroveò drázek podle údajù doporuèených v následující tabulce. Pøi delsí dobì peèení mùzete troubu vypnout asi 10 minut pøed koncem peèení, abyste vyuzili zbytkového tepla. Tabulky platí, pokud není uvedeno jinak, pro vlození jídla do chladné trouby. 2 Tabulka peèení Peèení na jedné úrovni Druh peèiva Peèivo ve formì Bábovka apod. Horký vzduch 1 150-160 0:50-1:10 Funkce trouby Úroveò drázek Teplota °C Doba hod. : min. 20 Pouzití, tabulky a tipy Druh peèiva Linecký koláè/královská bábovka Piskotový dort Piskotový dort Dortový korpus, køehké tìsto Dortový korpus, tøené tìsto Jablkový dort, s horní vrstvou Jablkový koláè (2formy Ø20cm, pøíènì pøekládaný) Jablkový koláè (2formy Ø20cm, pøíènì pøekládaný) Pikantní dort (napø. Quiche Lorraine) Sýrový dort Peèivo na plechu Kynutá pletýnka/vìnec Vánoèní stola Chléb (zitný chléb) -nejprve -potom Vìtrníky Piskotová roláda Drobenkový koláè suchý Máslový koláè/koláè s cukrovou polevou Ovocný koláè (z kynutého/tøeného tìsta)2) Ovocný koláè (kynuté tìsto/tøené tìsto)2 Ovocné koláèe z køehkého tìsta Koláèe na plech s choulostivou náplní (napø. tvaroh, smetana, koláè s cukrem a mandlemi) Pizza (s velkou náplní)2 Pizza (slabá) Chlebové placky Ploché koláèe s náplní Funkce trouby Horký vzduch Horký vzduch Tradicni peèení Horký vzduch Horký vzduch Tradicni peèení Horký vzduch Tradicni peèení Horký vzduch Tradicni peèení Tradicni peèení Tradicni peèení Tradicni peèení Tradicni peèení Tradicni peèení Horký vzduch Tradicni peèení Horký vzduch Tradicni peèení Horký vzduch Tradicni peèení Úroveò drázek 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 Teplota °C 140-160 140 160 170-1801) 150-170 170-190 160 180 160-180 170-190 170-190 160-1801) 2301) 160-180 160-1701) 180-200 190-210 150 170 160-170 160-1801) 1) Doba hod. : min. 1:10-1:30 0:25-0:40 0:25-0:40 0:10-0:25 0:20-0:25 0:50-1:00 1:10-1:30 1:10-1:30 0:30-1:10 1:00-1:30 0:30-0:40 0:40-1:00 0:25 0:30-1:00 0:15-0:30 0:10-0:20 0:20-0:40 0:15-0:30 0:35-0:50 0:35-0:50 0:40-1:20 0:40-1:20 150-160 1) Horký vzduch Horký vzduch Horký vzduch Horký vzduch 1 1 1 1 180-2001) 200-2201) 200-220 180-200 0:30-1:00 0:10-0:25 0:08-0:15 0:35-0:50 Pouzití, tabulky a tipy 21 Druh peèiva Malé peèivo Placièky z køehkého tìsta Støíkané peèivo Støíkané peèivo Placièky z tøeného tìsta Pusinky Mandlové pusinky Malé kynuté kousky Malé kousky z listového tìsta Housky Housky Malé koláèky (20kouskù na plech) Malé koláèky (20kouskù na plech) Funkce trouby Úroveò drázek 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Teplota °C 150-160 140 160 1) Doba hod. : min. 0:06-0:20 0:20-0:30 0:20-0:30 0:15-0:20 2:00-2:30 0:30-0:60 0:20-0:40 0:20-0:30 0:20-0:35 0:20-0:35 0:20-0:30 0:20-0:30 Horký vzduch Horký vzduch Tradicni peèení Horký vzduch Horký vzduch Horký vzduch Horký vzduch Horký vzduch Horký vzduch Tradicni peèení Horký vzduch Tradicni peèení 150-160 80-100 100-120 150-160 170-1801) 1601) 180 1) 1401) 1701) 1)Troubu pøedehøejte. 2)Pouzijte hluboký plech nebo pánev. Peèení na více úrovních Ventilátor Druh peèiva Peèivo na plechu Vìtrníky Drobenkový koláè suchý Malé peèivo Placièky z køehkého tìsta Støíkané peèivo Placièky z tøeného tìsta Pusinky Mandlové pusinky Malé kynuté kousky 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3/5 1/3/5 --------150-160 140 160-170 80-100 100-120 160-170 0:15-0:35 0:20-0:60 0:25-0:40 2:10-2:50 0:40-1:20 0:30-0:60 1/4 1/3 ----160-1801) 140-160 0:35-0:60 0:30-0:60 Horký vzduch Teplota °C Doba hod. : min. Úroveò drázek zdola 2 úrovnì 3 úrovnì 22 Pouzití, tabulky a tipy Ventilátor Druh peèiva Malé kousky z listového tìsta Housky Malé koláèky (20kouskù/na plech) 1)Troubu pøedehøejte. Horký vzduch Úroveò drázek zdola 2 úrovnì 1/3 1/4 1/4 3 úrovnì ------- Teplota °C Doba hod. : min. 170-1801) 160 1401) 0:30-0:50 0:30-0:45 0:25-0:40 Tipy k peèení Výsledek peèení Mozná pøíèina Øesení Zasuòte koláè víc dolù. Dobu peèení není mozné zkrátit nastavením vyssí teploty. Dodrzujte dobu tøení, zejména pouzíváte-li kuchyòského robota. Nastavte nizsí teplotu peèení a prodluzte dobu peèení. Spodek koláèe je pøílis Spatná úroveò drázek svìtlý. Koláè klesl (je mazlavý, Pøílis vysoká teplota peèení. Pøílis krátká doba peèení V tìstì je pøílis mnoho tekutiny. Koláè je pøílis suchý. Pøílis nízká teplota. [. . . ] Tato lista se musí zasunout mezi vnìjsí dveøní tabuli a vodicí úhel (D). Sponový uzávìr (E) musí zapadnout. Co dìlat, kdyz . . . 37 3. Pojistné páèky (A) na obou dveøních závìsech sklopte zpìt dopùvodní polohy. 5. Dveøe trouby zavøete. Co dìlat, kdyz . . . Problém Varné zóny nefungují. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky AEG-ELECTROLUX E41.243-1M

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu AEG-ELECTROLUX E41.243-1M bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag