Návod k použití AEG-ELECTROLUX 41005GR-WN

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce AEG-ELECTROLUX 41005GR-WN. Doufáme, že uživatelská příručka pro AEG-ELECTROLUX 41005GR-WN bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku AEG-ELECTROLUX 41005GR-WN.


Abstrakt manuálu: návod k obsluze AEG-ELECTROLUX 41005GR-WN

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] V textu n·vodu budou pouûÌv·ny n·sledujÌcÌ symboly: BezpeËnostnÌ pokyny Varov·nÌ: UpozornÏnÌ, slouûÌcÌ pro vaöi osobnÌ bezpeËnost. Pozor: UpozornÏnÌ, jeû slouûÌ k zabr·nÏnÌ ökod·m na spot¯ebiËi. UpozornÏnÌ a praktickÈ rady Informace k ûivotnÌmu prost¯edÌ 1. Tyto ËÌslice v·s budou prov·zet krok za krokem p¯i obsluze spot¯ebiËe. [. . . ] Nastavte spÌnaË funkcÌ peËicÌ trouby na osvÏtlenÌ . VyjmÏte z peËicÌ trouby vöechny souË·sti p¯ÌsluöenstvÌ a zasouvacÌ m¯Ìûky a vyËistÏte je s pouûitÌm teplÈ vody s mycÌm prost¯edkem. PeËicÌ troubu rovnÏû vymyjte teplou vodou s mycÌm prost¯edkem a vysuöte ji. »elnÌ Ë·st spot¯ebiËe ot¯ete vlhkou utÏrkou. Strop peËicÌ trouby Pro snazöÌ vyËiötÏnÌ stropu peËicÌ trouby je moûno hornÌ topnÈ tÏleso sklopit. SklopenÌ topnÈho tÏlesa Varov·nÌ: TopnÈ tÏleso sklopte pouze tehdy, je-li peËicÌ trouby vypnut· a nehrozÌ jiû û·dnÈ nebezpeËÌ pop·lenÌm!Uchopte topnÈ tÏleso vp¯edu a vyt·hnÏte je z upevÚovacÌho krouûku na stropÏ peËicÌ trouby smÏrem dop¯edu. Pozor: NetlaËte topnÈ tÏleso n·silnÏ smÏrem dol!VyËiötÏnÌ stropu peËicÌ trouby UpevnÏnÌ topnÈho tÏlesa 1. Znovu zvednÏte topnÈ tÏleso aû ke stropu peËicÌ trouby. Pot·hnÏte topnÈ tÏleso proti sÌle pruûiny dop¯edu a zasuÚte je do upevÚovacÌho krouûku. Pozor: TopnÈ tÏleso musÌ bt na obou stran·ch spr·vnÏ nasazeno do upevÚovacÌho krouûku. 12 45 ZasouvacÌ m¯Ìûky Je-li zapot¯ebÌ vyËistit boËnÌ stÏny, lze vyjmout z peËicÌ trouby zasouvacÌ m¯Ìûku na levÈ i na pravÈ stranÏ. OtoËte spÌnaË pro dvouokruhovou / vÌceËelovou plotnku smÏrem doprava. OtoËte spÌnaË d·le p¯es polohu 12 a p¯es lehk odpor na symbol , aû ke z¯etelnÏ citelnÈmu dorazu. Potom otoËte spÌnaË zpÏt na poûadovan stupeÚ vkonu. P¯i skonËenÈm va¯enÌ natoËte spÌnaË zpÏt do vypÌnacÌ polohy. P¯i opÏtovnÈm zapnutÌ dvouokruhovÈ / vÌceËelovÈ plotnky se musÌ opÏt p¯ipojit vÏtöÌ topn okruh. Tukov filtr 1. Tukov filtr vymvejte v horkÈm roztoku mycÌho prost¯edku nebo v automatickÈ myËce na n·dobÌ. Je-li neËistota v tukovÈm filtru p¯Ìliö vp·lena, vyva¯te jej v malÈm mnoûstvÌ vody se 2 aû 3 lûÌcemi mycÌho prost¯edku pro automatickÈ myËky n·dobÌ. 14 43 PevnÏ ulpÌvajÌcÌ neËistoty 1. Pro odstranÏnÌ p¯ekypÏlch pokrm nebo pevnÏ ulpÌvajÌcÌch st¯Ìkanc pouûijte ËistÌcÌ ökrabku. P¯i odstraÚov·nÌ neËistot nasaÔte ËisticÌ ökrabku öikmo ke sklokeramickÈ ploöe. »isticÌ ökrabku a Ëistidla pro sklokeramickÈ plochy obdrûÌte v odbornÈ prodejnÏ. Ukazatele zbytkovÈho tepla Vaöe sklokeramick· varn· deska je vybavena ukazateli zbytkovÈho tepla; ke kaûdÈ plotnce je p¯i¯azena jedna kontrolka. Tato kontrolka se rozsvÌtÌ, jakmile je p¯Ìsluön· plotnka hork·, a varuje tak p¯ed nerozv·ûnm dotykem. Zvl·ötnÌ neËistoty 1. [. . . ] brambor·ky peËenÌ svÌËkovch ¯ez, steak PeËenÌ masa, ¯Ìzk, plnÏnch ¯Ìzk kotlety, karban·tky, klob·sy, j·tra jÌöka, mÌrnÈ peËenÌ s·zen· vejce, svitky, smaûenÌ koblih Va¯enÌ vÏtöÌch mnoûstvÌ pokrm, pokrmy z jednoho hrnce a polÈvky, duöenÌ brambor, va¯enÌ masovch vvar DuöenÌ zeleniny, duöenÌ masa va¯enÌ rûovÈ kaöe Va¯enÌ rûovÈ kaöe a mlÈËnch pokrm (obËas promÌchat), va¯enÌ menöÌch mnoûstvÌ brambor nebo zeleniny, oh¯Ìv·nÌ hotovch pokrm BÌlkov· omeleta, zav·¯ka do polÈvky, holandsk· om·Ëka, udrûov·nÌ pokrm v teplÈm stavu, rozpouötÏnÌ m·sla, Ëokol·dy, ûelatiny ZbytkovÈ teplo, poloha pro vypnutÌ PeËivo na plechu VÏtrnÌky / snÏhovÈ peËivo Kol·Ë s drobenkou such DrobnÈ peËivo PlaciËky z k¯ehkÈho tÏsta DrezÌrovanÈ peËivo PlaciËky z t¯enÈho tÏsta BÌlkovÈ peËivo, bezÈ MakrÛnky KynutÈ drobnÈ peËivo DrobnÈ peËivo z listovÈho tÏsta éemle 1) P¯edeh¯·t peËicÌ troubu 1/3 1/3 - 160-1801) 140-160 0:35-0:60 0:30-0:60 10-11 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/2/3 1/2/3 - 150-160 140-150 160-170 80-100 100-120 160-170 170-180 1) 0:15-0:35 0:20-0:60 0:25-0:40 2:10-2:50 0:40-1:20 0:30-0:60 0:30-0:50 0:30-0:55 8-9 MÌrnÈ peËenÌ 5-7 Va¯enÌ 180-1901) 4-6 DuöenÌ, pa¯enÌ 3-5 äetrnÈ duöenÌ 1-3 RozpouötÏnÌ 0 DoporuËujeme nastavit p¯i uv·dÏnÌ do varu nebo p¯i rozpalov·nÌ p·nve plotnku na nejvyööÌ stupeÚ "12", a potom va¯enÌ pokrm s delöÌ dobou p¯Ìpravy dokonËovat p¯i odpovÌdajÌcÌm niûöÌm stupni vkonu. Jestliûe p¯ipravujete pokrmy v tuku nebo v oleji (nap¯. bramborovÈ hranolky), mÏli byste st·le mÌt p¯Ìpravu pod dohledem. 26 31 Druh peËiva Pizza (s velkou oblohou)2) Pizza (tenk·) Ploch chlÈb Kol·Ëe (övcarskÈ) DrobnÈ peËivo PlaciËky z k¯ehkÈho tÏsta3) TrezÌrovanÈ peËivo 3) 3) Funkce peËicÌ trouby HornÌ a dolnÌ oh¯ev HornÌ a dolnÌ oh¯ev HornÌ a dolnÌ oh¯ev HornÌ a dolnÌ oh¯ev Z·suvn· roveÚ 1 1 1 1 Teplota C 190-2101) 230-2501) 250-270 200-220 »as hod. : min. 0:30-1:00 0:10-0:25 0:08-0:15 0:35-0:50 PeËenÌ peËiva Funkce peËicÌ trouby: hork vzduch , multi - hork vzduch stupeÚ pro pizzu nebo hornÌ / dolnÌ oh¯ev . [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky AEG-ELECTROLUX 41005GR-WN

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu AEG-ELECTROLUX 41005GR-WN bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag