Návod k použití AEG-ELECTROLUX B4403-5-A

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce AEG-ELECTROLUX B4403-5-A. Doufáme, že uživatelská příručka pro AEG-ELECTROLUX B4403-5-A bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku AEG-ELECTROLUX B4403-5-A.


AEG-ELECTROLUX B4403-5-A : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (970 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   AEG-ELECTROLUX B4403-5-A (1003 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze AEG-ELECTROLUX B4403-5-A

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] B4403-5 Návod k pouzití Elektrická vestavìná trouba 2 Obsah Dìkujeme, ze jste si vybrali jeden z nasich vysoce kvalitních výrobkù. Pøeètìte si prosím pozornì tento návod k pouzití, abyste zajistili optimální a správný chod svého spotøebièe. Najdete v nìm rady k dokonalému a co nejúèinnìjsímu pouzívání spotøebièe. Doporuèujeme vám, abyste návod ulozili na bezpeèném místì, a mohli ho kdykoliv znovu pouzít. [. . . ] 0:40-1:20 Horký vzduch Horký vzduch Horký vzduch Horký vzduch Horký vzduch Horký vzduch Tradicni peèení Horký vzduch Horký vzduch Horký vzduch Horký vzduch Horký vzduch Horký vzduch Tradicni peèení Horký vzduch Tradicni peèení 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 180-2001) 200-220 1) 0:30-1:00 0:10-0:25 0:08-0:15 0:35-0:50 0:06-0:20 0:20-0:30 0:20-0:30 0:15-0:20 2:00-2:30 0:30-0:60 0:20-0:40 0:20-0:30 0:20-0:35 0:20-0:35 0:20-0:30 0:20-0:30 200-220 180-200 150-160 140 160 1) 150-160 80-100 100-120 150-160 170-1801) 1601) 1801) 1401) 1701) 1)Troubu pøedehøejte. 2)Pouzijte hluboký plech nebo pánev. Pouzití, tabulky a tipy 19 Peèení na více úrovních Ventilátor Druh peèiva Peèivo na plechu Vìtrníky Drobenkový koláè suchý Malé peèivo Placièky z køehkého tìsta Støíkané peèivo Placièky z tøeného tìsta Pusinky Mandlové pusinky Malé kynuté kousky Malé kousky z listového tìsta Housky Malé koláèky (20kouskù/na plech) 1)Troubu pøedehøejte. 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/4 1/4 1/3/5 1/3/5 --------------150-160 140 160-170 80-100 100-120 160-170 170-1801) 160 1401) 0:15-0:35 0:20-0:60 0:25-0:40 2:10-2:50 0:40-1:20 0:30-0:60 0:30-0:50 0:30-0:45 0:25-0:40 1/4 1/3 ----160-1801) 140-160 0:35-0:60 0:30-0:60 Horký vzduch Teplota °C Doba hod. : min. Úroveò drázek zdola 2 úrovnì 3 úrovnì Tipy k peèení Výsledek peèení Mozná pøíèina Øesení Zasuòte koláè víc dolù. Dobu peèení není mozné zkrátit nastavením vyssí teploty. Dodrzujte dobu tøení, zejména pouzíváte-li kuchyòského robota. Spodek koláèe je pøílis Spatná úroveò drázek svìtlý. Koláè klesl (je mazlavý, Pøílis vysoká teplota peèení. Pøílis krátká doba peèení V tìstì je pøílis mnoho tekutiny. Koláè je pøílis suchý. Pøílis nízká teplota. Pøílis dlouhá doba peèení. 20 Pouzití, tabulky a tipy Výsledek peèení Mozná pøíèina Øesení Nastavte nizsí teplotu peèení a prodluzte dobu peèení. Vyjmìte tukový filtr. Koláè není stejnomìrnì Pøílis vysoká teplota peèení a hnìdý. Tìsto není rovnomìrnì rozdìlené. Koláè není po uvedené Pøílis nízká teplota. Je nasazený filtr proti mastnotì. Tabulka Horký vzduch pizza Druh peèiva Pizza (slabá) Pizza (s velkou náplní) Ploché koláèe s náplní Spenátový dort Slaný koláè Quiche Lorraine Tvarohový dort, kulatý Tvarohový dort na plechu Jableèný koláè s horní vrstvou Zeleninový koláè Chlebové placky Dort z listového tìsta Alsaský slaný koláè Pirohy 1)Troubu pøedehøejte. Úroveò drázek 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Teplota °C 180 - 2001) 180 - 200 180 - 200 160 -180 170 - 190 140 - 160 140 - 160 150 - 170 160 - 180 250 - 270 250 - 270 1) Doba hod. : min. 20 - 30 20 - 30 45 - 60 45 - 60 40 - 50 60 - 90 50 - 60 50 - 70 50 - 60 10 - 20 40 - 50 12 - 20 15 - 25 160 - 1801) 1) 180 - 2001) Tabulka pro nákypy a zapékaná jídla Jídlo Nudlový nákyp Lasagne Zapékaná zelenina1) Zapékané bagety1) Sladké nákypy Funkce trouby Tradicni peèení Tradicni peèení Horký vzduch Horký vzduch Tradicni peèení Úroveò drázek 1 1 1 1 1 Teplota °C 180-200 180-200 160-170 160-170 180-200 Èas hod. : min. 0:45-1:00 0:25-0:40 0:15-0:30 0:15-0:30 0:40-0:60 Pouzití, tabulky a tipy 21 Jídlo Rybí nákypy Plnìná zelenina 1)pøedehøátí trouby Funkce trouby Tradicni peèení Horký vzduch Úroveò drázek 1 1 Teplota °C 180-200 160-170 Èas hod. : min. 0:30-1:00 0:30-1:00 Tabulka pro mrazená a hotová jídla Jídlo Hlubokozmrazená pizza Hranolky (500 g) Bagety Ovocný koláè 1) Funkce trouby Tradicni peèení Horký vzduch Tradicni peèení Tradicni peèení Úroveò drázek 3 3 3 3 Teplota °C podle pokynù výrobce 200-220 podle pokynù výrobce podle pokynù výrobce Èas podle pokynù výrobce podle pokynù výrobce podle pokynù výrobce podle pokynù výrobce 1)Poznámka: Hranolky pøi rozmrazování 2-3 x obrat'te. Peèení masa Funkce trouby: Tradicni peèení nebo Infrapeèení Nádoby na peèení · K peèení masa jsou vhodné vsechny záruvzdorné nádoby (dodrzujte pokyny výrobce). · Velké peèenì mùzete péct pøímo na zachycovacím plechu nebo na rostu a zachycovací plech zasuòte pod rost. · Libové maso vseho druhu doporuèujeme péct v pekáèi s poklicí. · Vsechny druhy masa, které by mìly mít po upeèení kùrèièku, mùzete péct ve vhodné nádobì bez poklièky. 3 Pokyny k tabulce peèení masa Údaje v následující tabulce jsou pouze orientaèní. · Maso a ryby doporuèujeme péct v troubì az od mnozství 1 kg . · Pøidáte-li do nádoby na peèení trochu tekutiny, zabráníte tím pøipeèení vystøikující masové st'ávy nebo tuku. [. . . ] Pojistné páèky (A) na obou dveøních závìsech sklopte zpìt dopùvodní polohy. 5. Dveøe trouby zavøete. 36 Co dìlat, kdyz . . . Co dìlat, kdyz . . . Problém Trouba se nezahøívá. Mozná pøíèina Trouba není zapnutá. Vypadla pojistka v domácí instalaci (pojistková skøíòka). [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky AEG-ELECTROLUX B4403-5-A

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu AEG-ELECTROLUX B4403-5-A bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag